Bestrijden schade door de landelijk vrijgestelde diersoorten en de bestaande faunabeheerplannen per 1 maart 2017

Geachte NOJG leden,

hierbij willen wij U informeren over de vragen die gerezen zijn over het doden van diersoorten na 1 maart 2017 , die op de landelijke vrijstellingslijst staan;

  • Canadese gans,
  • zwarte kraai,
  • kauw,
  • konijn,
  • houtduif
  • vos

en die vanaf 1 maart 2017 opgenomen dienen te zijn in het faunabeheerplan en dus dan niet kunnen worden bestreden bij schade of te verwachten schade, dit naar aanleiding van de Kamerbrief in werkingtreding Wet natuurbescherming van de Staatsecretaris van Dam  dd; 21 oktober 2016. waarin de provincies tot 1 maart 2017 de tijd kregen om aan te passen. Zie de onderstaande tekst.

Kamerbrief:21 okt 2016

De aanpassing van de samenstelling van de besturen van faunabeheereenheden en de door hen op te stellen faunabeheerplannen verkeert in de meeste provincies in een ver gevorderd stadium.

De afronding van het traject van de vaststelling en goedkeuring van de door de faunabeheereenheden ‘nieuwe stijl’ op te stellen faunabeheerplannen – die, anders dan thans het geval is, niet alleen betrekking zullen hebben op populatiebeheer, maar ook op schadebestrijding en jacht – zal kunnen plaatsvinden zodra de Wet natuurbescherming, de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving en de provinciale verordeningen die ter zake regels stellen in werking zijn getreden.

In overleg met de provincies is de periode waarbinnen deze afronding moet plaatsvinden zeer beperkt gehouden: dat traject moet op 1 maart 2017 zijn afgerond. Alle overige regels, dus ook alle regels die strekken tot het realiseren van een maatschappelijk beter ingebedde, meer transparante praktijk met betrekking tot het afschot van dieren, zoals de maatschappelijke verbreding van het bestuur van de faunabeheereenheid, treden op 1 januari 2017 in werking.

Dit is niet in alle provincies gehaald er dient dus een aanvullend faunabeheerplan opgesteld te worden voor de landelijke en provinciale vrijstelling vaststellen en laten goedkeuren door Gedeputeerde Staten.

Vraag dus na indien het bovenstaande niet bij U bekend is, bij de Faunabeheereenheid in uw provincie na welke soorten van de landelijke en provinciale vrijstellingslijst u in uw provincie mag doden volgens de huidige regeling.

Wij roepen dan ook alle grondgebruikers op om hun schade te melden bij BIJ12
De NOJG vraagt haar leden om de grondgebruikers van de grond waarop zij schadebestrijding uitvoeren en indien in Uw provincie het faunabeheerplan nog niet is aangepast over de ontstane situatie te informeren en dus bij schade deze te melden bij BIJ12, unit Faunafonds.  Het melden is immers  kosteloos, alleen indien de schade groot is kan de schadevergoeding worden aangevraagd en  moet de grondgebruiker het behandelbedrag betalen van € 300,00, indien dit is bepaald door hun provincie. Melden kan op www.faunaschade.nl

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.