Besluit en Regeling Wet natuurbescherming en de toelichtingen

Besluit van 11 oktober 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming en het Besluit en Regeling natuurbescherming met toelichtingen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 10 oktober 2016, nr. WJZ / 16144234;

Gelet op artikel 12.2 van de Wet natuurbescherming en artikel 5.17 van het Besluit natuurbescherming;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1.De Wet natuurbescherming treedt in werking op 1 januari 2017, met uitzondering van de artikelen 2.4, vijfde lid, 2.7, vijfde lid, 3.3, achtste lid, 3.8, achtste lid, 7.3, 3.12, eerste lid, tweede volzin, 4.6, 9.2, derde lid, 9.4, derde, vierde, vijfde en elfde lid, 9.6, tweede, derde, vierde en zesde lid, 10.8 en 11.1.

  • 2.Artikel 3.12, eerste lid, tweede volzin, van de Wet natuurbescherming treedt in werking op 1 maart 2017.

  • 3.Het Besluit natuurbescherming treedt in werking op 1 januari 2017.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 11 oktober 2016

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Economische Zaken,M.H.P. van Dam

Uitgegeven de achtentwintigste oktober 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie,G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

Zoals ik eerder heb aangekondigd in mijn brief aan de Eerste Kamer van 3 februari 2016 (Kamerstukken I 2015/16, 33 348, nr. V), treden de Wet natuurbescherming en de daarop gebaseerde uitvoeringsregeling – het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming – op 1 januari 2017 in werking.

Aangezien de uitvoeringsregelgeving op grond van de Wet natuurbescherming pas in de loop van oktober 2016 is gepubliceerd, is strikt genomen sprake van een afwijking van de invoeringstermijn van 3 maanden, die over het algemeen geldt voor wetgeving die gevolgen heeft voor andere overheden.

Voor inwerkingtreding op 1 januari 2017 is gekozen in goed overleg met de provincies en de gemeenten.

De tekst van de wet zèlf, waarin het overgrote deel van de materiële normen, procedures en bevoegdheden is uitgewerkt, is op 19 januari 2016 bekend gemaakt in het Staatsblad. Provincies en gemeenten hebben bovendien sinds juni 2016 de beschikking gehad over een actuele werkversie van de uitvoeringsregelgeving en zijn betrokken geweest bij de enkele meer materiële wijzigingen die sindsdien ten opzichte van die werkversie zijn doorgevoerd.

Inwerkingtreding van de wet en de uitvoeringsregelgeving op 1 januari 2017 is van belang, zodat de voordelen van de vereenvoudiging en de decentralisatie zo snel mogelijk hun beslag kunnen krijgen. Daar komt bij dat de verschillende overheden kosten hebben gemaakt voor het aanpassen van hun regelgeving en het inregelen van de wijzigingen ten opzichte van de geldende natuurwetgeving in hun uitvoeringspraktijk, uitgaande van inwerkingtreding van de nieuwe natuurwetgeving op 1 januari 2017. Zij zouden in verband met noodzakelijke nieuwe aanpassingen met forse extra kosten worden geconfronteerd als de inwerkingtredingsdatum zou verschuiven.

Zie de bijlagen;

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.