• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Provincie Noord-Holland heeft tegemoetkoming in ganzenschade gewijzigd.

Provincie Noord-hollandGanzenschadeDe provincie Noord-Holland heeft de beleidsregel voor tegemoetkoming in ganzenschade gewijzigd. De provincie gaat een hoger eigen risico inhouden op tegemoetkomingen in schade veroorzaakt door grauwe ganzen, kolganzen en  brandganzen. Volgens de provincie hebben boeren voldoende mogelijkheden om de schade te beperken of te voorkomen omdat voor deze diersoorten een provinciale vrijstelling voor verjaging met ondersteunend afschot geldt.

Voorheen gold dat er bij schade veroorzaakt door grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen in alle gevallen een eigen risico wordt ingehouden van 5%, met een minimum van 250 euro per kalenderjaar. Dit eigen risico is nu verhoogd naar 20%. Er wordt geen eigen risico ingehouden als door de overheid beperkingen zijn opgelegd waardoor de schade door de betreffende ganzen niet adequaat kan worden voorkomen. Dit is het geval als de schade is veroorzaakt:

  • in een ganzenfoerageergebied en de bufferzone in de winterrustperiode van de schadeveroorzakende diersoort;
  • in een Natura-2000 gebied;
  • in een gebied waar op grond van een Natura 2000-beheerplan ernstige beperkingen worden gesteld aan het verontrusten en doden van de schadeveroorzakende ganzen. De rustperiode in een Natura 2000-gebied is van 1 november tot 1 april.

Deze wijziging wordt toegepast op tegemoetkomingsaanvragen die worden ingediend vanaf 1 mei met uitzondering van tegemoetkomingsaanvragen voor grasland. Voor grasland worden de wijzigingen toegepast vanaf de zomersnede.

 

bron: BIJ12, 10/05/2021
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.