Wijziging op de Verordering ganzen Friesland

Kopje Friese samenwerking ganzen

Menaam, 22 december 2014

Geachte WBE bestuurders,

Zoals bekend hebben de jagersorganisaties, samen met de boerenorganisaties zich de afgelopen maanden beijverd om het zinsdeel in de Verordening onder Art3, lid 13 betreffende invallende ganzenveranderd te krijgen. Een formulering waar we in de periode van totstandkoming van de nieuwe verordening over de ganzen in Friesland, en ook daarna, steeds van gezegd hebben dat we hier wegens de onduidelijkheid ten aanzien van handhavingsnormen niet mee uit de voeten kunnen. Omdat we onze jagers niet het risico wilden laten lopen om hierop geverbaliseerd te kunnen worden leek ons een aangekondigd, bekendgemaakt, wijzigingsvoorstel het beste middel dit doel te bereiken. Hoewel laat, zijn we blij jullie hierbij te kunnen melden dat onze inspanningen resultaat hebben opgeleverd. Dit heeft geresulteerd in de volgende formulering die als wijzigingsvoorstel op de verordening ter goedkeuring in de zomer van 2015 jaar aan PS van Friesland zal worden voorgelegd.

Overeengekomen concept voor wijziging van de verordening met ingang van het seizoen 20152016:

Verjagen met ondersteunend afschot op een met gewas beteeld perceel is toegestaan vanaf zonsopgang,  tot 1 uur voor zonsondergang. Op ganzen op de slaapplekken, op ganzen die opvliegen vanaf de slaapplekken en op ganzen die hoger vliegen dan 35 m wordt niet geschoten.’

Dit betekent volgend jaar, dat ganzen ter bescherming van beteelde” gewassen, in de periode dat het winterregiem van toepassing is, vrijwel de gehele dag mogen worden geschoten, mits deze zich binnen een weidelijke schootsafstand presenteren aan de jager bij het te beschermen perceel. Ook een verruiming dus van de periode van jullie mogelijkheden ganzen te verjagen van beteelde gewassen en hen naar fourageergebieden te verdrijven, indien zij op boerenland (willen) fourageren.

We mogen dit jaar nog maar een paar dagen, tot 1 januari a.s. door ondersteunend afschot op alle gewassen ganzenschade helpen bestrijden. Onze advies is, om zich deze dagen strikt te houden aan een weidelijke schootsafstand, de huidige eindtijd zoals nu in verordening is vastgelegd , en de overeengekomen aanpassing tekst inzake de nieuwe definitie wanneer afschot is toegestaan bij u te hebben, mochten handhavers zich op dit onderwerp bij u aandienen.

Na 1 januari mag alleen ondersteunend afschot verricht worden ter bescherming van kwetsbare gewassen, waarvoor medan wel in het bezit moet zijn van geldige perceelsgebonden machtiging. Geschoten mag dan worden op of direct naast het te beschermen perceel. (Ook hier beslist de weidelijk schootsafstand in acht nemen!)

We verzoeken jullie dit bericht, samen met de bijlage(n), door te sturen naar jullie leden.

Tevens allen fijne feestdagen en een voorspoedig, maar vooral gezond 2015 toegewenst namens onze organisaties,

  • Douwe Dijkstra NOJG
  • Durk van der Heide Koninklijke Jagersvereniging
  • Peet Sterkenburgh LTO
  • Frank Wijnans Nederlandse Melkveehouder Vakbond
Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk