Brief NOJG aan Formateur Gerrit Zalm

 

Aan formateur de heer G. Zalm

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

Haaksbergen 4 juli 2017

Onderwerp: Natuurbeheer in Nederland

Geachte heer Zalm,

Wij realiseren ons dat u een lastige opdracht hebt bij de kabinetsformatie. Er spelen tal van ingewikkelde vraagstukken, waarvoor diverse politieke partijen weglopen. Toch zijn wij zo vrij, en zien wij ons genoodzaakt, om aandacht te vragen voor het natuurbeheer in Nederland. Er dreigen namelijk rampzalige ontwikkelingen voor de natuur, en het beheer daarvan.

Regelgeving.

Kenmerken van de huidige regelgeving voor de natuur zijn: meer beleid, dus meer regels, meer toezicht, maar meer onduidelijkheid, grotere maatschappelijke schade, minder slagvaardigheid, minder biodiversiteit en helaas ook minder geld.

Landbouw en biodiversiteit

De directe en tevens onaanvaardbare gevolgen hiervan zijn, dat de agrarische sector forse economische schade ondervindt ( door o.a. ganzen en wilde zwijnen). Er is een tendens waarneembaar waarbij de schadevergoeding in verhouding tot de werkelijk geleden schade steeds verder zoek raakt. Hier spelen allerlei kunstgrepen een rol, met gevolg een sterk vertekend beeld van de werkelijkheid. Er is niet alleen economische schade, doch er ontstaat ook onherstelbare schade aan de biodiversiteit. Dit geldt met name voor bepaalde diersoorten vanwege zware predatie. Met name de weidevogel is hiervan een goed voorbeeld. Als predatoren ongebreideld hun gang kunnen gaan zal de typische Nederlandse weidevogel uiteindelijk verdwijnen. Het door eenieder nagestreefde, en veelgeprezen evenwicht in de natuur, wordt teniet gedaan door de bescherming van predatoren, ondanks eindeloze geld- en tijdverslindende processen, waarin bewezen moet worden dat die bewuste predator schade veroorzaakt aan kwetsbare soorten. Wie is er feitelijk verantwoordelijk voor de in het wild levende dieren?

Wet natuurbescherming / Omgevingswet

In de komende regeringsperiode zal de Wet natuurbescherming geïntegreerd gaan worden in de nieuwe Omgevingswet. Aan ‘de voorkant’ zal hopelijk integrale afstemming plaatsvinden over nieuwe ontwikkelingen, middels integrale vergunningverlening. Maar dit is nog steeds niet het geval voor wat betreft ‘handhaving en toezicht’. Het gevolg zal zijn, dat doordat vele toezichthoudende ambtenaren ongecoördineerd te werk gaan en geen heldere instructies hebben willekeurig handelen.

De jager die wildschade moet bestrijden is, vanwege de vele onzekerheden en beperkingen, gehouden om zeer zorgvuldig en dus ook terughoudend op te treden, vooral vanwege het feit, dat iedere vermeende overtreding als een misdrijf kan worden aangemerkt. Hij vreest namelijk voor de willekeur van het toezicht. De jager heeft nauwelijks mogelijkheden om effectief schade te voorkomen of te bestrijden, omdat hij in zijn functioneren ernstig wordt beperkt en belemmerd. Kortom, hij is vleugellam gemaakt.

Met de Omgevingswet willen we het proces aan ‘de voorkant’ goed regelen, maar ‘de achterkant’ geeft vooral chaos en rechtsonzekerheid en rechtsongelijkheid voor de gebruikers van ons landelijk gebied te zien. Wij verwijzen hierbij ook naar de ervaringen, recentelijk opgedaan met de genomen maatregelen ten tijde van de vogelgriep.

Moderne gereguleerde processen aan ‘de voorkant’ en een politiestaat aan ‘de achterkant’, dat kan toch niet de bedoeling zijn!

Wij verzoeken u dan ook met klem om bij de komende formatieonderhandelingen aandacht te besteden aan de schadeproblematiek bij landbouw en natuur. Dus zowel economisch als op het gebied van verstoring van het evenwicht in de natuur. De schadebestrijder / jager moet adequaat kunnen functioneren waarbij b.v. tijdsbeperking (zonsopgang / zonsondergang) fataal kan zijn om effectief te kunnen handelen. De slagvaardigheid mag nooit teniet worden gedaan door eindeloze administratieve processen. Willekeur bij niet gestructureerd toezicht werkt verlammend voor de schadebestrijder / jager, omdat hij zeer terughoudend moet handelen.

Wij zijn graag bereid om een en ander nader aan u toe te lichten.

Voorzitter NOJG ; Ger-Jan Oplaat

Secretaris NOJG ; Jan Scherpenkate

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.