Wet natuurbescherming implementatie provincie Drenthe

Op 1 juli 2016 treedt de nieuwe Wet natuurbescherming in werking. Deze wet vervangt 3 wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. De bescherming van gebieden, diersoorten, plantensoorten en bossen wordt straks via deze wet geregeld.

Voorstel Nieuwe Natuurwet

Provincies zorgen voor de uitvoering

Nu is het Rijk grotendeels verantwoordelijk voor de uitvoering van de wetten, maar dat verandert met de Wet natuurbescherming. Vanaf dat moment gaan taken en bevoegdheden van het Rijk over naar de provincies. De provincie maakt dan de afwegingen voor vergunningen en ontheffingen. Om dat goed te borgen, stelt de provincie, vóórdat de wet in werking treedt, een aantal beleidsregels vast en wordt de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe aangepast. In deze verordening komen regels voor faunabeheer en bos. De wet biedt de provincie beperkte ruimte voor eigen invulling. De provincie Drenthe wil graag samen met de betrokken partijen deze ruimte invullen.

De provincie Drenthe zet zich in voor een goede balans tussen landbouw, natuur en landschap. Beleven, benutten en beschermen zijn daarbij onze uitgangspunten. Dit is vastgelegd in de Drentse Natuurvisie en in het Flora- en faunabeleidsplan.

Tijdlijn provincie Drenthe

  • Overleg betrokken partijen: 23 november 2015 tot 1 februari 2016
  • Voorleggen stukken Gedeputeerde Staten: 22 maart 2016
  • Bespreking Commissie Omgevingsbeleid: 18 mei 2016
  • Besluitvorming Provinciale Staten: 8 juni 2016
  • In werking treden Wet Natuurbescherming: 1 juli 2016
Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk