• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Boeren gaan hogere vergoeding krijgen voor natuurbeheer

Minister Schouten LNV
 

Rijk en provincies zijn het eens over de besteding van 3 miljard euro voor natuurherstel en -ontwikkeling in de komende tien jaar. De plannen zijn onderdeel van de structurele stikstofaanpak en omvatten onder meer het versterken en verbeteren van natuurgebieden, hogere vergoedingen voor natuurbeheer en het stimuleren van natuurinclusieve landbouw in gebieden rondom natuur.

Dat staat in het Uitvoeringsprogramma Natuur dat minister Schouten van LNV – mede namens de provincies – naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Met het programma Natuur werken Rijk en provincies de komende tien jaar aan verdere verbetering van natuur. Het kabinet maakt hiervoor vanuit het beschikbare geld voor de stikstofaanpak tot 2030 jaarlijks tot 300 miljoen euro vrij.

Hulp om te investeren

Minister Schouten: „Bij een sterke natuur ligt een groot deel van de oplossing voor het stikstofprobleem. Hoe robuuster de natuur, hoe meer deze tegen een stootje kan en andere activiteiten mogelijk worden. Met het Programma Natuur wil ik – samen met provincies en andere partners – de natuur versterken, zodat stikstofgevoelige soorten en habitats herstellen.”

Ook wil Schouten boeren, natuurbeheerder en grondeigenaren helpen om te investeren in natuurbeheer. „. Zo kunnen we allemaal bijdragen aan een goede instandhouding van de natuur. Deze maatregelen worden zoveel mogelijk in samenhang met de bronmaatregelen uitgevoerd.”

Gebiedsgerichte maatregelen

Het merendeel van het geld gaat naar gebiedsgerichte maatregelen. De provincies en gebiedspartijen regelen hiervan de uitwerking. Maartregelen die de provincies kunnen nemen zijn bijvoorbeeld het verhogen van het waterpeil of de verbetering van natuurgebieden zoals heiden, bossen en graslanden. Ook is er aandacht voor de overgangsgebieden rondom stikstofgevoelige natuur. In die overgangsgebieden kunnen de provincies natuurinclusieve vormen van ondernemen stimuleren, zoals extensievere vormen van landbouw.

Hogere vergoeding voor natuurbeheer

Het Rijk en de provincies nemen ook landelijke maatregelen. Zo gaan de vergoedingen, die boeren, natuurbeheerder en grondeigenaren krijgen voor natuur, stijgen. De vergoeding voor natuurbeheer stijgt van 75 procent van de kostprijs naar 84 procent. Ook worden bomen die vanaf 2017 zijn gekapt voor natuurbeheer (bijvoorbeeld om bos om te vormen naar heide) gecompenseerd. Schouten en de provincies kondigden dat recent ook aan in de bossenstrategie.

Agenda Natuurinclusief

Het Programma Natuur draagt volgens Schouten en de provincies bij aan een Nederlandse natuur die in de toekomst blijvend in goede staat verkeert. Daarvoor is ook aandacht nodig voor het versterken van natuur buiten natuurgebieden, zoals in steden, op het platteland en in de grote wateren.

Het Rijk en de provincies werken de komende maanden aan een visie op de te volgen koers naar een natuurinclusieve samenleving. Dat moet in de loop van 2021 een Agenda Natuurinclusief opleveren.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.