AFSCHOT TIJDELIJK NIET TOEGESTAAN IN NOORD-HOLLAND VAN ZWARTE KRAAI, KAUW, KONIJN, SPREEUW EN HOUTDUIF

Tot onze spijt is het de Faunabeheereenheid niet gelukt om op tijd een nieuw faunabeheerplan gereed te hebben. Het verkrijgen van een tijdelijke ontheffing bleek helaas niet mogelijk. Dat betekent dat met ingang van 1 maart a.s. afschot van zwarte kraai, kauw, konijn, spreeuw en houtduif tijdelijk niet is toegestaan.

De Wet natuurbescherming bepaalt dat afschot van landelijk- of provinciaal vrijgestelde soorten alleen mag plaats vinden op basis van een goedgekeurd faunabeheerplan. Als dat ontbreekt is beheer (lees: afschot) van deze vijf soorten niet toegestaan in onze provincie.

Afschot is opnieuw mogelijk nadat Gedeputeerde Staten van de provincie het door het bestuur van de FBE vastgestelde faunabeheerplan heeft goedgekeurd. Uiteraard zullen wij ons uiterste best doen om deze periode tot een minimum te beperken en betrokkenen direct op de hoogte stellen, zodra goedkeuring is verkregen.

In de Noord-Hollandse situatie hadden wij voor de soorten zwarte kraai, kauw, konijn, spreeuw en houtduif géén faunabeheerplan nodig in het verleden. Maar omdat deze soorten op grond van de vrijstelling wel het hele jaar door bejaagbaar zijn, levert dit alleen voor deze vijf soorten nu wel een probleem op.

OVERIGE UITVOERING KAN WEL DOORGANG HEBBEN

Voor wat betreft de overige soorten doen zich nu geen problemen voor! Het ganzenbeheer, het damherten beheer en waar aan de orde ook overige soorten, kunnen vooralsnog doorgang vinden. Dat komt omdat oude faunabeheerplannen nog steeds rechtsgeldig zijn en daarmee ook de op basis hiervan afgegeven ontheffingen. Dit geldt ook voor de beschikbare machtigingen.

Duidelijk is ook dat de uitoefening van de jacht niet in gevaar is, mits wij voor de opening van het komende jachtseizoen ons faunabeheerplan rond hebben. De verwachting is nu dat wij binnen afzienbare tijd over een goedgekeurd faunabeheerplan kunnen beschikken, al is op dit moment nog niet exact te bepalen wanneer dit kan zijn afgerond. Op zeer korte termijn zal de Faunabeheereenheid een plan ter goedkeuring aan GS voorleggen.

ACHTERGRONDEN

Helaas is het proces van de totstandkoming van het nieuwe faunabeheerplan vertraagd én bleken er geen oplossingen voorhanden om deze periode ‘te overbruggen’ Dat is weliswaar voor iedereen heel vervelend, maar leidt gelukkig alleen tot de tijdelijke ‘problemen’ voor de hiervoor genoemde vijf soorten.

Het spijt de FBE zeer dat het nieuwe faunabeheerplan niet op tijd gereed is. We wisten dat de tijd krap was, maar zijn direct na vaststelling van het provinciaal beleidskader aan de slag gegaan.

Specifiek voor Noord-Holland geldt dat wij in het verleden alleen een faunabeheerplan hadden voor schadesoorten, dus voor de landelijk, respectievelijk provinciaal, vrijgestelde soorten géén FBP nodig hadden. Dit betekent dat een aanpassing naar de nieuwe wetgeving niet aan de orde was maar dat een geheel nieuw plan geschreven moest worden.

De FBE is tegelijkertijd enerzijds overvallen door de te korte overgangsperiode van de nieuwe wet van slechts 2 maanden en anderzijds teleurgesteld in het feit dat van de zijde van de RUD geen oplossingen konden worden geboden, waarvan de FBE wel de verwachting had dat deze konden bijdragen deze overgangsperiode mee af te dekken. Dat is niet bedoeld als verwijt, maar is wel een feit. Blijkbaar luistert de wetgeving zo nauw dat geen aanvaardbare oplossing mogelijk was.

Het FBE-bestuur is voornemens om uiterlijk 5 april a.s., of zoveel eerder als mogelijk, het nieuwe faunabeheerplan vast te stellen. Daarna volgt nog een traject van goedkeuring door Gedeputeerde Staten. Na goedkeuring is het mogelijk om, zoals de Wet natuurbescherming en de provinciale verordeningen voorzien, uitvoering te geven aan het beheer van de landelijk en provinciaal vrijgestelde soorten, alsmede de uitoefening van de jacht.

SPAARNE 17, 2011 CD, HAARLEM | T:023-2100223

E: INFO@FBENOORD-HOLLAND.NL

I: www.faunabeheereenheid.nl/noordholland

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.