Vossenval onterecht in beslag genomen

Bron: i.o.m. Jagersvereniging geplaatst

Eén van onze leden van de WBE Winterswijk zag enige tijd geleden via de wildcamera hoe zijn zorgvuldig geïnstalleerde vossenval door de politie in beslag werd genomen. Zich van geen kwaad bewust, maakte hij hier bezwaar tegen. Hierbij vroeg hij ondersteuning van onze juridische afdeling in Amersfoort. Dinsdag 19 maart stond hij voor de rechtbank, die oordeelde dat de zogenoemde ‘kofferval’ niet illegaal was en moet worden teruggegeven. Intussen is er tegen deze uitspraak geen beroep meer mogelijk, daarom berichten wij hier nu pas over.

De jager in kwestie is erg opgelucht. Tegen dagblad De Gelderlander liet de jager weten erg met het voorval in zijn maag te zitten: “Ik heb altijd naar eer en geweten gehandeld. Als er ook maar een beetje twijfel bestond over deze val, dan had ik hem echt niet gebruikt.” Toch stelden de verbalisanten zich op het standpunt dat de gebruikte val niet onder het type ‘kastval’ zou vallen, en dus geen toegestaan middel is om vossen te vangen.

Eenzijdige interpretatie

Deze eenzijdige interpretatie leidde tot veel onzekerheid en onrust onder jagers in de regio. De Jagersvereniging heeft vanuit haar expertise partijen van de juiste informatie voorzien, in een poging om de gang naar de rechter te voorkomen. Dit lukte niet. Maar nu is door de rechtbank bevestigd dat het gebruik van de kofferval is toegestaan om vossen mee te vangen, mits de kastval als middel is aangewezen en er een vrijstelling of ontheffing van kracht is. De kofferval moet geschikt zijn om een vos mee te vangen, waarbij het dier niet gewond mag raken en/of onnodig mag lijden.

Maatschappelijke rol

De Jagersvereniging hoopt dat de politie voortaan wat terughoudender zal zijn met het plotseling bestempelen van een veelgebruikt vangmiddel als illegaal. Het vangen van vossen gebeurt ten behoeve van de grondgebruiker, in het kader van de landelijke vrijstelling. In dit geval omdat vossen schade in het gebied kunnen aanbrengen aan dijken, kades en oevers in beheer van het waterschap.
Jagers vervullen bij de uitvoering een belangrijke maatschappelijke rol, en moeten op de wet kunnen vertrouwen.

Handhavingsrisico

De wetgever heeft middelen aangewezen die mogen worden gebruikt om vossen te vangen en te doden. Bij een (te) beperkte uitleg lopen de jagers ongewenst een handhavingsrisico. Dat kan niet de bedoeling zijn. Als er al discussie mogelijk is over bepaalde zaken, geeft het geen pas om dat over de rug van een individuele jager uit te zoeken en deze ten onrechte als verdachte aan te merken. De juridische afdeling van de Jagersvereniging zal dan ook in samenwerking met haar partners in voorkomende gevallen pal voor de leden blijven staan.

Blog

Over zijn ervaringen met deze zaak heeft de advocaat van de jager – die nauw werd bijgestaan door onze juridische afdeling – ook een [blog] geschreven

[https://www.vanschootenadvocatuur.nl/is-een-kofferval-wel-een-kastval ].
Intrekken van vrijstellingen voor konijn, kauw en houtduif vergt meer tijd


In oktober 2023 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd om per direct die soorten die in hun voortbestaan worden bedreigd van de landelijke vrijstellingslijst af te halen. Het betreft onder meer de vrijstelling voor konijn, kauw en houtduif. Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof meldt dat ze uitvoering gaat geven de motie, maar dat de uitvoering ervan wat complexer is dan was voorzien.

In januari is in gesprekken met de provincies en andere partijen gebleken dat aan het intrekken van de vrijstellingen meer haken en ogen zitten dan eerder gedacht. Aanpassing van de landelijke vrijstellingslijst heeft consequenties die op dit moment nog niet goed kunnen worden overzien. De vrijgestelde soorten brengen schade toe op diverse terreinen, waaronder aan landbouwgewassen en infrastructuur. Het intrekken van de vrijstellingen beperkt de mogelijkheden om deze schade te voorkomen.

Voor provincies zal het intrekken van vrijstellingen financiële consequenties hebben, die nu in beeld worden gebracht. Van der Wal is op dit moment nog met provincies en belanghebbende partijen in gesprek over wat nodig is om uitvoering te geven aan de motie. Half april start een ambtelijk overleg met de provincies, waarbij wordt gekeken naar de eventuele noodzaak en mogelijkheden om ook zonder landelijke vrijstellingen schade te kunnen blijven voorkomen, het dekken van eventueel te maken kosten en de termijn waarop besluitvorming over het aanpassen van de vrijstellingslijst mogelijk is.

De minister heeft tevens besloten een traject te starten om het huidige systeem van faunabeheer tegen het licht te houden. Daarbij streeft ze naar een begrijpelijk stelsel met duidelijk perspectief voor het faunabeheer op de lange termijn. Hierbij betrekt Van der Wal naast de provincies ook natuurorganisaties, landbouworganisaties, terreinbeheerders, dierenwelzijnsorganisaties en jagersorganisaties. Ze wil daarbij ook bekijken in hoeverre de motie over de vrijstellingslijst beter kan worden uitgevoerd vooruitlopend op het traject van de stelselwijziging of in combinatie met dat traject.

bron: Ministerie van LNV, 05/04/2024


Europa kiest dit jaar weer een nieuw parlement

4 april 2024 (NOJG)

Belangrijke beslissingen in het jachtbeleid worden op Europees niveau genomen. De NOJG roept u allen op tot deelname aan de Europese verkiezingen. Het is belangrijk voor de jachtsector om actief deel te nemen aan de Europese verkiezingen, aangezien Europese wetgeving steeds meer invloed heeft op de jachtpraktijken in Nederland en andere Europese landen.

Door te stemmen en deel te nemen aan het politieke proces kunnen jagers ervoor zorgen dat hun belangen en standpunten worden vertegenwoordigd in het Europees Parlement. De NOJG zal u samen met de ander belanghebbenden, informeren over de standpunten van de partijen over relevante jachtgerelateerde onderwerpen en deze publiceren, zodat jagers beter geïnformeerd kunnen stemmen.

Het Europees Parlement is immers een belangrijk orgaan dat wetgeving vaststelt die de jachtsector ook in Nederland rechtstreeks kan beïnvloeden, dus het is van cruciaal belang dat jagers hun stem laten horen en de juiste vertegenwoordigers kunnen kiezen.

In totaal zullen er in heel Europa 705 nieuwe vertegenwoordigers worden gekozen, waarvan 29 Nederlandse.

De NOJG roept daarom alle stemgerechtigde jagers op om deel te nemen aan de Europese verkiezingen.
Overgang  naar zomertijd gevaarlijk voor mens en dier

In de nacht van 30 tot 31. Maart 2024 worden de horloges omgezet naar de zomertijd, dan is het belangrijk om extra alert te zijn op de weg, vooral in de schemering wanneer wilde dieren actiever zijn.

De overgang van donker naar licht kan leiden tot meer aanrijdingen met dieren zoals reeën, wilde zwijnen, vossen en andere wilde dieren. Deze dieren zijn niet gewend aan de verandering in onze rijtijden en kunnen daardoor onverwachts de weg oversteken.

Ongevallen met wilde dieren kunnen in het ergste geval fataal zijn en jaarlijks veel schade aan eigendommen veroorzaken.

Bovendien zijn chauffeurs potentieel onoplettend, velen veroorzaken slaap in het “verdwenen” uur van de slaap. Zelfs een licht verlaagde reactiesnelheid verlengt echter de reactiesnelheid aanzienlijk.

Om ongelukken te voorkomen, is het verstandig om je snelheid aan te passen, meer afstand te houden en alert te zijn op mogelijke risico’s. Denk eraan dat een botsing met een dier niet alleen rampzalig is voor het dier, maar ook levensgevaarlijk kan zijn voor jou als automobilist.

Wees voorzichtig en probeer uitwijken te vermijden, aangezien dit vaak leidt tot ernstige ongelukken. Laten we samen zorgen voor de veiligheid van zowel de dieren als onszelf op de weg.

De NOJG beveelt aan, vooral voorzichtig en vooruit-waarnemend gericht te rijden.

 • Waar bos is, is ook wild: vooral ’s avonds en in de vroege ochtenduren op landwegen met veel vegetatie langs de kant van de weg: om voet van het gas te zijn en altijd klaar te zijn voor het remmen.
 • Een ree en zeker een hert komt zelden alleen: als je dieren langs de weg ontdekt, moet je verwachten daar er ook andere dieren van een sprong of roedel onderweg zijn.
 • Bovendien moet men zich niet in valse veiligheid wanen door bijvoorbeeld het gedrag van herten. Zelfs als het dier zogenaamd de auto heeft opgemerkt, is het geen garantie dat hij niet voor de auto springt.
 • Toeteren en uitschakelen van het groot licht kan het dier verjagen, terwijl hierbij juist risicovolle ontwijkende manoeuvres moeten worden vermeden.Ook forse toename van de wilde zwijnen in Belgisch Limburg

Het aantal wilde zwijnen in Belgisch-Limburg en de aangrenzende Nederlandse provincies Noord-Brabant en Limburg neemt fors toe, zo blijkt uit de jaarlijkse afschotcijfers. In Limburg werden afgelopen jaar ruim 2.700 dieren afgeschoten, wat een stijging van 25 procent betekent.

Vanuit België rukken deze dieren ook steeds meer op naar onze zuidelijke provincies. Sinds 2006 maakt het wilde zwijn een comeback in Vlaanderen, vooral in de provincie Limburg. Hoewel het aantal wilde zwijnen op Vlaams grondgebied niet precies bekend is, groeit de populatie gestaag en verspreidt deze zich verder. In Belgisch Limburg, grenzend aan de Nederlandse provincies, bevinden zich de meeste everzwijnen. Ze worden zelfs steeds vaker gezien in stedelijke gebieden.

Om schade aan woonwijken en landbouw te minimaliseren, biedt de gemeente Genk jachtrechten voor ruim 600ha bossen om het wilde zwijnenbestand terug te dringen. De grootste populatie wilde zwijnen bevindt zich in de provincie Limburg, wat ook te zien is in de afschotcijfers. In 2023 werden 2.719 dieren afgeschoten, een stijging van 25 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

De Voerstreek, grenzend aan Nederlands Zuid-Limburg, is een gebied waar ook veel wilde zwijnen zich ophouden en de grens oversteken naar het Heuvelland. Belgisch Noord-Limburg grenst aan varkensintensieve gebieden in Brabant en Limburg. De jaarlijkse monitoring van het afschot laat een stijgende trend zien, met een opvallende piek in 2021. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn een inhaalbeweging na de coronapandemie of omgevingsfactoren zoals klimaat en voedselbeschikbaarheid die de groei stimuleren.
Wijzigingen aanvraag Duitse jachtvergunning NordRhein-Westfalen met ingang van 15 februari 2024

JagdscheinVoor de aanvraag van een Duitse Jagdschein moet er vanaf 15 februari 2024 ook een betrouwbaarheidscontrole worden uitgevoerd. Zie hieronder de inhoud van de door ons vertaalde brief van het ministerie van Justitie in NordRhein-Westfalen (NRW)

Brief grubea32_240327-132927-860 van het ministerie van Justitie in NordRhein-Westfalen (NRW)

Aan:

de Districten en onafhankelijke steden en

– Lagere jachtautoriteiten – van de deelstaat NordRhein-Westfalen

 

Antecedentenonderzoek voor buitenlanders Jaarlijkse jachtvergunning Verduidelijking van het decreet van 15 februari 2024

Buitenlandse aanvragers (d.w.z. niet-Duitse staatsburgers in de zin van artikel 116 van de grondwet en geen mensen met een dubbele nationaliteit) kunnen een jachtvergunning voor buitenlanders krijgen in de vorm van een jaarlijkse jachtvergunning in overeenstemming met § 15 lid 6 van de federale jachtwet (BJagdG).

De weigeringsgronden voor de verkrijging van een jaarlijkse jachtvergunning voor buitenlanders op grond van § 17 BJagdG  gelden ook zonder beperking voor de buitenlandse aanvrager; Betrouwbaarheid en persoonlijke geschiktheid moeten worden gegeven. (vgl. Schuck/Tausch, 3e ed. 2019, BJagdG § 15 par. 17).

De verificatie van de betrouwbaarheid moet worden uitgevoerd door de overlegging van;

 • De Europese vuurwapenpas,
 • De overlegging van een Europees bewijs van goed gedrag (niet ouder dan 6 maanden) of
 • Door de onbeperkte informatie uit het strafregister van het land van herkomst in de Duitse taal of in de Duitse vertaling van de documenten die in een vreemde taal zijn opgesteld door Duitse of buitenlandse overheidsinstanties (bv. door de overheid aangestelde vertalers); die niet ouder mag zijn dan 6 maanden.

Bovendien moet volgens § 5 (5) van de wapenwet een onderzoek worden uitgevoerd bij het Bureau voor de bescherming van de grondwet, in het geval van buitenlanders is het Federaal Bureau voor de bescherming van de grondwet verantwoordelijk. Het verzoek wordt verzonden naar 1 B3@bfv.bund.de.Wat betekent dit voor de Nederlandse jagers die jagen of willen gaan jagen in NRW gebied.

Dat u het aanvraagformulier opvraagt of download van de betreffende Kreis waar u gaat jagen, want alleen daar alleen kunt een Jagdschein aanvragen.

De aanvraagformulieren kunnen per Kreis verschillen, zie als voorbeeld het aanvraagformulier van de Kreis Heinsberg opgemaakt als invulbaar Pdf.

Documenten en voorschriften voor buitenlanders die in het buitenland wonen en een jachtvergunning aanvragen in Duitsland:

 • Aanvraagformulier jachtvergunning (antragsformular jagdschein) (download via betreffende Kreis waar u gaat jagen en uw aanvraag moet indienen)
 • Identiteitsbewijs middels paspoort of ID-kaart (kopie voldoende)
 • Bewijs van een jachtexamen dat is behaald in Nederland (verplicht bij eerste afgifte) en/of een geldige jachtvergunning (omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit) afgegeven in Nederland.
 • Gegevens uit het strafregister van het land van herkomst (niet ouder dan 6 maanden) dit is dus nieuw. ( geldt niet voor een Tages-schein)

