Uitbreiding rustgebieden voor winterganzen in Gelderland

ganzen

Overvliegende grauwe ganzen

De provincie Gelderland wil meer gebieden aanwijzen als rustgebieden voor winterganzen. In totaal wordt het areaal aan rustgebieden met 20% verruimd van 10.000 naar netto 12.000 hectare.

Rustgebieden winterganzen

Het gaat om aaneengesloten gebieden gelegen in en grenzend aan de uiterwaarden van IJssel, Rijn en Waal. In plaats van foerageergebieden gaan de gebieden rustgebieden winterganzen heten, conform het werkelijke gebruik ervan. De ontwerp-begrenzing van de gebieden ligt van 14 oktober tot 25 november 2015 ter inzage. Er vindt ook een tweetal informatiebijeenkomsten plaats namelijk op 3 november van 13.00 tot 17.00 uur in Van der Valk Hotel, Laan van Westroyen 10, Tiel en op 9 november van 13.00 tot 17.00 uur in Het IJsselpaviljoen, IJsselkade 1, Zutphen. U kunt het overzicht met detailkaarten van de ontwerp-rustgebieden downloaden (zie Documenten).

Vergoeding

In de rustgebieden mogen winterganzen tussen 1 november en 1 april niet verjaagd worden. Agrariërs die schade van de winterganzen ondervinden, ontvangen voor deze gebieden 100% vergoeding van de getaxeerde schade. De schade wordt uitgekeerd door het Faunafonds. Deze vergoeding wordt aangevuld met een toeslag van € 50 per schadehectare. Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk: ‘Beschermde trekganzen verdienen rust in de winter; dat is goed voor de biodiversiteit. En een belangrijk onderdeel van de aanpak van het ganzenprobleem. Daar tegenover staat het verminderen van de hoeveelheid standganzen, die hier in de zomer blijven.’

Nieuwe gebieden

De ontwerp-begrenzing is tot stand gekomen in overleg met belanghebbende partijen. In afstemming met de Faunabeheereenheid Gelderland is aan Land- en Tuinbouw Organisatie Gelderland, Nederlandse Melkveehouders Vakbond en Natuurlijk Platteland Oost gevraagd of de huidige begrenzing nog steeds actueel is. De rustgebieden winterganzen zijn afgebakende graslandgebieden die groter zijn dan 500 hectare en waar concentraties winterganzen neerstrijken.

Duurzaam beheer

De ganzenpopulatie in Nederland moet duurzaam in stand worden gehouden. Het beleid van de provincie Gelderland steunt op twee peilers. Enerzijds is het beleid gericht op het bieden van rust aan winterganzen. Anderzijds het terugdringen van de schade door standganzen die het hele jaar in ons land verblijven en die veel landbouwschade veroorzaken. U kunt de bekendmaking van het ontwerpaanwijzingsbesluit rustgebieden winterganzen inzien op overheid.nl. Uw eventuele zienswijze kunt u indienen bij het provincieloket onder vermelding van zaaknummer 2015-012595. Meer informatie over het beheer van de ganzenpopulatie in Gelderland vindt u op faunabeheereenheid.nl.

Bron: provincie Gelderland  | Gepubliceerd op: woensdag 14 oktober 2015

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk