Aantal zomerganzen in Zuid-Holland daalde in 2015

ganzen die waken

De jaarlijkse telling van de zomerganzen 2015 laat zien dat het aantal ganzen in Zuid-Holland sinds de vorige telling in 2014 met ongeveer 13% is gedaald. Dit is voor het eerst dat de aantallen dalen. Sinds 2007 organiseert CLM in opdracht van de provincie een telling van het aantal zomerganzen in Zuid-Holland. De ganzentelling is voor het negende achtereenvolgende jaar uitgevoerd. In 2015 werden bijna 132.000 overzomerende ganzen geteld. De stand is daarmee nog wel 35% hoger dan aan het begin van de tellingen in 2008.

De daling in aantal zomerganzen geldt echter niet voor alle soorten: het aantal grauwe ganzen, nog steeds de meest talrijke soort met 73.000 daalde met 22%, het aantal Canadese ganzen nam met 25% af tot 15.000, maar het aantal brandganzen nam met 27% toe tot 28.000. Het aantal nijlganzen bleef nagenoeg gelijk. Buiten de teldatum zijn er met name op de grote wateren van Zuid-Holland nog ruim 9.000 ganzen geteld. Dit zou kunnen betekenen dat het ganzenbeleid van de provincie effect heeft. Extra inspanningen blijven vooralsnog nodig om de gewenste daling van het aantal zomerganzen te bereiken.

Om schade in de landbouw toegebracht door overzomerende ganzen te beperken worden maatregelen genomen. Hiervoor is het ‘Faunabeheerplan ganzen Zuid-Holland 2015-2020’ opgesteld door CLM en de Faunabeheereenheid. In het Faunabeheerplan is onder meer vastgesteld hoeveel schade ganzen veroorzaken en met welke maatregelen dit voorkomen kan worden. Om het gevoerde beleid te kunnen monitoren is het noodzakelijk inzicht te krijgen in het aantal overzomerende ganzen en de ontwikkeling in die aantallen. Provincie Zuid-Holland heeft aan CLM Onderzoek en Advies gevraagd een provincie-dekkende telling van zomerganzen te organiseren. Hiertoe zijn op 18 juli 2015 ruim 300 tellers van wildbeheereenheden en terreinbeheerders op pad gegaan. Voor tellingen op open water worden boten ingezet.

bron: CLM Onderzoek en Advies, 19/01/16

 

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk