Behandeling door Tweede Kamer van de voorliggende uitvoeringsregeling van de Wet natuurbescherming op donderdag 9 juni 2016

Op 1 januari 2017 treedt de Wet natuurbescherming in werking, op 9 juni , hiermee werd het laatste gedeelte van de wet behandeld het ging hierbij om de uitvoeringsregeling, waar de praktische uitvoering van de wet is opgenomen, voor de jacht, beheer en schadebestrijding zoals het gebruik van de middelen, de tijden, eisen van het jachtveld, etc..

De Tweede Kamerleden hebben hiervan gebruik gemaakt om de staatssecretaris M. van Dam te bevragen over de Uitvoeringsregels en hebben een aantal moties ingediend om aanpassingen te verkrijgen, hierover is gisteren gestemd.

  1. Hulpmiddelen bij de jacht, beheer en schadebestrijding.

In de praktijk wordt er duidelijk onderscheid gevraagd tussen middelen die doden en vangen en hulpmiddelen die al jaren normaal gebruikt worden bij de jacht, beheer en schadebestrijding., zoals camouflagenetten, plastic lokvogels en lokfluiten. In de uitvoeringsregels was er op dit onderwerp vooral onduidelijkheid of er mogelijk een provinciale ontheffing nodig zou moeten zijn.

Hiervoor werd een motie voorgesteld door de leden Geurts (CDA) en Dijkgraaf (SGP).

Deze motie werd verworpen, door de Tweede Kamer

De staatssecretaris Van Dam gaf hiervoor wel een duidelijke toelichting: onder de Wet Natuurbescherming zijn alle hulpmiddelen zonder aanwijzing of ontheffing voor de jacht op vogels toegestaan, tenzij deze expliciet verboden zijn in de EU Vogelrichtlijn.

Staatssecretaris Van Dam:
Nogmaals: vereist is dat middelen die in de richtlijnen worden genoemd, worden gereguleerd. Hulpmiddelen hoeven niet te worden gereguleerd als zij niet in de richtlijnen worden genoemd. Het is dus niet nodig om hulpmiddelen te reguleren.

De verboden middelen die hierin staan zijn oa.: bandopnames, verminkte, levende lokvogels en mechanische lokmiddelen.

Lokfluiten en plastic lokkers en de andere hulpmiddelen zijn en blijven dus toegestaan zonder dat de provincie hiervoor een ontheffing of vrijstelling hoeft af te geven.

  1. Jagen 1 uur voor zonsopgang en 1 uur na zons ondergang conform Beneluxbesluit

De Staatsecretaris Van Dam wees dit af omdat hij van mening is dat bij het jagen voor zonsopgang en na zonsondergang het risico bestaat dat jagers diersoorten niet goed kunnen herkennen.

  1. Grauwe gans op landelijke vrijstellingslijst

Deze motie is voorgesteld door de leden Geurts (CDA) en Dijkgraaf (SGP). nr. 186 (33348).

Deze werd niet aangenomen door de Tweede kamer, maar aangehouden.

Motie tekst: 

overwegende dat er geen provincie is zonder schade van de grauwe gans;

overwegende dat in 2015 ruim 8,6 miljoen euro is uitgekeerd uit het Faunafonds voor schade veroorzaakt door de grauwe gans en dat de totale schade wordt geschat op 70 miljoen euro;
verzoekt de regering, zolang de populatie grauwe ganzen dermate groot is, de grauwe gans op de landelijke vrijstellingslijst voor schadebestrijding te zetten en gezien de huidige grote schade de tegemoetkoming uit het Faunafonds voor gewasschade door de grauwe gans te behouden,

  1. Aanwijzen exoten en verwilderde diersoorten

de motie-Geurts/Dijkgraaf over per ministeriële regeling invasieve uitheemse en verwilderde soorten aanwijzen (33348, nr. 187);

Deze werd aangenomen door de Tweede kamer

Motie tekst: 
overwegende dat in het ontwerpbesluit natuurbescherming de bestrijding van invasieve uitheemse soorten en verwilderde dieren wordt overgelaten aan de provincies, ondanks dat er Europese afspraken zijn om invasieve uitheemse soorten te bestrijden en sommige van deze exoten voorkomen in heel het land, zoals de nijlgans;
overwegende dat het Faunafonds schade veroorzaakt door invasieve uitheemse soorten niet vergoedt;
verzoekt de regering, in overleg met provincies op basis van de Wet natuurbescherming per ministeriële regeling invasieve uitheemse en verwilderde soorten aan te wijzen,

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.