Beschermingsdoelen van Vogel en Habitatrichtlijn staan niet ter discussie

De Nederlandse inzet in de Fitness Check van de Europese Vogel en Habitatrichtlijn is gericht op optimalisatie van de uitvoering, uitgaande van de bestaande Europese natuurdoelen. De inzet van staatssecretaris Van Dam van Economische blijft daar op gericht. De beschermingsdoelen staan voor hem niet ter discussie. Dat schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij onder andere ingaat op een rapport ‘Land in de knel’ van CDA-europarlementariër Annie Schreijer-Pierik, waarin verschillende partijen worden gepresenteerd die knelpunten ervaren bij de uitoefening van hun bedrijf.

Van Dam wijst er op dat Schreijer-Pierik voorbeelden presenteert vanuit het perspectief van de indiener van de betreffende casus. Deze keus bemoeilijkt volgens hem een evenwichtige beoordeling van de gepresenteerde voorbeelden. Er wordt in het rapport onder andere gewezen op de lange duur van de aanwijzing van Natura 2000-gebieden en het feit dat er veel kleine gebieden aangewezen zijn. Van Dam spreekt dat laatste tegen. Hij wijst er op dat uit onderzoek is gebleken dat Nederland in de middenmoot van de lidstaten zit met betrekking tot de gemiddelde grootte van Natura 2000-gebieden.

Schreijer-Pierik stelt ook dat het accent te veel op ecologische aspecten is gericht en dat daarmee te weinig aandacht is voor economische, sociale en culturele aspecten. Op dat punt zou de Habitatrichtlijn volgens haar gewijzigd moeten worden. Het kabinet is echter niet van plan om te koersen op aanpassing van de richtlijn, stelt Van Dam in zijn reactie. “De biodiversiteit is in de afgelopen decennia achteruitgegaan, wat de benodigde en geformuleerde beschermingsmaatregelen rechtvaardigt. Dit betekent ook dat niet elke economische ontwikkeling voetstoots vergund kan worden, wanneer de natuur daardoor wordt aangetast. Een zorgvuldige beoordeling is gerechtvaardigd en soms moet een vergunning worden geweigerd.”

Een belangrijk instrument om voor de betrokkenen meer helderheid te geven is het beheerplan dat voor elk Natura 2000-gebied wordt opgesteld, stelt de staatssecretaris. Hierin worden ook economische belangen meegewogen. Schreijer-Pierik wijst in haar rapport op het belang van een grensoverschrijdende aanpak en op het belang van een goed oog op de dynamiek van de natuur in Nederland. Deze beide aspecten vormen volgens Van Dam belangrijke punten van de Nederlandse inzet voor de Fitness Check. Ook wordt er gewezen op het belang van een duidelijker invulling van de begrippen uit de richtlijnen. Van Dam heeft aan de Europese Commissie gevraagd om waar nodig meer helderheid te geven via richtsnoeren.

bron: Ministerie van Economische Zaken, 21/03/16

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.