Brief Federatie Particulier Grondbezit – verzoek de hulpmiddelen bij schadebestrijding toe te staan.

Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken
Mr M.H.P. van Dam
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

 

Onderwerp: verbod op gebruik van lokmiddelen bij landelijke vrijstelling

 

Geachte heer van Dam,

Grondeigenaren en –gebruikers gaan voor goede oogst van hun land in combinatie van het zo goed mogelijk beschermen van flora en fauna.
In de uitvoeringspraktijk van de Wet natuurbescherming dreigt de bescherming van oogst en weidevogels in drang te komen. Dat heeft te maken met het verbod op gebruik van hulpmiddelen (lokmiddelen) om de op de landelijke vrijstellingslijst staande soorten die ernstige schade veroorzaken in het kader van populatiebeheer te bestrijden.

Onlangs is bekend geworden dat op basis van het Besluit en de Regeling natuurbescherming geen lokmiddelen meer mogen worden gebruikt voor vos, houtduif, konijn, Canadese gans, kauw en kraai.
Zonder lokmiddelen is een effectieve bejaging niet of nauwelijks meer mogelijk en dreigt er in het bijzonder een forse toename van schade door duiven, kraaien en kauwen te gaan ontstaan.
Bescherming van gewassen en die van weidevogels komen in het geding.

Tot op heden werd door jachthouders verondersteld dat lokvogels, lokgeluiden en lokvoer wel mochten worden ingezet. Maar ook in provincieland bestaat enige verwarring; het is ons bekend dat zeker in één provincie het gebruik van deze hulpmiddelen in het kader van het faunabeheerplan is toegestaan. Naar de opvatting van uw ministerie is deze provincie blijkbaar in overtreding.

De Federatie Particulier Grondbezit verzoekt u dringend op korte termijn de tekst van het Besluit natuurbescherming en die van de Regeling natuurbescherming zodanig aan te passen dat duidelijk wordt dat het gebruik hulpmiddelen (lokmiddelen) in het kader van de jacht op soorten uit de landelijke vrijstellingslijst weer mogelijk wordt. Dit zeker in het licht van de destijds ingediende motie van SGP/CDA . De indieners van die motie wilden het gebruik van hulpmiddelen reguleren maar werd door u ontraden omdat deze middelen niet hoefden te worden gereguleerd.

Met vriendelijk groet

 

R.C. Robbertsen
voorzitter

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.