Aanpassingen beheer grote grazers in Oostvaardersplassen voor KNMvD onvoldoende

Oostvaardersplassen_koniksDe Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) betreurt de beslissing van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken om het beheer van de Oostvaardersplassen in grote lijnenongewijzigd te laten. Hoewel er gesproken wordt over optimalisatie van het vroeg-reactief beheer en het afstemmen van het aantal grote grazers op de natuurwaarden in het gebied, vraagt de KNMvD zich af of het welzijn van de grote grazers in de praktijk daarmee voldoende geborgd is.

oostvaardersplassen ellende
Positieve punten in het besluit van staatssecretaris Dijksma zijn: de aandacht voor beschuttingsmogelijkheden, het opstellen van één integraal managementplan voor het beheer van de Oostvaardersplassen, de samenwerking met wetenschappelijke instellingen en de opzet van een maatschappelijke adviescommissie, waar de KNMvD vanzelfsprekend graag een bijdrage aan wil leveren.

Op 12 maart reageerde staatssecretaris Dijksma op het eindrapport van de BeheersAdviesCommissie (BAC) over het door Staatsbosbeheer gevoerde beleid in de Oostvaardersplassen. Dit rapport is op 2 december 2014 aan de staatsecretaris aangeboden en bestaat uit een evaluatie van de implementatie van ICMO2-adviezen, opgesteld in 2010.

Nog voordat het rapport van de BAC openbaar was, heeft de KNMvD aangegeven dat het voor het welzijn van de grote grazers in de Oostvaardersplassen nodig was het beleid van Staatsbosbeheer het herzien. Het ging daarbij met name om een vroegtijdig afschot van dieren om onnodig lijden te voorkomen.

De KNMvD is van mening dat omdat Staatsbosbeheer er onvoldoende in slaagt aan de gestelde voorwaarden te voldoen, verdergaande beheersmaatregelen nodig zijn. Daarbij stelt de KNMvD onder andere voor om via afschot het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen structureel te verminderen. Maar ook om herplaatsing naar andere gebieden van met name de Heckrunderen te overwegen. Tot slot zouden ook de beschuttingsmogelijkheden voor de dieren verbeterd moeten worden.

bron: KNMvD, 19/03/15

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk