Noord-Holland klaar voor nieuwe Natuurwet

5 mei 2016 Vanaf 1 januari 2017 geldt de nieuwe Wet natuurbescherming. De provincies krijgen de regie over het natuurbeleid in de regio, waar voorheen de Rijksoverheid daar verantwoordelijk voor was. Na inwerkingtreding van de nieuwe natuurwet worden ook de bevoegdheden aan de provincies overgedragen. Gedeputeerde Natuur van de provincie…

Lees verder

Extra Nieuwsbrief Faunabeheereenheid Noord-Holland over beheer zomerganzen

Extra nieuwsbrief Faunabeheereenheid Noord-Holland – mei 2016 Beste WBE-secretarissen/faunacommissarissen, grondgebruikers en jacht(akte)houders in Noord-Holland, Door middel   van   deze   nieuwsbrief informeert   de FBE u   over   de meest   recente ontwikkelingen. BELANGRIJK BERICHT AANGAANDE DE VOORSCHRIFTEN BIJ HET BEHEER VAN DE ZOMERGANZEN IN NOORD-HOLLAND! Ontheffing schadebestrijding…

Lees verder

Winterschade door ganzen melden voor 1 april

  Het ganzenbeleid is per provincie verschillend, zo ook de tegemoetkoming in de schadevergoeding in de winter. In de provincie Friesland, Groningen en Gelderland wordt in opdracht van deze provincies via het Faunafonds, de winterschade door ganzen veroorzaakt in rustgebieden, automatisch getaxeerd. Grondgebruikers hoeven hiervoor geen aanvraag tot tegemoetkoming in te…

Lees verder

Provinciale Staten Noord-Holland, staan afschot van damherten in Noord-Hollandse duingebieden toe

Een meerderheid in de Provinciale Staten van Noord-Holland staan achter het besluit van Gedeputeerde Staten om een ontheffing binnen de Flora- en faunawet te verlenen voor het afschieten van duizenden damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen en in Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Een motie van GroenLinks en de Partij voor de Dieren…

Lees verder

Provincie Noord-Holland houdt vast aan afschot van damherten in Amsterdamse Waterleidingduinen

Provinciale Staten van Noord-Holland gaan waarschijnlijk akkoord met het plan van het college van Gedeputeerde Staten om de komende jaren via afschot de populatie damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinenen sterk te reduceren. Dat werd op 25 januari duidelijk tijdens de behandeling van het besluit door de commissie Natuur en Milieu.…

Lees verder

Rechter schorst opnieuw ontheffing smienten in Noord-Holland

De provincies Noord- en Zuid-Holland willen het afschieten van smienten – een beschermde eendensoort – toestaan. De rechter heeft, op verzoek van Vogelbescherming Nederland en de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland de provincie Noord-Holland de afgegeven ontheffing geschorst. De rechtbank heeft de vergunning in Noord-Holland geschorst tot 6 weken nadat de provincie hierover…

Lees verder

Vogelbescherming naar rechter vanwege afschot smienten in Noord- en Zuid-Holland

Vogelbescherming Nederland tekent bezwaar aan bij de rechter voor de vergunningen die de Provincies Noord-Holland en Zuid-Holland hebben afgegeven voor het doden van een onbeperkt aantal smienten. Vorig jaar stapte Vogelbescherming ook al naar de rechter om het afschot op smienten in Noord-Holland aan te vechten, de rechter stelde Vogelbescherming…

Lees verder

Compensatie voor boeren in Noord-Hollandse ganzenfoerageergebieden

Boeren en telers in Noord-Holland met percelen die grond in ganzenrust- of foerageergebieden hebben liggen, kunnen vanaf het winterseizoen 2015/2016 naast de 100% tegemoetkoming in schade een compensatievergoeding aanvragen. De vergoeding wordt apart van de tegemoetkoming in de winterschade uitbetaald. Het Faunafonds voert deze regeling uit. Boeren krijgen na het…

Lees verder

Beheerplan Damherten Noord-Holland goedgekeurd

Om de enorme populatie damherten in het Noord- en Zuid-Hollandse duingebied op een goede manier te beheren is een Faunabeheerplan opgesteld door de Faunabeheereenheden van Noord- en Zuid-Holland. Op 17 november hebben Gedeputeerde Staten uitgesproken dat dit plan voldoet aan de eisen die de Flora- en faunawet aan dergelijke plannen…

Lees verder

Natuurmonumenten wil ganzen in Naardermeer laten vergassen in 2016

De ganzenkolonies groeien enorm de laatste jaren, een provinciaal probleem. Probleem is dat de ganzen vooral het malse gras eten bij de (Weesper) boeren in de omgeving en vervolgens slapen in het Naardermeer. Boeren die schade hebben kunnen vervolgens wel weer een vergoeding krijgen uit het Faunafonds, maar omdat de…

Lees verder

Eindelijk beheer damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen

De damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen zullen nu eindelijk worden beheerd op basis van een regulatieplan dat door de faunabeheereenheid is opgesteld en reeds langere tijd door de provincie is goedgekeurd. Maar liefst 2200 dieren zullen worden afgeschoten. Een meerderheid van de Gemeenteraad van Amsterdam steunde gisteren 30 september 2015 een…

Lees verder

Amsterdam wil damherten beperken in de Amsterdamse Waterleidingduinen

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam wil 2400 van de 3000 damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen af laten schieten. De damherten zouden voor schade en overlast zorgen in de omgeving en binnen de het gebied een bedreiging vormen voor kwetsbare planten. De Dierenbescherming vindt echter dat het voorgestelde…

Lees verder