Beslisboom centraal in nieuw faunabeheerplan van It Fryske Gea

't fryske Gea

It Fryske Gea is terughoudend met het inzetten van faunabeheer. Het doden van dieren is een laatste redmiddel dat alleen in een beperkt aantal gevallen in het beleid van It Fryske Gea past. Deze nee, tenzij benadering is een constante factor die voortgezet wordt vanuit de jachtnota 1994 van It Fryske Gea. De nieuwe notitie faunabeheer verwerkt daarbij de ontwikkeling van de Flora- en Faunawet en de nieuwe landelijke en provinciale regelgeving. Centraal in de notitie staat een beslisboom die weergeeft onder welke voorwaarden faunabeheer mogelijk is.

Er moet een duidelijk aanwijsbaar probleem zijn van één van de volgende vijf typen: grote landbouw- of bosbouwschade, onveiligheid in verkeer of waterbeheer, volksgezondheid, schade aan natuur of dreigende vestiging van een uitheemse probleemsoort.

Probeer het probleem op een andere manier op te lossen.

Pas als dat niet kan: stel een pakket maatregelen op waar faunabeheer onderdeel van is. Het totale pakket moet het oorspronkelijke probleem oplossen.

Beperk dierenleed en verstoring. Veiligheid van recreanten moet gewaarborgd zijn.

It Fryske Gea opereert binnen de landelijke en provinciale beleidskaders, maar legt in een aantal gevallen aanvullende randvoorwaarden en eisen op. Het faunabeheer wordt bij voorkeur in samenwerking met wildbeheereenheden uitgevoerd. De regie blijft bij de beheerder van It Fryske Gea. Afspraken hierover worden vastgelegd in faunabeheerovereenkomsten.

De notitie beschrijft voor een aantal soorten algemene uitvoeringsrichtlijnen en handelingsruimte voor beheerders om het faunabeheer af te stemmen op lokale situaties.

Zie voor meer informatie de notitie Faunabeheerplan: Evaluatie, beleid, uitvoering op de site van It Fryske Gea

bron: It Fryske Gea, 18/12/14

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk