Antwoord Staatssecretaris op Kamervragen – hondsdolheid bij vossen.

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

Datum     18 december 2015

 

Betreft:     Beantwoording vragen over hondsdolheid bij vossen

 

Geachte Voorzitter,

 

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over hondsdolheid bij vossen (kenmerk 2015Z20980, ingezonden 9 november 2015).

Bent u bekend met het bericht waarin de link wordt gelegd tussen de kans op rabiës (hondsdolheid) onder Nederlandse vossen en hun populatiegrootte?1

Antwoord Ja.

Erkent u de onderliggende biologische theorie dat de plaatsen van afgeschoten vossen snel worden opgevuld door nieuwe aanwas, waarvan een gedeelte afkomstig is uit omringende buurlanden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Het is juist dat vrijkomende territoria van vossen opgevuld kunnen worden door andere vossen.

Erkent u de onderliggende biologische theorie dat juist een hoge vossenstand in Nederland voorkomt dat vossen, mogelijk besmet met rabiës, uit omliggende landen naar Nederland komen omdat er simpelweg geen plek voor ze is? Zo nee, waarom niet?

Erkent u dat het actief bejagen van vossen, tegenwoordig zelfs ’s nachts met lichtbakken en geluidsdempers, niet alleen zinloos is omdat lege plekken weer snel worden opgevuld, maar ook onwenselijk omdat vossen uit omliggende landen mogelijk rabiës met zich meebrengen? Zo nee, waarom niet?

1 Leeuwarder Courant 4 november 2015, Rabiës dreigt door stroperspraktijken

Antwoord 3 en 4

In de afgelopen 40 jaar hebben zich in Nederland vijf gevallen van rabiës door vossenbeten voorgedaan. In al deze gevallen was het virus overgedragen via beten in het buitenland, in landen die niet aan ons land grenzen. De vossen in Nederland en België zijn rabiësvrij. De kans dat vossen in Duitsland besmet zijn, wordt door deskundigen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne zeer klein geacht. Ik acht de kans op intrek van met rabiës besmette vossen uit onze buurlanden dan ook verwaarloosbaar klein.

5

Bent u bereid uw verantwoording te nemen en de vos van de landelijke vrijstellingslijst te halen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

In de brief van 7 oktober 2014 is de Kamer geïnformeerd over de plaatsing van de vos op de landelijke vrijstellingslijst (TK 29 446, nr. 90). Uw Kamer heeft indertijd verzocht de vos op de landelijke vrijstellingslijst te plaatsen, waarbij werd verwezen naar schade aan fauna (zie o.a. TK 28 600-XIV, nrs. 12 en 17). Gelet op de antwoorden gegeven op de vragen 2, 3 en 4, zie ik geen aanleiding om de vos van de landelijke vrijstellingslijst te halen.

 

(w.g.)       Martijn van Dam

Staatssecretaris van Economische Zaken

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk