Afrikaanse Zwijnenpest vastgesteld in provincie Luxembourg in de Ardennen België.

Afrikaanse varkenspest is aangekomen in West-Europa: De ziekte werd ontdekt in België – kort voor de Duitse grens. Duitsland en Frankrijk zijn gealarmeerd.

Op 13 september is door de Belgische overheid een besmetting gemeld bij enkele wilde zwijnen. Het gaat om drie dode dieren en een jong verzwakt dier. Deze vondst is gedaan in regio Étalle in de provincie Luxembourg in de Ardennen.
Dit is een onverwachte en teleurstellende ontwikkeling. De bron van besmetting is niet bekend, maar gezien de afstand tot andere besmette gebieden in EU lidstaten ligt ook hier menselijk handelen als oorzaak van de verspreiding het meest voor de hand.

De Belgische Chief Veterinary Officer heeft laten weten dat het beheer van wilde zwijnen bij de regio’ s ligt en niet bij de centrale overheid. Dit is dus vergelijkbaar met de Nederlandse situatie. Wat de Belgische overheden aan exacte maatregelen nemen is nog niet bekend.

LNV neemt nu geen aanvullende maatregelen en zijn op dit moment dezelfde maatregelen van kracht als voor deze melding. Nog steeds geldt de maatregel dat vervoermiddelen voor evenhoevigen die terugkomen uit landen met uitbraken in gehouden varkens onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een tweede reiniging en ontsmetting (R&O) moeten ondergaan op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats. In België is geen uitbraak vastgesteld bij gehouden varkens, dus voor transporten uit België geldt deze maatregel niet.

We willen u er opnieuw op wijzen dat het nemen van bio-veiligheidsmaatregelen op bedrijven en voor vervoermiddelen, materialen etc. van het grootste belang is en dat alle belanghebbenden verantwoordelijk zijn voor het toepassen van passende maatregelen en het voorkomen van introductie.

Ook willen we u nogmaals wijzen op het swill verbod (etensresten (keukenafvallen) mogen niet aan varkens worden gevoerd) en op het belang om geen producten van varkens of wilde zwijnen uit besmette landen mee te nemen.
U wordt ook verzocht om bij een verdenking (wild zwijn of gehouden varken) direct de NVWA te informeren.

In Nederland vindt monitoring plaats van wilde zwijnen. Het bloed van geschoten wilde zwijnen wordt steekproefsgewijs onderzocht. Tot medio 2018 zijn ruim 900 monsters onderzocht die alle negatief waren.

Wij zijn al in overleg met provincies en deskundigen en dit overleg zullen wij voortzetten om voorbereid te zijn op een mogelijke introductie in Nederland.

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Voorzorgsmaatregelen jagers

Deze gelden voor het publiek in het algemeen en voor beheerders en jagers van wilde zwijnen in het bijzonder

 • Kadavers van verdachte wilde zwijnen niet verslepen, maar contact opnemen met de NVWA via het landelijk meldpunt voor dierziekten, telefoonnummer: 045 – 5463188 (zorg dat u dit nummer altijd bij de hand heeft).

 • Hygiëne maatregelen naleven. Onverhitte varkensvleesproducten niet langs de weg weggooien. Bij contact met wilde zwijnen handschoenen gebruiken, en handen wassen met zeep en water na contact met het dier.

 • Het voertuig (inclusief wielkasten), laarzen en materialen die in contact zijn geweest met het wild zwijn grondig reinigen voor het verlaten van de locatie. Kleding wisselen en de op jacht gebruikte kleding wassen op 60°C met een hoofdwasmiddel (wit). Tenminste 72 uur volgend op het contact met het wild zwijn geen varkensbedrijven bezoeken, en alleen met andere schoenen.

 • Bij jacht in het buitenland, nagaan bij de locale overheid of jagersvereniging of er in het gebied AVP of een andere besmettelijke varkensziekte heerst. En navragen wat de laatste keurings- en/of andere geldende regels en voorschriften zijn. Het wordt jagers die een beroepsmatige binding hebben met gehouden varkens geheel afgeraden te jagen in besmette gebieden.

 • Jagers wordt geadviseerd de nodige hygiëne in acht te nemen. Hierbij moet gedacht worden aan zaken zoals:
  • Het dragen van wegwerp handschoenen en het wassen van handen met zeep en water na contact met een wild zwijn.
  • Het schoonspuiten van autobanden en het grondig reinigen van laarzen en wildbak, het wassen van de kleding op minimaal 60 graden.

  Personen die varkens houden moeten contact met besmette varkens vermijden en hun wordt dan ook ten sterkste afgeraden om in besmette gebieden, zie voor besmette gebieden de kaart van de Europese Commissie, te gaan jagen. Het is overigens niet toegestaan om een geschoten wild zwijn mee te nemen uit een gebied waar een besmettelijke dierziekte zoals AVP heerst.

