Achttien wolvenroedels in Duitse deelstaat Nedersaksen

De afgelopen tijd zijn steeds meer signaleringen van wolven in Nederland gedaan. Om hoeveel verschillende wolven dat gaat is niet precies bekend. Voor zover bekend hebben zich nog geen roedels wolven gevestigd in Nederland en betreffen alle signaleringen zwervende wolven. In de aan Nederland grenzende Duitse deelstaat Nedersaksen is het aantal gevestigde roedels gestegen van 1 in 2011 naar 18 in 2016/2017. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer.

Volgens Schouten kan de aanwezigheid van wolven geen oplossing bieden voor de onbalans van ecosystemen in natuurgebieden zoals de Oostvaardersplassen. De schaal van een natuurgebied als de Oostvaardersplassen staat niet in verhouding tot de schaal van het territorium van wolvenroedels zoals deze bekend zijn uit Midden-Europa. Het Oostvaardersplassengebied is naar verwachting veel te klein voor een duurzame populatie wolven, aldus de minister.

De wolf is een onderdeel van de Europese biodiversiteit en beschermd in het kader van de EU- Habitatrichtlijn en de Nederlandse Wet natuurbescherming. De beschermde status van de wolf zal, evenals dat voor andere soorten geldt, steeds beoordeeld worden op de vraag of een soort in een gunstige staat van instandhouding verkeert. Deze status laat onverlet dat in bepaalde situaties door de provincie ontheffing verleend kan worden om maatregelen te treffen voor het beheer van de wolf.

bron: Ministerie van LNV, 15/11/18

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.