  • U kunt Aanvraagformulier Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvraag indienen bij uw gemeente u vult dan alleen het voorblad de punten 1.1 en 1.2 geheel in en ondertekent dit op deze pagina, ga verder met
  • punt 2.1 Gegevens organisatie, hier vult de naam van het Kreisambt en alle adres gegevens in, geef hierbij wel duidelijk aan dat de VOG niet naar hen verstuurd moet worden, maar rechtstreeks aan u, daar u die moet inleveren met alle benodigde aanvraag documenten. Daar het Kreisambt uw aanvraag nog niet heeft ontvangen.
  • punt 2.2 Doel aanvraag in overige – omschrijving vult u in “Aanvraag Duitse jachtvergunning”;
  • punt 2.3 vult u “nee” in;
  • punt 2.4 vult u “nee” in;
  • punt 2.4b onder Goederen de punten 36 en 37 aanvinken.
  • Dan heeft alles in gevuld wat nodig is.
  • het kan zijn dat zij verlangen dat dit in het Duits vertaald moet worden, geef dan aan dat dit in andere plaatsen wel geaccepteerd wordt omdat dit ook in het Engels is opgesteld.
 • Duitse dag- of jaarlijkse jachtvergunningen (boekje), die al zijn afgegeven.
 • Bewijs van een voldoende jachtaansprakelijkheidsverzekering. (minimaal € 500.000 voor personenschade en € 50.000,- zaak schade).
 • Schriftelijke uitnodiging voor de jacht (hierin moet duidelijk worden vermeld dat de jacht in het district waar de jacht zal plaatsvinden; anders moet de aanvraag. worden afgewezen wegens gebrek aan verantwoordelijkheid.
 • Bij eerste afgifte bovendien: examencertificaat, eventueel bewijs van een gekwalificeerd persoon, foto.Nationale reeënsurveillance 2024

 

Het onderzoek naar teken-encefalitisvirus wordt in 2024 herhaald door het RIVM en het DWHC. Dit virus is een zoönose (https://www.rivm.nl/tekenencefalitis) wordt door teken op mensen overgedragen en komt niet gelijkmatig verdeeld over een groot gebied voor, maar kleinschalig in haarden. Reeën spelen een belangrijke rol bij het vinden van deze haarden vanwege hun eigenschappen.

Voor dit onderzoek worden geen reeën speciaal geschoten, maar wordt materiaal verzameld van reeën die in het kader van beheer worden geschoten of verkeersslachtoffer zijn. Door nu reeënbloed te onderzoeken op de aanwezigheid van afweerstoffen tegen het teken-encefalitisvirus, komt er meer duidelijkheid over de gebieden waar met teken-encefalitisvirus besmette teken zich bevinden. Per WBE worden ca 5 monsters verzameld. De bloedmonsters worden bij het DWHC verwerkt en bij het RIVM getest. Het overgebleven materiaal wordt zorgvuldig bewaard voor mogelijk toekomstig onderzoek naar andere ziekteverwekkers.

Het onderzoek loopt tot eind 2024 en de Nederlandse jagersverenigingen zijn geïnformeerd over dit initiatief.

Voor de faunabeheerders en valwildcoördinatoren: zie hier de instructiefilm voor het nemen van de bloedmonsters.

Afkortingen

DWHC: Dutch Wildlife Health Centre
FSME:  Frühsommer-Meningoenzephalitis
RIVM:   Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
TBE:    Tekenbeet encefalitis (NL tekst); Tick Borne Encephalitis (EN tekst)

Meer informatie:

over teken-encefalitis bij de mens: RIVM: Teken-encefalitis

DWHC berichten over teken-encefalitis: https://dwhc.nl/ziekten/teken-encefalitis/

Banner reeën: © Bas Worm
Populatiebeheer van reeën is steeds complexer geworden

RUURLO – De populatie reewild is in Nederland toegenomen van circa 5.000 dieren rond 1950 tot meer dan 130.000 op dit moment. Gelijktijdig is ook de verspreiding sterk toegenomen en komt het ree momenteel in vrijwel heel Nederland voor. Deze toename van reewild is toe te schrijven aan het aanpassingsvermogen van het ree aan het landschap en aan zorgvuldig beheer door jagers. 
Door Jan Hendriksen

Zoveel werd zondag duidelijk tijdens een bezoek aan de 55ste editie van de Reewildshow van de Vereniging Het Ree afdeling Achterhoek die bij Restaurant De Duif en Schietbaan ‘t Ruurlose Broek in Ruurlo plaatsvond. Met de komst van de Flora- en Faunawet, de opvolgende Wet Natuurbescherming en nu de nieuwe Omgevingswet is populatiebeheer steeds complexer geworden. De aantallen reeën zijn fors toegenomen, alsook hun effecten op de omgeving en op elkaar.

