Beheerplan Damherten Noord-Holland goedgekeurd

Damherten aan de bosrand
Om de enorme populatie damherten in het Noord- en Zuid-Hollandse duingebied op een goede manier te beheren is een Faunabeheerplan opgesteld door de Faunabeheereenheden van Noord- en Zuid-Holland. Op 17 november hebben Gedeputeerde Staten uitgesproken dat dit plan voldoet aan de eisen die de Flora- en faunawet aan dergelijke plannen stelt.

De Faunabeheereenheid stelt plannen op voor een goed, gebalanceerd faunabeheer. Het is een samenwerkingsverband van alle relevante (private) partijen in het faunabeheer, zoals organisaties van boeren, natuurorganisaties, jagers en particuliere grondeigenaren.

Schade aan de natuur

De provincie is verantwoordelijk voor een zorgvuldige instandhouding van zowel dieren- als plantensoorten. De Flora- en faunawet geeft een aantal redenen om actief populatiebeheer door middel van afschot toe te staan. Naast bijvoorbeeld verkeersveiligheid en landbouwschade wordt ook ‘schade aan de natuur’ genoemd. In het Faunabeheerplan ‘Damherten in het Noord- en Zuid-Hollandse duingebied’ wordt dit argument voor het eerst gebruikt als onderbouwing om het behoud van de unieke biodiversiteit in het duingebied te waarborgen.

Ontheffingen ter inzage
Op basis van het Faunabeheerplan heeft de Faunabeheereenheid Noord-Holland, mede namens de terreinbeheerders, een ontheffing en een vergunning aangevraagd om de populatie damherten in het duingebied actief te beheren. Het gaat daarbij om een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet en een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet. De provincie verwacht de ontwerpbeschikkingen, na beoordeling, eind november 2015 af te geven. De ontwerpbeschikkingen komen vervolgens zes weken ter inzage te liggen. Het is in die periode mogelijk om formeel bezwaar te maken door het indienen van een zienswijze.

Het Faunabeheerplan kunt u inzien op de website van de Faunabeheereenheid Noord-Holland, www.fbenoordholland.nl.


Beheer van damherten in Noord-Holland

HAARLEM – Boswachters mogen de komende jaren de geplande aantallen damherten afschieten in de duingebieden tussen IJmuiden en Den Haag. De provincie Noord-Holland heeft een plan hiervoor goedgekeurd, meldt de Faunabeheereenheid.

In het gebied, dat voor een groot deel uit de Amsterdamse Waterleidingduinen bestaat, leven momenteel ongeveer 3800 damherten. De populatie groeit flink door de geboorte van nieuwe kalveren. Door het afschieten moet de populatie in 2020 zijn teruggebracht tot duizend dieren. De schatting is dat er de eerste tijd duizend damherten per jaar worden gedood. Het vizier wordt eerst gericht op vrouwelijke dieren, om de aanwas te beperken.

De provincie verwacht eind deze maand ontheffing te verlenen voor de afschot, waartegen nog formeel bezwaar kan worden gemaakt. Het grote aantal damherten zorgt volgens de Faunabeheereenheid voor veel overlast, vooral door herten die buiten het leefgebied komen. Vorig jaar waren er 61 aanrijdingen met damherten. Daarnaast zorgen de dieren voor schade aan landbouwgrond, tuinen en begraafplaatsen. In het gebied zelf neemt het aantal plantensoorten af door het vele grazen.

Hekken

Sinds 2011 worden maatregelen genomen om de populatie en schade te beheersen. Het plaatsen van hekken, rasters, wildroosters en alleen afschot buiten de leefgebieden blijkt volgens de Faunabeheereenheid onvoldoende effectief. Doodgeschoten damherten gaan naar de poelier, om opgegeten te worden.

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk