Minder ganzen rond Schiphol door onderwerken graanresten

Schiphol – Het direct onderwerken van gewasresten na de graanoogst rond Schiphol heeft effect op de ganzenpopulatie. Dat blijkt uit de evaluatie van de maatregelen die rond Schiphol worden genomen om botsingen tussen vliegtuigen en vogels tegen te gaan. Bureau Altenbrug en Wymenga heeft onderzoek gedaan naar het effect van…

Lees verder

Weinig baat voor de boerenlandvogels bij bloemrijke akkerranden

Boerenlandvogels, zoals de veldleeuwerik, de gele kwikstaart en de kwartel lijken weinig baat te hebben bij de speciale bloemrijke akkerranden die boeren via agrarisch natuurbeheer aanleggen. Het broedsucces van de vogelsoorten gaat er niet door op vooruit. Dat stelde Marije Kuiper vast die op 9 januari promoveert aan de Wageningen…

Lees verder

Wilde zwijnen gespot in omgeving Venray

Binnen de driehoek Vredepeel-Venray-Overloon worden met regelmaat sporen van wilde zwijnen gesignaleerd. De LLTB wil veehouders en met name varkenshouders in en buiten dit gebied informeren over deze aanwezigheid en adviseert hen voor het eigen bedrijf te bepalen of er nog verbeteringen mogelijk zijn in de bedrijfshygiëne. Bij een eigen…

Lees verder

Inspanning overheid handhaving nulstand zwijnen heeft onvoldoende effect

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) vindt dat de huidige inspanningsverplichting van het ministerie van Economische Zaken om het nulstandsbeleid wilde zwijnen te handhaven, onvoldoende effect heeft. De wilde zwijnenpopulatie in Nederland is ondanks de inspanningsverlichting fors toegenomen. “Steeds grotere populaties wilde zwijnen worden ver buiten de aangewezen leefgebieden gesignaleerd. Dit…

Lees verder

Provinciale Staten van Drenthe willen Faunafonds openstellen voor iedereen met faunaschade

Tot nu toe kunnen bij faunaschade alleen agrariërs een beroep doen op het Faunafonds. Provinciale Staten van Drenthe hebben met algemene stemmen een motie aangenomen waarin voorgesteld wordt de regeling open te stellen voor allen die faunaschade lijden. Daarnaast moet het Faunafonds de kosten verlagen en de procedure eenvoudiger maken.…

Lees verder

Mansveld is tevreden over resultaten bij aanpak vogelaanvaringen rond Schiphol

In 2010 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu met het oog op de veiligheid rond luchthaven Schiphol het initiatief genomen om de Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen (NRV) op te richten. Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu trekt uit de evaluatie die onlangs is gemaakt dat de aanpak van de regiegroep…

Lees verder

Nadere uitleg over verjaging ganzen door provincie Friesland

PERSBERICHT Nummer: 271 / MR Datum: 19 december, 2014 Nadere uitleg verjaging ganzen Vanaf 1 november is de Fryske guozzenoanpak ingegaan. Een belangrijk doel in de aanpak was om ganzen te verjagen naar de foerageergebieden. Dit zijn gebieden waar ganzen vrij mogen rusten en eten. Hiervoor ontvang de boer een…

Lees verder

Amsterdam wil liever hekwerken van schrikdraad in weidevogelgebieden dan vossen doden

Amsterdam wil geen jacht op de vossen in de groene randen die daar de vogels bedreigen in natuurgebieden, de provincie wil echter meer bescherming van de bedreigde weidevogels en wil daarom de vossen laten bejagen. Amsterdam was eerst akkoord, maar wil nu naar meer “diervriendelijke” oplossingen voor de vossen. In het provinciale Faunabeheerplan…

Lees verder

Jachtverbod opgeven vanaf donderdag 4 december 2014 – 00.00 uur behalve regio A en 10 Km om besmette bedrijven Overijssel.

Betere hygiëne en maatwerk bij aanpak vogelgriep Nieuwsbericht | 02-12-2014 Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer een aangepast pakket van maatregelen aangekondigd om de vogelgriep in Nederland te bestrijden. De nieuwe maatregelen gaan donderdagmorgen 4 december 2014 om 00.00 uur in. Maatwerk…

Lees verder

Landelijke telling 2014 zomerganzen – groei populatie overzomerende ganzen vlakt af

Persbericht 13 november 2014 Provincies met middelen voor bejaging meest effectief Amersfoort – Op 19 juli 2014 vond de landelijke telling van overzomerende ganzen plaats, gecoördineerd door de Koninklijke Jagersvereniging. Vandaag worden de voorlopige resultaten bekend, waarbij de meest in het oog springende conclusie is dat – voor het eerst…

Lees verder

Vogelbescherming dient zienswijze Oostvaardersplassen in

Voor de Oostvaardersplassen is in het kader van Natura 2000 een ontwerp beheerplan opgesteld. Vogelbescherming heeft een zienswijze op dit plan ingediend. Het ideale toekomstbeeld van Vogelbescherming voor de Oostvaardersplassen is een groot moerasgebied met overgangen naar drogere delen verbonden met grote andere natuurgebieden als de Veluwe. De Oostvaardersplassen is…

Lees verder

Gelderland garandeert winterrust niet

De provincie Gelderland stemt in met het Ganzenbeheerplan 2014-2019 van de Faunabeheereenheid Gelderland (FBE). De FBE vraagt ruime mogelijkheden voor het bestrijden van schade en het beheren van de ganzen in de zomer, zodat de stand van de grauwe ganzen en brandganzen wordt teruggebracht. De trekganzen krijgen rust in aangewezen…

Lees verder

Gelderland keurt grofwild beheerplan goed

De Faunabeheereenheid Gelderland (FBE) krijgt mogelijkheid om problemen met landbouwschade en verkeersonveilige situaties door grofwild aan te pakken. De provincie keurt het faunabeheerplan voor de jaren 2014-2019 definitief goed en verleent een ontheffing aan de FBE. De Flora- en faunawet vormt het kader voor de taakverdeling tussen provincie en FBE.…

Lees verder