  Klik hier voor de folder van de NVWA over Afrikaanse varkenspest

  Klik hier voor meer informatie over Afrikaanse varkenspest

  Klik hier voor FAQ Afrikaanse varkenspest


PERSBERICHT BELGISCH VOEDSELAGENTSCHAP

Vaststellen van 2 everzwijnen die drager zijn van het virus van de Afrikaanse varkenspest in de gemeente Etalle (provincie Luxemburg). De ziekte is niet besmettelijk voor de mens. De activiteiten van de verschillende bevoegdheidsniveaus worden gecoördineerd om de mogelijke verspreiding van het virus via wilde everzwijnen (gewestelijke bevoegdheid) en naar varkenshouderijen (federale bevoegdheid) te voorkomen. België is wat betreft de varkensbedrijven nog steeds gevrijwaard van de ziekte

Het Voedselagentschap, het Belgische referentielaboratorium Scienscano en het Waalse Gewest  hebben vandaag 13/09/2018 overlegd om te bepalen welke maatregelen er in België zullen genomen worden naar aanleiding van het aantreffen van 2 everzwijnen die besmet zijn met het virus dat Afrikaanse varkenspest (African swine fever) veroorzaakt. De bestrijding van deze ziekte is belangrijk vanuit het oogpunt van de dierengezondheid en de economie, maar voor de mens is er geen enkel risico.
De bevoegdheden zijn verdeeld tussen de regio’s, die instaan voor de gezondheid van in het wild levende dieren, en het federale niveau voor de gezondheid van gehouden varkens.Afrikaanse varkenspest [AVP] is een zeer besmettelijke virale ziekte die enkel varkens en everzwijnen treft. De ziekte is in geen enkel geval besmettelijk voor de mens. De ziekte kan gemakkelijk van het ene dier op het andere worden overgedragen door rechtstreeks contact, maar ook via voorwerpen (voertuig, laarzen, kledij, …) of besmette etenswaren of etensresten die worden achtergelaten door de mens. Er bestaat geen specifieke behandeling, noch een vaccin tegen deze virale ziekte. Op Europees en nationaal niveau worden er strikte maatregelen opgelegd om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan.AVP is al enkele jaren aanwezig in Oost-Europese landen, waar besmettingen worden vastgesteld zowel bij gehouden varkens als bij wilde zwijnen. De laatste maanden heeft het virus zich meer naar het Westen verspreid waarbij het landen getroffen heeft die voorheen vrij waren. Er is voor deze ziekte al veel gesensibiliseerd en er heeft al veel communicatie plaatsgevonden in België en Europa op het niveau van varkenshouders, jagers en het grote publiek. De nieuwste besmettingen in Europa zouden het gevolg kunnen zijn van het achterlaten van etensresten door reizigers uit besmette gebieden.De monitoring in België is goed georganiseerd. Hierdoor zijn ook de recente verdenkingen bij dode dieren kunnen worden opgespoord. Stalen van deze dieren werden onmiddellijk naar het nationale referentielaboratorium Sciensano gestuurd. Het labo heeft nu vandaag bevestigd dat de verdachte everzwijnen inderdaad besmet zijn met AVP. Er worden daarom in een effectief samenwerkingskader door de regionale diensten controlemaatregelen voor wilde dieren opgelegd en op federaal niveau preventiemaatregelen voor de varkensbedrijven. Bioveiligheid in varkenskwekerijen is cruciaal; het FAVV waakt erover dat deze voortdurend correct wordt toegepast.De situatie wordt zeer ernstig genomen door de betrokken overheden en beleidsniveaus in België en Europa. De maatregelen worden zorgvuldig gepland en gemonitord gelet op de impact voor de veehouderij en de jacht. Begin 2018 werd in dit verband een nationale taskforce opgericht. De verschillende bevoegdheidsniveaus zullen nauw blijven samenwerken om zo goed mogelijke preventieve en beheersmaatregelen te treffen. Hetzelfde gebeurt op Europees niveau, waar onmiddellijk de nodige contacten gelegd werden met de buurlanden en de Europese Commissie, die meteen ook haar steun bij het beheer heeft toegezegd.

De Service Public de Wallonie, SPW, bereidt maatregelen voor om zoveel mogelijk de verspreiding van wilde everzwijnen uit de besmette zone tegen te gaan en treft bepalingen met betrekking tot de jacht.
Het Departement Nature et des Forêts, DNF, heeft de waakzaamheid en de monitoring al versterkt. Er wordt aan het publiek gevraagd om onmiddellijk het callcenter van de SPW, telefoonnummer 1718, op de hoogte te stellen van alle verdachte vaststellingen in de natuur.

De SPW herinnert er alle wandelaars aan om de boscode strikt toe te passen, namelijk de verplichting om op de wegen en paden te blijven en om honden aan de lijn te houden. Specifieke informatie zal worden doorgegeven aan de bosexploitanten.
De SPW heeft ook zijn landbouwdiensten gevraagd om ter beschikking te staan ​​van elke varkenshouder om de potentiële economische gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

Algemene info over de ziekte: https://www.youtube.com/watch?v=eyQ4t1wHl2M
Specifieke info over de ziekte: http://www.favv-afsca.be/dierengezondheid/afrikaansevarkenspest/#situatie
Woordvoerder FAVV:  Philippe Houdart 0478/500172 (13-09), Dorine Van Geert 0475/834774 (vanaf 14-09)
Woordvoeder Waals Gewest: Nicolas Yernaux : 0486959940
Meldpunt voor de consument (FAVV): 0800/13.550

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.