Wijziging ontheffing; aanvullende middelen en methoden schadebestrijding Grauwe, Kol- en Brandgans provincie Overijssel

Stichting Faunabeheereenheid Overijssel                                               

De heer H.G. van Koot                                                                        

Postbus 645

7400 AP  DEVENTER                                                                                                                        

Inlichtingen bij

Ade van der Wal

telefoon 038 499 76 96

AG.vd.Wal@overijssel.nl

 

Onderwerp: Wet natuurbescherming; wijziging ontheffing; aanvullende middelen en methoden schadebestrijding Grauwe, Kol- en Brandgans

Datum: 16.10.2018

Geachte heer H.G. van Koot,

Kenmerk; 2018/0476403

De Faunabeheereenheid Overijssel heeft een aanvraag bij ons ingediend om een wijziging van de ontheffing1op grond van de Wet natuurbescherming – onderdeel soorten (verder Wnb). Deze hebben wij op 7 maart 20172ontvangen. Op 16 maart 2017 hebben wij een aanvulling Uw brief ontvangen.

3De aanvraag betreft het gebruik van aanvullende middelen en methoden voor het efficiënter bestrijden van belangrijke schade aan gewassen door Grauwe, Kol- en Brandgans,zoals het schieten van ganzen in de nachtperiode en het gebruik van lokmiddelen. Het zijn aanvullende middelen en methoden op de vigerende Wnb ontheffing van 3 oktober 2014 met

kenmerknummer 2014/0276734.

4Op 3 oktober 2018 is de FBE inhoudelijk akkoord gegaan met de conceptversie van het onderstaande besluit.5 In deze brief geven wij onze beslissing weer.

Besluit

Wij verlenen aan de Faunabeheereenheid Overijssel een ontheffing6voor:

 • het jaarrond schieten van grauwe, kol- en brandganzen een uur voor zonsopkomst;
 • het in de periode 1 april tot 1 oktober schieten van grauwe, kol- en brandganzen een uur na zonsondergang;
 • het in de periode 1 april tot 1 oktober gebruiken van akoestische lokmiddelen en kunststof lokkers (lokganzen) voor grauwe, kol- en brandganzen;

De bovengenoemde aanvullende methoden en middelen mogen gebruikt worden op het grondgebied van de WBE’s zoals genoemd in de vigerende Wnb ontheffing van 3 oktober 2014 met kenmerknummer 2014/0276734.7Deze WBE’s zijn weergegeven in de onderstaande tabel 1. Het gebruik van de methoden en middelen zijn bedoeld om belangrijke schade aan gewassen te voorkomen.

———————————————————————————————

1      Ontheffing van 3 oktober 2014 met EDO-kenmerknummer 2014/0276734

2      EDO-kenmerk 2017/0071166

3      EDO-kenmerk 2017/0287005

4      Deze ontheffing geldt in samenwerking met de volgende ‘Beslissingen op bezwaar’:

17-02-2015 (2015/0001196); 26-05-2015 (2015/0137398); 21-09-2015 (2015/0273046), 21-04-2016 (2016/0131095 ) en 23-03-2017 (2017/0085015).

5      EDO-kenmerk 2018/0476059

6      Op basis van 3.17 eerste lid

7      Deze ontheffing geldt in samenwerking met de volgende ‘Beslissingen op bezwaar’:

17-02-2015 (2015/0001196); 26-05-2015 (2015/0137398); 21-09-2015 (2015/0273046), 21-04-2016 (2016/0131095 ) en 23-03-2017 (2017/0085015). Bijlagen

 

Ontheffing Wet natuurbescherming

 

Tabel 1.
•       het jaarrond schieten van grauwe, kol- en brandganzen een uur voor zonsopkomst;

•     het in de periode 1 april tot 1 oktober schieten van grauwe, kol- en brandganzen een uur na zonsondergang;

•     het in de periode 1 april tot 1 oktober gebruiken van akoestische lokmiddelen en kunststof lokkers (lokganzen) voor grauwe, kol- en brandganzen;

