Weinig baat voor de boerenlandvogels bij bloemrijke akkerranden

de stakkers van akkers

Boerenlandvogels, zoals de veldleeuwerik, de gele kwikstaart en de kwartel lijken weinig baat te hebben bij de speciale bloemrijke akkerranden die boeren via agrarisch natuurbeheer aanleggen. Het broedsucces van de vogelsoorten gaat er niet door op vooruit. Dat stelde Marije Kuiper vast die op 9 januari promoveert aan de Wageningen Universiteit. Zij deed gedurende 5 jaar onderzoek naar de waarde van akkerranden in Oost-Groningen. Kuiper vond wel hogere aantallen en een grotere diversiteit aan akkervogels in gebieden met veel akkerranden, maar ze vond geen effect op de populatieontwikkeling. Vanwege de relatief korte periode waarover de vogelpopulaties zijn gevolgd is de onderzoekster voorzichtig met het trekken van conclusies.

In de afgelopen 5 jaar ging in Oost-Groningen het aantal veldleeuweriken met 40% achteruit, terwijl ze wel degelijk profijt lijken te hebben van de akkerranden. In deze stroken zijn meer insecten te vinden en is de diversiteit veel groter dan op de akkers. Dit vertaalt zich uiteindelijk niet in meer nakomelingen. De broedcondities vormen namelijk een knelpunt voor de vogel.

Het graan is gedurende een groot deel van het broedseizoen van de veldleeuwerik ongeschikt om in te broeden en in de akkerrand is het te gevaarlijk om te nestelen omdat daar vossen en kraaien patrouilleren. Daarom zoeken de vogels hun toevlucht in weilanden in de omgeving. Daar sneuvelen veel nesten bij het maaien. In 2015 wordt onderzocht of er afspraken met de boeren gemaakt kunnen worden over uitstel van de maaidatum of een aanpassing van de maaihoogte. Ook wordt geëxperimenteerd met vogelakkers met luzerne, om de leeuweriken te verleiden daar te gaan broeden.

Kuiper vindt het vreemd dat de effectiviteit van de aanleg van bloemrijke akkerranden op de vogelstand nauwelijks is onderzocht. Ze vindt het een te algemene maatregel. Naar haar mening dient er een veel duidelijker beeld zijn, per vogelsoort, van waar het aan schort en wat er via agrarisch natuurbeheer aan kan worden gedaan.

Zie ook een Belgisch rapport hierover: van de stakker van de akkers naar de helden van de velden

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk