Nieuwsbrief provincie Fryslân en de Faunabeheereenheid – laatste stand van zaken rondom het Friese ganzenbeleid

Via deze nieuwsbrief informeren de provincie Fryslân en de Faunabeheereenheid u over de laatste stand van zaken rondom het Friese ganzenbeleid. Het doel van de nieuwsbrief is om alle partijen die aan de slag zijn met de Guozzeoanpak van de meest recente informatie te voorzien.

In deze nieuwsbrief:

Gedeputeerde Johannes Kramer en voorzitter van de FBE Gijs Wouters aan het woord

  • Geen belemmeringen meer voor de Fryske Guozzeoanpak

  • Een half uur voor zonsopkomst jagen

  • Foerageergebieden

  • Achtergrond Fryskae Guozzeoanpak

Meer informatie

Gedeputeerde Johannes Kramer en Gijs Wouters van de Faunabeheereenheid

Gedeputeerde Johannes Kramer:

Sa oan it ein fan 2017 is it altyd in moai momint om it jier oer te eidzjen. In bewogen jier wat de guozzen oanbelanget. In evaluaasje en in bystelde oanpak stiene op it program. Wat my benammen bybleaun is, is jim konstruktive hâlding. Dat eltsenien oare belangen hat is in feit. Dat sil ek net feroarje. Dêrfoar binne der immers belangenoragnisaasjes yn it libben roppen? Mar dit jier bin jim der foar in grut part yn slagge om oer jim eigen skut hinne te sjen. Dat helpt my ek as bestjoerder. Sadat ik mei in goeie oanpak by de Steaten oankomme kin. De bystelde oanpak kin yn jannewaris, at de feroardering oanpast is, folslein los. Mar dêrmei binne we der fansels noch net. De guozzen bliuwe Fryslân ‘guosmachtich’ oandwaan. Foar in part prachtich, it is ûnderdiel fan ús Fryske natuer, mar foar it oare part hâldt it ús ek wekker. Dochs ferwachtsje ik in soad fan 2018. In delgeande trend wat skea oanbelanget. Kommend jier mei syn allen mei faasje oan ‘e slach yn it fjild! Moaie feestdagen tawinske, mei wa wit in guos op it menu, sadat we ek dátjinge brûke dat de natuer ús jout.

Voorzitter FBE, Gijs Wouters:

“Aan de bestuurstafel van de Faunabeheereenheid (FBE) constateerde ik  in september jl. dat de neuzen van de vertegenwoordigers van de Agrariers, de Jagers, de terreinbeherende organisaties (Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Natuurmonumenten), de Agrarische Natuurverenigingen en het Fries Particulier Grondbezit alle kanten op stonden. Consensus over de uitvoering van de Ganzenparagraaf in de Verordening wet Natuurbescherming was ver te zoeken.

Statutair moet de FBE alles in het werk stellen om in unanimiteit besluiten te nemen. Nadat de Jagers, verenigd in hun Wildbeheereenheden, de FBE geadviseerd hadden, zijn alle 5 de vertegenwoordigers in gesprek met hun achterban gegaan om hun bandbreedte te bepalen waarbinnen zij consensus zouden kunnen en mogen bereiken in de onderhandelingen. We hadden afgesproken de tijd haar werk te laten doen en niet te forceren.

Na 2 maanden merkte ik, dat de wens om er met elkaar uit te komen ook aan elkaar gegund werd.

Als voorzitter heb ik dit proces als verbindend ervaren in het weerbarstige Ganzendossier in Friesland

Betere mogelijkheden voor de Fryske Guozzeoanpak

Faunabeheerplan goedgekeurd 

Het Faunabeheerplan Winterganzen 2017-2019 voor de Fryske Guozzeoanpak is goedgekeurd door de provincie Fryslân. In dit plan staat hoe de ganzenoverlast wordt bestreden. Het plan is opgesteld door de Faunabeheereenheid. Maar de Fryske Guozzeoanpak was toch al vastgesteld? Ja dat klopt, de provincie heeft het beleid vastgesteld maar dat is niet genoeg. Het is wettelijk verplicht dat er een aangepast Faunabeheerplan wordt vastgesteld. Het opstellen van dit plan gebeurt door de Faunabeheereenheid. Hierin zitten onder meer de jagers- , landbouw- en natuurorganisaties. Vervolgens moet Gedeputeerde Staten het Faunabeheerplan goedkeuren. Pas dan kan iedereen aan de slag. Dit betekent dat de mogelijkheden om de Fryske Guozzeoanpak uit te voeren nu zijn toegenomen. Tegen het goedkeuringsbesluit is bezwaar en beroep mogelijk. Kijk voor meer informatie op www.fryslan.frl/ganzenfoerageergebieden.

Wat betekent dit nu? 

Voorheen was er in januari en februari winterrust. Jagers mochten tijdens de winterrust ganzen op gras niet met het geweer verjagen. Dat kan (en moet) nu wel, buiten de foerageergebieden. Verder mogen de lokfluit en de lokgans gebruikt worden. De jagers hebben aangegeven dat ze daarmee effectiever kunnen verjagen. Zonder de lokmiddelen kunnen de ganzen op een perceel landen, net buiten het bereik van de jager. De jager kan er dan wel naar toe lopen, waarbij de ganzen zullen opvliegen. Maar zodra de jager weer verdwenen is keren ze weer terug. Door het gebruik van de lokeend en de lokfluit kan de jager de ganzen naar zich toe lokken als ze landen. Door het geweerschot zullen de ganzen zo schrikken dat ze voorlopig niet terugkeren.

Gedeputeerde Staten willen graag ruimere verjaagtijden, op advies van de Faunabeheereenheid. Hier moeten Provinciale Staten nog over beslissen.

Adviezen van de Faunabeheereenheid 

De Faunabeheereenheid ziet kansen voor een nog effectievere uitvoering van de Fryske Guozzeoanpak. Behalve het Faunabeheerplan heeft de Faunabeheereenheid adviezen aan de provincie gegeven. Belangrijkste adviezen zijn onder andere om de verjaagtijden aan te passen. Het kogelgeweer naast het hagelgeweer ook toe te staan. Om niet op zondag te verjagen. En om geen gebruik te maken van elektronische lokmiddelen.

Een half uur voor zonsopkomst jagen

Eén van de belangrijkste adviezen van de Faunabeheereenheid is om te verjagen met ondersteunend afschot van een half uur voor zonsopkomst tot 12 uur ‘s middags. Jagers moeten ganzen verjagen op het moment dat dit het meest effectief is. ’s Ochtends in de schemering vliegen de ganzen op van hun slaapplekken om te eten. Als ze eenmaal ergens landen, dan blijkt in praktijk dat ganzen daar vaak blijven zitten. Ganzen ‘moeten’ landen in de daarvoor aangewezen foerageergebieden, waar ze vrij mogen eten. Niet daarbuiten. Jagers kunnen nu voor zonsopkomst bij de percelen gaan zitten waar de ganzen niet gewenst zijn. Wanneer de ganzen op deze percelen willen landen, is het mogelijk ze direct te verjagen naar de foerageergebieden. De ganzen leren dan direct waar ze wel ongestoord kunnen eten en waar niet. Na 12 uur is het effect van verjaging met het geweer veel minder groot. De boer mag na 12 uur wel zelf de ganzen verjagen.

Besluit door Provinciale Staten 

Het lijkt of de adviezen van de Faunabeheerheid over het 1/2 uur voor zonsopgang, het kogelgeweer ed. nu al toegepast mogen worden. Dat is niet zo, voorlopig mag pas bij zonsopkomst begonnen worden (en doorgegaan tot zonsondergang). Omdat de provinciale wet, de verordening, moet worden aangepast is pas eind januari duidelijk wat er allemaal mag. Provinciale Staten moeten hierover nog een beslissing nemen. Op 10 januari 2018 komt dit onderwerp in de Statenmarkt, waar een ieder welkom is om kennis te nemen van de onderwerpen. Op 24 januari 2018 besluit Provinciale Staten over de wetswijziging. Als zij voor stemmen, moeten ook deze aanpassingen eerst nog in een aangepast Faunabeheerplan worden beschreven. Dat aangepaste Faunabeheerplan moet vervolgens weer worden goedgekeurd door de provincie. Pas dan kan de uitvoering van deze maatregelen los.

Foerageergebieden 

De nieuwe foerageergebieden kaart is in oktober vastgesteld. De foerageergebieden zijn minder groot geworden dan op de oude kaart. Dit was vooraf bekend gemaakt. Desondanks hebben er veel meer boeren ingetekend dan er aan areaal beschikbaar was. Dit betekende dat sommige boeren niet meer in aanmerking kwamen om hun land als foerageergebied aangewezen te krijgen. Heel veel van deze afgewezen grondgebuikers hebben bezwaar gemaakt tegen deze afwijzing. In totaal zijn er rond de 120 bezwaren binnengekomen tegen deze nieuwe kaart. Een onafhankelijke bezwarencommissie behandelt deze bezwaren. Dit zal de nodige tijd vergen om dit zorgvuldig te doen. Pas in het (vroege) voorjaar zal er een besluit zijn genomen op de bezwaren.

Wel verjagen als er bezwaar is gemaakt

Het is wel belangrijk dat de boeren die bezwaar hebben gemaakt wel preventieve maatregelen nemen om ganzen te verjagen. Ook moeten boeren hun jager blijven inschakelen voor de bejaging. Ook al is er bezwaar gemaakt, de percelen vallen buiten het foerageergebied tot er een ander besluit is genomen. De boeren en grondgebruikers die dus bezwaar hebben gemaakt moeten dus wel (doorgaan met ) preventieve maatregelen in gaan zetten en bejaagacties laten uitvoeren om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de schade. De aanvragen voor tegemoetkoming kunnen worden gedaan bij BIJ12-Faunafonds, zie www.faunaschade.nl. Hier zijn kosten aan verbonden.  Als dit niet gedaan wordt of niet goed wordt gedaan komen ze niet in aanmerking voor een tegemoetkoming in de schade. Ook de registratie van de bejaagacties (door de jager) moet goed en op de juiste wijze plaatsvinden. Mocht een bezwaar toegekend worden dan zal er achteraf een correctie plaats vinden. Die correctie houdt o.a. in (alleen als het bezwaar wordt toegekend) dat het eigen risico vervalt en het behandelbedrag (leges) wordt terug betaald

Achtergrond Fryske Guozzeoanpak

Er is een langjarige trend van toenemende schade aan landerijen door ganzenvraat. Ook de aantallen ganzen nemen toe. Met name de brandgans en grauwe gans. De doelstelling om deze schade jaarlijks met 5-10% te verminderen is nog niet gehaald. Dat bleek uit de evaluatie van de Fryske Guozzeoanpak 2014. Daarom is een aangescherpte aanpak noodzakelijk. Deze aanpak is vastgelegd in de Fryske Guozzeoanpak 2017-2020 die PS op 12 juli 2017 heeft vastgesteld. De uitvoering van de Fryske Guozzenoanpak 2017 – 2020 startte op 1 november jl.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Neem dan contact op met het Klanten Contactcentrum van de provincie Fryslân via 058 292 5925. Ten aanzien van de uitvoering kunt u ook contact opnemen met het secretariaat van de FBE via 06 504 802 01.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.