Van 1 april tot 1 oktober
Grauwe gans Alle WBE’s in Overiissel
Kolgans Beneden de Linde, De IJssellanden, De Koerkamp, De Noord-Westhoek, De Vechtstroom, De Veenpolders, De Weerribben, D’Oldematen, Gorssel, IJsselstreek Wijhe, IJsselvallei, Jachtvereniging Kampen, Noorder Vechtlanden, Oldebroek Oosterwolde, Salland Midden, Steenwijkerwold e.o., Stroomgebied Voorsterbeek, Tussen Grens en Vecht/De Akkerlanden en West-Twente.
Brandgans Beneden de Linde, De IJssellanden, De Koerkamp, De Noord-Westhoek, De Vechtstroom, De Veenpolders, De Weerribben, D’Oldematen, Gorssel, IJsselstreek Wijhe, IJsselvallei, Jachtvereniging Kampen, Noorder Vechtlanden, Oldebroek Oosterwolde, Salland Midden, Steenwijkerwold e.o., ‘t Achterveld en Tussen Grens en Vecht/De Akkerlanden.
Van 1 oktober tot 1 april
Grauwe gans Beneden de Linde, De IJssellanden, De Noord-Westhoek, De Vechtstroom, De Veenpolders, De Weerribben, D’Oldematen, Gorssel, IJsselstreek Wijhe, IJsselvallei, Jachtvereniging Kampen, Noorder Vechtlanden, Oldebroek Oosterwolde, Salland Midden, Steenwijkerwold e.o., Stroomgebied Voorsterbeek, Tussen Grens en Vecht/De Akkerlanden, Twickel, West-Twente, Zuider Vechtlanden en Zuid-Oost Twente.
Kolgans Beneden de Linde, De IJssellanden, De Noord-Westhoek, De Veenpolders, De Weerribben, D’Oldematen, IJsselstreek Wijhe, IJsselvalei, Jachtvereniging Kampen, Noorder Vechtlanden, Oldebroek Oosterwolde, Salland Midden, Steenwijkerwold e.o., Stroomgebied Voorsterbeek, Tussen Grens en Vecht/ De Akkerlanden en Zuider Vechtlanden.
Brandgans Beneden de Linde, De IJssellanden, De Noord-Westhoek, De Weerribben, D ‘Oldematen, IJsselstreek Wiihe, en Jachtvereniging Kampen.

De motivering voor ons besluit is in bijlage 1 (overwegingen) weergegeven.

De ontheffing wordt verleend voor de periode vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 1 september 2019 (dat is de duur van het Faunabeheerplan Overijssel).

Voorschriften

Wij verbinden aan deze ontheffing de volgende voorschriften:

 1. Van deze ontheffing mag in de periode 1 april tot 1 oktober uitsluitend gebruik worden gemaakt van een uur voor zonsopkomst tot een uur na zonsondergang.
 2. Van deze ontheffing mag in de periode 1 oktober tot 1 april uitsluitend gebruik worden gemaakt van een uur voor zonsopkomst tot 12:00 uur ‘s middags.
 3. Akoestische lokmiddelen en kunststof lokkers (lokganzen) mogen in de periode 1 april tot 1 oktober gebruikt worden, en het betreft dan van een uur voor zonsopkomst tot een uur na zonsondergang.
 4. De gebruiker van de ontheffing voor het schieten in de nachtelijke uren en/of het gebruik van akoestische lokmiddelen en kunststof lokkers (lokganzen) is verplicht een kopie van de door de FBE gewaarmerkte ontheffing (besluit en voorschriften) en de jachtakte bij zich te houden.
 5. De FBE dient voor 20 oktober schriftelijk opgave te doen van het gebruik van deze ontheffing.

Leges

U bent voor het in behandeling nemen van uw aanvraag geen leges verschuldigd.

Tot slot

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze beslissing, dan kunt u bellen met de heer A. van der Wal op telefoonnummer 038 499 7696.

 

Met vriendelijke groet,

namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,

Lars Wuijster,               

teamleider Vergunningverlening

Bijlagen:

——————————————————-

Bijlage 1                 

Overwegingen bij het besluit

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is tevens verzonden aan:

 • de Stichting Faunabescherming,
 • de Koninklijke Jagersvereniging,
 • de Nederlandse Organisatie Voor Jacht en Grondbeheer,
 • BIJ12,
 • Unit Faunafonds, t.a.v. de secretaris,
 • de politie ‘Eenheid Oost-Nederland’.

Zie voor meer informatie de bijlage de totale ontheffing en bijlagen: Afschrift WNB besluit ontheffing gebruik aanvullende middelen en methoden FBE Overijssel inzake gauwe, kol- en brandganzen

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.