Onderzoek Annie Schreijer: Nederland doorgeschoten met EU-natuurbescherming 

Nederland is onnodig ver doorgeschoten met de uitvoering van Europese regels voor beschermde natuurgebieden. Extra eisen en beperkingen brengen vele boeren, gemeenten, burgers en ondernemers in problemen. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik. Uitvoering brengt bedrijven, burgers en overheden in de knel Veel Randstedelingen zullen het misschien…

Lees verder

Wet natuurbescherming implementatie provincie Drenthe

Op 1 juli 2016 treedt de nieuwe Wet natuurbescherming in werking. Deze wet vervangt 3 wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. De bescherming van gebieden, diersoorten, plantensoorten en bossen wordt straks via deze wet geregeld. Provincies zorgen voor de uitvoering Nu is het Rijk grotendeels…

Lees verder

Moties ingediend tijdens de plenaire behandeling van het voorstel Wet natuurbescherming (33.348) op 8 december 2015

De plenaire behandeling van het voorstel door de Eerste Kamer vond plaats op 8 december 2015. Tijdens dat debat werden een twaalftal moties ingediend. De nieuwe Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken verdedigde nu voor het eerst in de Eerste Kamer, het voorstel voor de nieuwe Wet Natuurbescherming. Na de stemming op dinsdag…

Lees verder

MEMORIE VAN ANTWOORD aan Eerste Kamer – Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

33 348                 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)  Met belangstelling heb ik kennisgenomen van het voorlopig verslag van de vaste commissie voor Economische Zaken over het wetsvoorstel houdende regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming). In deze memorie van antwoord beantwoord ik de door de verschillende leden gestelde…

Lees verder

Natura 2000-gebieden zijn geen natuurreservaten!

Zelfs Hoge Veluwe in knel door uitvoering EU-natuurwetgeving Er is meer aandacht nodig voor mens en bedrijf rondom Natura 2000-gebieden. Dat is de conclusie van de zitting over de fitness check van de Europese natuurwetging deze week in Brussel. CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik: “Het is te gek voor woorden dat zelfs…

Lees verder

Amendementen wetsvoorstel natuurbescherming (33348) waarover op 1 juli gestemd wordt in de Tweede Kamer

Datum   30 juni 2015 Betreft:  Amendementen wetsvoorstel natuurbescherming (33348) Geachte Voorzitter, In het plenair debat over het wetsvoorstel natuurbescherming (33348) op 25 juni 2015 heeft uw Kamer mij verzocht om een overzicht van alle tot dusverre ingediende amendementen, voorzien van mijn oordeel. Dit treft u aan het slot van deze brief…

Lees verder

Uitspraak Rechter ganzenontheffing provincie Gelderland

Hier in het kort een reactie op hoofdpunten. Vorige week heeft de rechtbank Arnhem uitspraak gedaan over de aangevochten ganzenontheffing. Het goede nieuws is dat de ontheffing overeind is gebleven, schade is goed onderbouwd, de tellingen zijn akkoord en standregulatie is legitiem. Een aantal onderdelen van de verleende ontheffing zijn…

Lees verder

De belangrijkste onderwerpen behandeling wetsvoorstel Natuurbescherming van 25 juli 2015

hierbij een kort verslag van de belangrijkste punten en amendementen voor de wijzigingen die werden ingediende door de diverse fracties.  Het debat startte om 14.30 uur en werd rond 20.30 uur afgesloten. De bespreking in de Tweede Kamer was na de behandeling in de commissie vergadering van vorige week, de finale discussie…

Lees verder

Ook provincies voor afschaffen afschotplan.

Bron: IPO De regels voor de jacht verminderen en meer inspraak voor maatschappelijke organisaties bij faunabeheer, dat stellen de VVD en PvdA vandaag voor tijdens het Wetgevingsoverleg Natuurbeschermingswet in de Tweede Kamer. De Natuurbeschermingswet is het sluitstuk van de decentralisatie van het natuurbeleid van rijk naar provincies. In de Wet wordt geregeld…

Lees verder

HIPPE FOODTRENDS MAKEN DE JACHT WEER SALONFÄHIG

GASTAUTEUR FOLLOW THE MONEY Vanouds is de jacht op wilde dieren een uitermate gevoelig onderwerp in Nederland. Het mag wel, maar zeer binnen de perken. Binnenkort moet de verdeelde Tweede Kamer daarin weer kleur bekennen. De jagers zien zich inmiddels in de kaart gespeeld door trends waarbinnen herleidbaarheid en duurzaamheid…

Lees verder

PvdA en VVD dienen reparatievoorstel in voor de jacht op de vijf wildsoorten

Op 15 juni vond van 13.00 tot 22.00 uur de vergadering plaats van de vaste Kamercommissie van Economische Zaken over het wetsvoorstel voor de nieuwe wet Natuurbescherming. Eerst  was ’s-morgens de initiatiefnota van de PvdD verworpen in het overleg van de vaste Kamercommissie EZ. Nadat in 2014 de Wet Natuurbescherming controversieel…

Lees verder