Lees meerNieuwsbrief NOJG

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab
Raadpleging nieuw wolvenbeleid is rond in Gelderland

De consultatie over ‘Grenzen aan de wolf in Gelderland’ is afgerond. Het bestuur van provincie Gelderland bezig is met het ontwikkelen van een nieuw wolvenbeleid en dat er recentelijk een consultatie heeft plaatsgevonden over dit beleid.
Hier zijn enkele punten die naar voren komen:

1. **Beleidsdoelen:** Het bestuur van Gelderland wil grenzen stellen aan de wolf door middel van betere preventie, het aanpakken van probleemwolven en op termijn populatiebeheer.

2. **Consultatieproces:** De consultatie over het beleid met betrekking tot de wolf is afgerond, en het lijkt erop dat het een zorgvuldig proces was gezien de beladen aard van het onderwerp. Statenleden hebben zich voorbereid op de bespreking van het beleid door onder andere een schapenhouder te bezoeken en te overleggen met de Gelderse Wolvencommissie.

3. **Moties tijdens Statenvergadering:** Tijdens de Statenvergadering zijn vier moties ingediend. Drie ervan zijn niet aangenomen, en één motie wordt bij de volgende vergadering opnieuw in stemming gebracht. Deze motie roept op tot het beheren van probleemwolven en het lobbyen voor een lagere beschermde status.

4. **Faunabeheerplan:** Gelderland is in overleg met de faunabeheereenheid over de uitvoering van praktisch beheer van probleemwolven. Zodra het faunabeheerplan is opgesteld, streeft de provincie naar een vergunning voor de aanpak van probleemwolven in heel Gelderland.

5. **Subsidieregeling wolfwerende maatregelen:** Er wordt gesproken over het verbreden van de subsidieregeling voor wolfwerende maatregelen naar heel Gelderland en alle houders van weidedieren. Er is een voorstel om extra middelen beschikbaar te stellen voor deze subsidieregeling.

6. **Lobby voor beschermde status:** Het Gelders bestuur lobbyt om de beschermde status van de wolf te verlagen. Er is een brief gestuurd naar minister Van der Wal en Adema, en er zal op 2 april een petitie worden aangeboden aan de Tweede Kamer om de zorgen van inwoners over te brengen en aandacht te vragen voor een lagere beschermde status van de wolf.

Kortom, Gelderland lijkt actief bezig te zijn met het ontwikkelen en implementeren van nieuw beleid met betrekking tot wolven, waarbij ze rekening houden met de verschillende standpunten en uitdagingen rondom dit onderwerp.

Bron: Provincie Gelderland
Onderzoek naar de effectiviteit van verjagen ganzen- Interprovinciaal ganzenbeheerplan

Hoofdstuk 9 van het interprovinciaal ganzenbeheerplan staat online.

Lees je weer mee?

Je kunt reageren tot en met 19 maart.

Daarna gaan ze weer aan de slag met het verwerken van alle reacties

 

Afgelopen november interviewden wij Nelleke Buitendijk, die onderzoek deed naar grasschade door ganzen. Voor wie het nog niet gelezen had, hierbij een korte herhaling!

“Als je op de ene plek verjaagt, is het de bedoeling dat ganzen hun heil in een rustgebied zoeken. Maar je moet wel genoeg rustgebieden hebben om dat effect te realiseren. Anders vliegen ze van hot naar her en vinden nergens rust.

Daarbij hebben we nog een ander aspect meegenomen in de studie, namelijk de kosten van verjaging en de kosten die worden besteed aan de taxatie van schade. Als je veel verjaagt op veel verschillende velden, zijn er meer velden met schade. Die schade wordt op elk veld apart getaxeerd, dus die kosten gaan omhoog. Bovendien kost het verjagen op die manier veel tijd en moeite. Als je op minder velden verjaagt en een groter rustgebied hebt, dan heb je én minder inspanning (kosten) voor verjaging én minder kosten voor taxatie. Dat is een nieuw inzicht waarmee kosten en baten kunnen worden afgewogen.”

