Stop de toename van wilde ganzen

grauwe ganzen op het land
PETER VAN KEMPEN
TE GASTLC-redacteur Willem Bosma gaf commentaar (13 mei) over de pro’s en contra’s van het nu toegestane vangen en vergassen van ganzen in de ruitijd door It Fryske Gea. Allereerst ligt er het feit dat vergassing van gehouden pluimvee volgens EU-verordeningen over doding van consumptiedieren het middel bij uitstek is, om zo snel en stressloos mogelijk pluimvee te slachten. Wild pluimvee doden kan niet ineens anders gewogen worden.

De geciteerde ‘heftige maatschappelijke reacties’ tegen het goedkeuren van vangen en vergassing, als paardenmiddel tegen overbevolking van wilde ganzen binnen de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA), kwamen ‘natuurlijk’ van juist die vertegenwoordigers in dit orgaan, die zelf stichters van het zomerganzenkwaad zijn: ingebakken verzet tegen elke vorm van populatiebeheer van wilde dieren binnen natuurgebieden vanuit terreinbeherende instanties is inmiddels algemeen erkend de hoofdoorzaak van het zomerganzenprobleem.

Dat de redactie in dit verband standpunten van tegenstanders van faunabeheer aanhaalt waarin boeren wegens ruim voorhanden zijnd intensief geteeld gras zelf oorzaak zouden zijn van het zomerganzenprobleem ‘raast oan ‘e protters’. Het waren natuurbeheerders zelf die grauwe ganzen hebben uitgezet in hun nieuwe plasdras natuur, pal naast hun boerende buren.

Hun systematische afwijzing van faunabeheersmaatregelen volgens habitatrichtlijn doelstellingen voor ganzenpopulaties hebben de doos van Pandora opengezet. Hieruit komt onstuitbare groei van grauwe ganzen voort Hoezo, boeren hebben ganzenschade aan hun grasteelt te wijten?

De hypocrisie van maatschappelijk bewogen achterbannen is goed te meten aan hun nalaten om na 2016 foerageergebieden voor winterganzen sluitend te financieren. Die winterganzenopvang is een onweersproken plicht, echter volgens in de EU afgesproken aantallen per soort.

Een CDA-motie, deze aantallen te verankeren in beleid, kon bij de verordeningbehandeling in 2014 bij deze fracties geen steun vinden. Wel het onbeperkt winterganzen opvangen vanaf 2016 op datzelfde grasland van boeren.

Het is niet moeilijk te voorspellen welke explosie aan winterganzen deze vetmesterij onder de noemer opvangplicht tot gevolg zal hebben. Boerengrasland, waar het ganzenprobleem aan te wijten zou zijn, is in de winter opeens een bestemming die nuttig gevonden wordt. Gratis foerageergebied, wat wil je nog meer? Welnu, vangen en vergassen van uit de hand gelopen zomerganzenpopulaties.

Uit het LC-commentaar op het bereikt dieptepunt dat vangen en doden in de ruitijd na jaren ‘laisser faire’ de enige oplossing lijkt, blijkt helaas geen objectiviteit. Spijtig, en journalistiek een misser.

Fauna beheeradviseur, Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer.

Reduzum.

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk