Provincie Friesland wijst foerageergebieden voor brand- en rotgans aan

Brand en rotgans

Gedeputeerde Staten van Friesland hebben speciale gebieden ingesteld waar de brand- en rotgans mogen grazen. De foerageergebieden per soort bevinden zich op plekken waar de brand- en rotganzen het meeste voorkomen. De totale oppervlakte is circa 8.000 hectare, inclusief 2.500 hectare op de Waddeneilanden.

Via de Agrarische Natuurverenigingen zijn grondgebruikers benaderd om aan te geven of men hieraan wil deelnemen. Boeren die meewerken aan de vrijwillige opvang van de ganzen krijgen een vergoeding. Mede op basis van de reacties is de begrenzing vastgesteld.

De kaart waarop de begrenzing van de soortspecifieke foerageergebieden staat aangegeven ligt vanaf 31 maart ter inzage. Belanghebbenden kunnen tot en met 11 mei een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.

De brandgans vertrekt pas erg laat naar de noordelijke broedgebieden en de populatie neemt sterk toe. Gras dat de boer nodig heeft voor het vee wordt door de ganzen opgevreten. Door de ganzen te verjagen naar enkele speciale gebieden wordt verwacht dat de schade beperkt kan worden. Bij het verjagen mag een beperkt aantal ganzen worden afgeschoten.

bron: Provincie Friesland, 31/03/15

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk