De NOJG is voor behoud van de 5 wildsoorten als te benutten soorten.

Kopje wildsoorten nederlandOp 22 juni wordt over de Wet Natuurbescherming gesproken in de Tweede Kamer in Den Haag. De NOJG is samen met de KJV en de FPG en nog meerdere organisaties in Nederland tegen het huidige wetsvoorstel om de jacht op de vijf wildsoorten, alleen te laten bejagen op basis van afschotplannen of zoals de PvdD wil, geheel verbieden.

Vooral nu dit alleen nog maar op basis van een afschotplan mogelijk wordt, ervaren wij dit als een extra onnodige administratieve belasting  en brengt extra onnodige kosten mee voor zowel de individuele jachthouder – de Wbe – de Fbe en ook de provincie, temeer daar deze aanpak ook nog eens totaal geen enkele meer waarde oplevert.

De NOJG ervaart dat het beheer van de natuur, hoe langer hoe meer een uitkomst is van een politiek – theoretisch korte termijn denken en daarna vooral een juridische proces, dat in het geheel geen lange termijn visie uitstraalt en geen duidelijke resultaten zal opleveren. De zittende regeringspartijen wensen altijd te scoren ten gunste van hun kiezers, waarbij dit altijd een compromis van dat moment is en dus niet altijd goed voor de natuur en vooral niet voor de langere termijn. Kijk maar eens naar de verschillen die nu twee achtereenvolgende staatssecretarissen hebben gepresenteerd met de wet Natuurbescherming en alle wijzigingen die hier al op zijn gemaakt en kijk vooral ook eens naar de verschillen die er zijn ten opzichte van de huidige Flora- en faunawet.

De wetgever veronderstelt met deze nieuwe wet Natuurbescherming, niet alleen een grotere eigen verantwoordelijkheid bij burgers of bedrijven, maar ook dat zij goed in staat zijn om zelf te beoordelen wat de gevolgen van hun handelingen zullen zijn voor de beschermde habitats, welke maatregelen moeten worden getroffen en welke wettelijke regels van toepassing zijn op dat handelen.

De NOJG vindt daarom dan ook dat de jagers zelf heel goed kunnen beoordelen, zoals de wetgever ook veronderstelt, welke gevolgen hun concrete handelingen kunnen hebben voor de wildsoorten, zoals zij trouwens al altijd hebben gedaan in hun jachtvelden en welke beschermende maatregelen zij in het concrete geval moeten nemen. Het kennisniveau van de goed opgeleide jagers is hoog te noemen in Nederland en vertrouwen in hun handelen, door de wetgever ontbreekt totaal in de voorstellen van de nieuwe wet Natuurbescherming.

De NOJG weet dat de jager (Jachthouder) zeer betrokken is bij zijn jachtveld en is het benutten van de wildsoorten, waarvoor hij een jachthuurovereenkomst afsluit met de eigenaar van de grond om deze te mogen benutten en waar hij volgens de wet, een geldelijke of in natura vergoeding tegenover moet stellen. Dit zijn ook de extra inkomsten die de grondeigenaren en of hun gemachtigde pachters hiervoor ontvangen. Daarom is het ook heel begrijpelijk, dat de eigendom van de jachtrechten van hun gronden niet zomaar afgenomen kan worden, zonder enige noodzaak. Dit is ook herhaaldelijk in het advies van de Raad van State uitgesproken, die steeds refereert aan de grondregel van wetgevingsbeleid, namelijk dat slechts tot (nieu­we) regelgeving wordt overgegaan, indien de noodzaak daarvan is komen vast te staan en minder ingrijpende alternatieven zijn.

De individuele jachthouder is zeer betrokken bij zijn of haar jachtveld en zal overbejaging nooit toestaan, daar er anders het volgend jaar niet veel meer te jagen is op de wildsoorten in zijn jachtveld, dus het eigen belang speelt hierin altijd een zeer grote rol. Verder zijn de jachtaktehouders zeer goed opgeleide gediplomeerde jagers, die weten wat ze wel en niet moeten doen om hun jachtvelden op de juiste te beheren, wat zo ook nog eens gezamenlijk op lokaal niveau in Wbe verband doen.

De NOJG vreest dan ook dat wanneer door de ondoordachte emotionele politieke voorstellen zoals de Partij van de Dieren ook nu weer op verkeerde voorstelling van zaken doet, zeker de biodiversiteit in Nederland zeer veel te lijden zal hebben en dat die in een zeer snel tempo zal verslechteren. Voor de handhaving (Boa’s) die nu nog grotendeels door de Wbe’s en individuele jachthouders worden betaald zal dan niets meer overblijven. Ook de economische schade zal groot zijn. Wildziekten en wildschaden zullen bijvoorbeeld veel sneller gaan optreden, door de grote toename van de wildsoorten en zal straks weer op een grove wijze, de stand terug gebracht moeten worden door de jagers, net zoals nu de ganzen.

De NOJG doet dan ook een beroep op de politiek neem uw verantwoordelijk en vertrouw op de goed opgeleide jagers in Nederland en doe vooral aan lange termijn beheer voor de natuur en voorkom het kortstondig willen scoren ten nadele van de natuur in Nederland.

Piet Croughs

secretaris NOJG Regio Limburg

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk