Provincie Gelderland stemt in met schadebestrijding knobbelzwanen

zwanen op grasland

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben het faunabeheerplan voor de knobbelzwaan in ontwerp goedgekeurd. Dit faunabeheerplan is opgesteld door de Faunabeheereenheid Gelderland (FBE) en bestrijkt de periode van 2015 tot 2020. In het faunabeheerplan geeft de FBE aan waarom bestrijding van schade door knobbelzwanen voor de komende 5 jaar noodzakelijk is en hoe ze dit gaat uitvoeren. Tegelijk met de ontwerp-goedkeuring van het faunabeheerplan geeft de provincie de FBE een ontwerp-ontheffing op de landelijke Flora- en faunawet. Dit betekent dat de FBE straks onder voorwaarden en in specifieke gebieden knobbelzwanen mag gaan bestrijden die schade veroorzaken aan gewassen.

De instandhouding van de knobbelzwaan mag geen gevaar lopen. Dat is met de voorgestelde aanpak van de FBE ook niet het geval. De afgelopen 10 jaar heeft de stand van de knobbelzwanen zich in Nederland rond de 6.000 broedparen gestabiliseerd.

Jaarlijkse schade
De ontwerp-ontheffing geldt alleen voor strikt gedefinieerde gebieden waarvan is aangetoond dat de knobbelzwaan daar daadwerkelijk schade aanricht. Vanaf 2009 ligt de door knobbelzwanen veroorzaakte schade op gemiddeld 6.000 euro per jaar. Het gaat vooral om schade veroorzaakt door vraat, vertrapping en bevuiling van graslanden in de nabijheid van de grote rivieren en de randmeren langs de Veluwe.

Planmatig en gecoördineerd
In de ontwerp-ontheffing staat dat de bestrijding van schade op een planmatige en door de FBE gecoördineerde wijze moet gebeuren. Afschot mag alleen als het verontrusten en verjagen van de knobbelzwanen onvoldoende helpt. Het preventief schudden van eieren is ook toegestaan. Met deze maatregelen wordt het huidige beleid ongewijzigd voortgezet.

Ter inzage
Om belanghebbenden in de gelegenheid te stellen hun zienswijzen kenbaar te maken liggen het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken 6 weken ter inzage bij de receptiebalie van de provincie Gelderland in gebouw Marktstate, Eusebiusplein 1a te Arnhem tijdens de gebruikelijke openingsuren. Naar verwachting zullen Gedeputeerde Staten vervolgens in februari 2016 een definitief besluit nemen.

bron: Provincie Gelderland, 04/11/15

 

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk