2e brief NOJG inzake ervaringen e-screener en reactie op brief Minister van Justitie en Veiligheid aan Tweede Kamer

 

Aan:  Ministerie van Veiligheid en Justitie

Mr. F.B.J. Grapperhaus

Postbus 20301

2500 EH  Den Haag

 

Haaksbergen 1 november 2019

 

Betreft: e-screener jachtakte/verlofhouders

 

Excellentie,

 

Per 1 oktober 2019  voerde u de zogenaamde E-screener als verplicht onderdeel bij het aanvragen van de eerste jachtakte in. Tevens werd met het van kracht worden van art 6a Wet Wapens en Munitie aangegeven dat alle jachtaktehouders de komende drie jaar door middel van de e-screener psychisch getest zullen worden.

Onze leden zijn plotseling  geconfronteerd met de invoering van de e-screener, waarbij  u het weet te bestaan om de jachtaktehouders die 60 jaar en ouder zijn, alsnog te onderwerpen aan een elektronische screening. Nota bene,  zij kregen 6 maanden geleden met toepassing van de voorgeschreven richtlijnen de jachtakte, terwijl het mensen zijn die gedurende een lengte van jaren bewezen hebben goed met hun wapen om te kunnen gaan.

Wij hebben u over de invoering van de screener vragen gesteld bij onze brief van 17 oktober 2019. Vragen waaruit onze grote zorgen over de toepassing al mocht blijken. Die hebben wij nog steeds en zijn toegenomen.  

Wij willen u in kennis stellen van het feit dat een belangrijk deel van onze zorgen bewaarheid zijn.

Wij noemen er een aantal.

 1. De uitnodiging inzake het doen van de test is dermate onduidelijk, dat veel jachtaktehouders die al jaren over een akte beschikken zich gedwongen voelden de test nu al af te leggen. Dit terwijl zij nog tot volgend jaar 2 weken voordat hun akte verlengd moest worden de test moesten afleggen. Velen zijn door dit misverstand hun akte en wapens kwijt. Zij zijn op basis van foute informatie gaan testen. Hierbij speelde ook nog eens dat de vragen over de toepassing niet beantwoord werden omdat er geen emailadres of een telefoonnummer waar mensen met hun vragen terecht kunnen  bekend gemaakt zijn. Tot op heden is daar geen gevolg aan gegeven.
 2. De tweede dag werd via de wandelgangen bekend, dat er geen nieuwe oproepen meer verstuurd zouden worden vanwege de vele onduidelijkheden en vanwege de onrustbarende resultaten.
 3. Het blote resultaat van de test, namelijk rood of groen werd door de politie gebruikt om te beslissen dat de wapens ingevorderd werden en de jachtakte ingeleverd moest worden.
 4. Onze zorg, die inmiddels bewaarheid werd, dat de actie een eigen leven zou gaan leiden ten koste van de zorgvuldige behandeling van het proces, bestaande uit een toets aan de veelal jarenlang (vaak meer dan 50 jaren) ervaringen met de betreffende persoon, de toets aan de verstrekte referenties, de bevindingen van de politiefunctionarissen, achterwege gelaten wordt. Betrokkenen kregen slechts een beschikking met veelal de motivatie: rood wat inhoudt dat het sociaal ongewenst is dat u de beschikking heeft over een wapen.
 5. Het systeem biedt geen mogelijkheden om tijdens het invullen van de 100 vragen een vraag die per abuis fout is ingevuld te corrigeren.
 6. De digibeet moet ondanks het feit, dat hij absoluut niet met de pc kan omgaan, toch maar bij Lamark verschijnen om de test te doen.
 7. Een dyslectisch lid wordt letterlijk van het kastje naar de muur gestuurd met zijn vraag om een alternatieve aanpak. De politie kan geen antwoord geven, bij het ministerie van Justitie weet men het niet en verwijst men weer naar de politie, Lamark weet uiteraard van niets. Het uiteindelijke antwoord is: Maak de test maar.
 8. In het licht van de informele informatie dat de test zou worden gestaakt hebben een aantal leden, mede gezien de verontrustende behandeling, afgezien van het invullen van de vragen en dientengevolge verzocht het betaalde bedrag van euro 54,- te restitueren. De antwoorden, tot nu toe telefonisch gegeven zijn: betaald is betaald, u had ten minste 4 dagen van te voren moeten afzeggen, wend je maar tot de politie etc., kortom voortschrijdend inzicht, nalatig handelen van de zijde van de overheid, onverschuldigde betaling, dubbele betaling, telt voor ons niet.
 9. Genadeloze psychische schade lijdt een mens die  meer dan 50 jaar een jachtakte gehad heeft, jaarlijks heeft gebruikt in het belang van het natuurbeheer Hij krijgt plotseling de mededeling  dat de gevoelloze systeemtest heeft uitgewezen, dat om sociale redenen hij zijn wapens moet inleveren. Hiertoe staat de volgende dag de politieauto voor de deur. Het gaat hier nog steeds om mensen, die als mensen behandeld en gezien willen worden. De trap op hun ziel door de Staat Nederland komt bij hen extra hard aan. Huilende mensen. Ontgoocheling.  Wat heb ik misdaan? Waarom? Dat zijn onze waarnemingen  en die willen wij met u delen. Dat kan nooit uw bedoeling zijn geweest.
 10. De voorlopige resultaten wijzen uit dat circa 25 % een rode kaart krijgt. Veronderstelt u nu werkelijk dat hiermee bewerkstelligd wordt, dat het aantal potentiële misdagers met 25 % is afgenomen? Wij zijn van oordeel dat in het licht van de eerdere toetsen en de jarenlange ervaringen van de mensen waarvan nu de wapens zijn ingenomen, het percentage 0 is. Wel is de geloofwaardigheid van, en het vertrouwen in het staatsbestel schade toegebracht en ook dat betreuren wij.

Bij brief van 29 oktober, gericht aan de Voorzitter van de Tweede Kamer deelt u mee dat er een aantal ontwikkelingen zijn, die u hebben doen besluiten tot bijstelling van de uitvoeringspraktijk. Feitelijk formaliseert u de situatie zoals die al een week informeel bestond.

Excellentie, gelet op onze ervaringen zoals omschreven verzoeken wij  u  dringend:

 1. De schade veroorzaakt aan een aantal van onze leden te herstellen, door onder meer te gelasten de maatregelen nietig te verklaren, de wapens en akten terug te leveren en de gedupeerden te rehabiliteren;
 2. De ten onrechte betaalde testgelden te restitueren;
 3. Af te zien van uw voornemen om de e-screener als verplicht instrument voor nieuwe aanvragers van wapenverloven en jachtaktes in stand te houden en over twee jaar voor alle verlofhouders toe te passen.

Wij zijn uiteraard graag bereid om in een persoonlijk onderhoud een en ander nader toe te lichten, als ook met u van gedachten te wisselen over een eventueel vervolg.

 

De Voorzitter NOJG

G.J. Oplaat

 

De Secretaris NOJG

J.Scherpenkate

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.