Onderzoek naar wasbeerhond van start

In opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voeren Bureau Mulder-natuurlijk, Altenburg&Wymenga en de Zoogdiervereniging van februari tot november 2016 een onderzoek uit naar de wasbeerhond in Nederland. Dit onderzoek bestaat uit twee delen: inventarisatie van het voorkomen en een ecologisch onderzoek. De vier noord-oostelijke provincies worden geïnventariseerd op…

Lees verder

Opvangen van zomerganzen in speciale opvanggebieden in Groningen is niet haalbaar’

Het opvangen van zomerganzen in speciale opvanggebieden is niet haalbaar. Dat stelt het college van Gedeputeerde Staten van Groningen. Uit een onderzoek blijkt dat het lastig is om conclusies te verbinden aan de onderzoeksvragen. Met name de lage aantallen zomerganzen in het opvanggebied als gevolg van te weinig verjagen in…

Lees verder

Wet natuurbescherming implementatie provincie Drenthe

Op 1 juli 2016 treedt de nieuwe Wet natuurbescherming in werking. Deze wet vervangt 3 wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. De bescherming van gebieden, diersoorten, plantensoorten en bossen wordt straks via deze wet geregeld. Provincies zorgen voor de uitvoering Nu is het Rijk grotendeels…

Lees verder

VERSLAG JTGH ARTEMIS JACHTHONDENPROEF 2015 ODOORNERVEEN DRENTHE

VERSLAG JTGH ARTEMIS JACHTHONDENPROEF 2015 ODOORNERVEEN DRENTHE IN SAMENWERKING MET JACHTHONDENTRAINING JTG TIMING EMMEN   Zaterdag 14 november werd de proef gehouden op het terrein van de familie Meppelink te Odoornerveen. Ikzelf deed mee met Gompie (Igor Ian van `t Luttevelde), voor ons was dit wel een bekend terrein maar…

Lees verder

Onderzoek naar verminderen wildslachtoffers A28

Dinsdag 6 oktober start een onderzoek naar het voorkómen van wildslachtoffers op de rijksweg A28. Deze snelweg vormt een potentieel dodelijke barrière voor dieren in de natuurgebieden er omheen. Bijvoorbeeld voor de otterfamilie, met twee jongen, die sinds kort in het natuurgebied De Onlanden leeft. Ten westen, ten zuiden en…

Lees verder

Jacht op nijlganzen in Groningen van start

  De Groningse wildbeheereenheid Duurswold is in samenwerking met Staatsbosbeheer gestart met de jacht op nijlganzen. Dat gebeurde bij het Hondhalstermeer. Er zijn meer acties in voorbereiding. De provincie Groningen biedt iedere jager de ruimte om nijlganzen te schieten. Jagers mogen daarbij ook lokganzen gebruiken. De provincie heeft daarvoor een…

Lees verder

Vergoeding voor ganzenrust- of foerageergebieden

Utrecht – Grondgebruikers in de provincies Groningen, Friesland, Utrecht en Zeeland met percelen gelegen in ganzenrust- of foerageergebieden ontvangen vóór 1 november 2015 een extra vergoeding over het winterseizoen 2014/2015 (1 november 2014 tot 1 april 2015). Deze vergoeding wordt apart van de tegemoetkoming in de schade uitbetaald. Vergoeding per…

Lees verder

Reewild beheer in Drenthe weer toegestaan

ASSEN – Reeën in Drenthe mogen weer afgeschoten worden. De Raad van State geeft de provincie Drenthe in hoger beroep gelijk in de reeënkwestie in de provincie Drenthe. De rechtbank in Assen verbood vorig jaar de reeënjacht. Verkeersveiligheid De provincie wil reeën afschieten, omdat de verkeersveiligheid anders in gevaar zou komen. Verbod De…

Lees verder

Aanwijzing art. 67 FFW voor het uitvoeren van de door Gedeputeerde staten van Drenthe vastgestelde afschotplannen reewild

Onderwerp:  Aanwijzing art. 67 FFW voor het uitvoeren van de door Gedeputeerde staten van Drenthe vastgestelde afschotplannen reewild Bijlagen:        2015 – Def. aanwijzing reewild art 67.docx   Geachte WBE’s Drenthe Op 31 maart jl. is de huidige ontheffing voor het beheer van reewild afgelopen. Gezien de voortgang…

Lees verder

De Vereniging Drentse Boermarken vindt dat het beleid van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Het Drentse Landschap volledig is doorgeslagen.

ASSEN – De vereninging heeft vooral commentaar op het beschermen van bijvoorbeeld vossen, waardoor ander wild verdwijnt. Verdwenen wild Volgens Drentse Boermarken zijn in de afgelopen vijftien jaar verschillende bodemsoorten en wild verdwenen, zoals de korhoen, grutto, patrijs, haas en fazant. Als oorzaak noemt de vereninging dus het beschermen van…

Lees verder

FBE Drenthe “Aanbrengen wildmerk reewild, verplicht voor aanvang vervoer”.

Heren, De reebeheerders in Drenthe maken gebruik van een door de provincie Drenthe aan de FBE Drenthe verstrekte reebeheerontheffing. In de door de WBE’s verstrekte machtigingen aan de WBE’s staat duidelijk omschreven waaraan de beheerder voorafgaand aan, tijdens en na afschot van een ree moeten voldoen. Hierbij wordt verwezen naar…

Lees verder