Aanbieding Alterra rapport evaluatie provinciale vrijstellingslijst over schade en overlast veroorzakende soorten aan de provincies

Gedeputeerde Staten van de provincie

Datum:       22 augustus 2016

Betreft:      Aanbieding evaluatie provinciale vrijstellingslijst

Geacht college,

Op grond van de Flora- en faunawet werd de provinciale vrijstellingslijst op landelijk niveau vastgesteld. De toekomstige Wet natuurbescherming kent op dit punt een andere systematiek. In artikel 3.14, derde lid, is bepaald dat provinciale staten zelf bij verordening beschermde diersoorten kunnen aanwijzen die in delen van het land schade aanrichten. Ook in het geval van overlast door beschermde diersoorten kunnen provinciale staten op grond van artikel 3.15 bij verordening diersoorten aanwijzen die in delen van het land overlast aanrichten.

In het licht van deze decentralisatie van de bevoegdheid tot aanwijzing van soorten die in delen van het land schade of overlast aanrichten, heb ik – mede ter uitvoering van de motie Heerema-Jacobi1 – het onderzoeksinstituut Alterrra opdracht gegeven om de meest recente beschikbare informatie ten aanzien van soorten die in delen van het land schade of overlast veroorzaken in beeld te brengen. Alterra heeft de gevraagde evaluatie opgeleverd.

Het betreffende rapport doe ik u hierbij toekomen. Zie hiervoor de link http://edepot.wur.nl/370186.

Alterra heeft 26 soorten bij de evaluatie betrokken: 19 soorten van de huidige provinciale vrijstellingslijst onder de Flora- en faunawet, aangevuld met 7 andere soorten die mogelijk schade of overlast veroorzaken. Per soort is informatie opgenomen over de staat van instandhouding van de soort, de landelijke verspreiding, de aard van de schade of overlast, een inschatting of de schade of overlast in het gehele land optreedt en een overzicht van andere preventieve maatregelen om schade of overlast te voorkomen.

Het rapport beperkt zich tot het rapporteren van de beschikbare informatie en doet geen aanbevelingen over het al dan niet plaatsen van soorten op een provinciale vrijstellingslijst.

Het is aan u om ter zake een afweging te maken, ingevolge de bevoegdheden die u toekomen op grond van de artikelen 3.14 en 3.15 van de Wet natuurbeschermingIk hoop dat de informatie in het rapport van Alterra u daarbij van nut kan zijn.

Hoogachtend,

(w.g.)

Martijn van Dam

Staatssecretaris van Economische Zaken

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.