Advies NOJG aan de provincie Friesland – inzake ganzenbeleid en de tijdstippen waarop beheer en schadebestrijding ganzen mogelijk is

 

Haaksbergen, 24 oktober 2017

 

Geacht college,

Als gevolg van het van kracht worden van de Nieuwe Natuurwet c.a., is er een discussie ontstaan over de vraag of de provincie mogelijkheden heeft om beheer en schadebestrijding uit te voeren op andere tijden dan de tijden zoals in het Besluit Natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming genoemd, namelijk tussen zonsopgang en zonsondergang.

Met name tijdens de onderhandelingen met de provincie Fryslân over het ganzenbeleid is door ambtenaren van de provincie het standpunt ingenomen dat het juridisch niet mogelijk zou zijn om voor schadebestrijding ganzen een ontheffing of vrijstelling te verlenen voor het gebruik van het geweer in de periode voor zonsopgang en na zonsondergang. De huidige wetgeving, de Wet natuurbescherming zou dit niet toelaten.

De vraag richt zich op het beheer en/of schadebestrijding van ganzen. En dan meer specifiek op de in de provincie schade veroorzakende soorten: grauwe gans, brandgans en kolgans.

De NOJG deelde deze mening niet en gaf een juridische deskundig bureau de opdracht deze problematiek nader te onderzoeken en haar hierover te adviseren.

Het onderzoeksresultaat van Mr. P.C.H. Van Schooten treft u hierbij aan, met als conclusie dat

“er wel degelijk een mogelijkheid bestaat om op grond van de Wnb met inbegrip van “de beperking uit de Benelux-overeenkomst de mogelijkheid om af te wijken van het “verbod als vastgelegd in artikel 3.16 ,lid 1 Besluit Natuurbescherming om het gebruik van het geweer toe te “staan tot maximaal één uur voor zonsopgang tot één uur na zonsondergang. Bij een “dergelijke besluit zal het bevoegd gezag voorts rekening moeten houden met “belangen van veiligheid, volksgezondheid, welzijn en milieu”.

Het doet ons goed om te mogen vaststellen, dat voor de beheers- en schadebestrijdingsactiviteiten van ganzen, de jurisprudentie vanuit de vorige regelgeving is verwerkt in de nieuwe regelgeving. De wetgever onderkent daarmee dat verruiming van tijdspanne van cruciaal belang kan zijn voor de resultaten, met als direct gevolg het bevorderen van de biodiversiteit door populatiereductie en vermindering van de schadepost van wildschade.

Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende geïnformeerd hebben, als ook dat door uw college waar nodig gevolg wordt gegeven aan het verzoek vanuit de agrarische sector, maar ook vanuit de beheer- en schadebestrijding om het gebruik van het geweer een uur voor en een uur na zonsondergang toe te staan.

Wellicht ten overvloede wijzen wij u op uw specifieke bestuurlijke verantwoordelijkheid als het gaat om het bevorderen van de biodiversiteit. Een verantwoordelijkheid, die verder reikt dan het terugdringen van ganzenschade.

Hoogachtend,

De voorzitter Ger-Jan Oplaat

De secretaris Jan Scherpenkate

 

Afschrift:

Gedeputeerde Staten van de provincies; politieke fracties in de provincies, Faunabeheereenheden, LTO, NMV etc.

Zie het volledige advies Mr. P.C.H. Van Schooten in de bijlage (Pdf); Bijlage Advies beheer en schadebestrijding ganzen 2017-10-27

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.