Lees hier het hele interview.
Opsporen reekalveren met behulp van thermische drone

Graag bieden wij onze dienst aan om met een drone met warmtebeeldcamera op effectieve en efficiënte wijze een bijdrage te leveren aan wildbeheer.

Met behulp van de thermische camera kunnen wij de dieren opsporen, zonder deze te storen.

Reekalveren, weidevogels en andere diersoorten kunnen op innovatie wijze in kaart worden gebracht.

Neem contact op voor de mogelijkheden en meer informatie.Niels Wanner
E: info@wannerdroneinspecties.nl
T: 06 81350342
I: www.wannerdroneinspecties.nl

 
Op 27 febr 2024 heeft het Europees Parlement voor de herstelwet gestemd

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download
Verslag Clayladies NOJG event JTS Waalsdorp – 28 januari 2024

The Clay Ladies – het shooting event van 28 januari ’24 bij JST – Waalsdorp!

 

Wat hadden we weer een mooie dag met elkaar! Leuke en gezellige vrouwen, maar serieus op de baan, en van elkaar willen leren. Er werden telefoonnummers gedeeld. Beter kan het niet!   

JTS Waalsdorp heeft ons zeer verwelkomd en we kregen voldoende instructeurs mee voor de tips en trucs.

Als reactie kregen we terug, dat ook zij the Clay Ladies een superleuk initiatief vinden en ze hebben genoten van onze groep.

Vanuit de deelnemers hebben we de eerste positieve feedback ontvangen! Was je er ook bij? Stuur ons dan gerust een berichtje over jouw ervaring!

Daarnaast hebben we de jaarplanner voor 2024 gemaakt, waar alvast de data en de regio’s in verwerkt zijn. Zo kan iedereen die graag mee wilt doen er alvast rekening mee kan houden in haar agenda. De planner staat onderaan de pagina.

Deze informatie en nog meer vind je terug op onze sociale mediakanalen. Dus volg ons daar ook op!

We hopen zaterdag 16 maart a.s. opnieuw op een leuke opkomst.

 

Last but nog least: Ons team is uitgebreid met 3 nieuwe leden! We hebben nu meer capaciteit om de gewenste professionaliseringsslag te maken dit jaar. Verder gaan we ervoor zorgen meer herkenbaar te zijn op de baan, maar ook daarbuiten. Hoe? Dat tonen we na het shooting event van 16 maart a.s.

 

Tot de volgende!

The Clay Ladies NL”
Uitnodiging Algemene ledenvergadering NOJG Regio Utrecht – vrijdag 22 maart te Scherpenzeel

NOJG Regio Utrecht

Geacht lid van de NOJG Regio Utrecht,

 

Het regiobestuur Utrecht nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering 2024.

Vrijdag 22 maart 2024

Locatie: SV Scherpenzeel, De Breelaan 4 te Scherpenzeel

Aanvang: 19.30, de zaal is open vanaf 19.00 uur

René Leegte, voorzitter van ons Landelijk Bestuur, zal deze avond met de leden in gesprek gaan.

Na afloop van de Algemene ledenvergadering zal een onderlinge klein kaliber-wedstrijd zijn. Voor deelname heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig. Voor leden is deze schietwedstrijd gratis, voor eventuele introducees wordt €10 euro p.p. in rekening gebracht.

Opgeven kan via: utrecht@nojg.nl, onder vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer en of u eventueel een introducee voor de klein kaliber-schietwedstrijd meeneemt. Als u zich opgeeft, krijgt u binnen 3 werkdagen een bevestigingsmail en de agenda voor deze avond. Ontvangt u deze mail niet, neem dan telefonisch contact op met onderstaand telefoonnummer.

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.

Hartelijke groet,

Namens regiobestuur Utrecht,
Toch geen verbod jacht op konijn, houtduif en kauw

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download