• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Brief NOJG aan Minister Grapperhaus inzake e-screener en brief aan Tweede Kamer

 

Aan:  Ministerie van Veiligheid en Justitie

Mr. F.B.J. Grapperhaus

Postbus 20301

2500 EH Den Haag

 

Haaksbergen 24  februari 2020.

 

Excellentie,

Bij brief van 17 oktober 2019 reageerden wij op uw voornemen de e-screener in te voeren door het stellen van een aantal vragen én u te wijzen op onze twijfel over de in acht te  nemen zorgvuldigheid als het gaat om het invoeren van een dergelijk systeem.  In de ontvangstbevestiging deed u de toezegging om nader in te gaan op de inhoud van onze brief. Tot op heden heeft u echter die  belofte nog niet ingelost.

U kunt zich voorstellen, dat wij verwonderd en ontstemd  waren toen wij kennis namen van uw brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer van 14 februari 2020 met als onderwerp  “Stand van zaken e-screener”. Opnieuw werden wij niet door u geïnformeerd.

Bij de introductie van de screener heeft u veel waarde gehecht aan de inbreng van de KJV en de KNSA. Juist daarom verbaast het ons telkens weer, dat onze vereniging, met inmiddels 5000 leden, niet wordt geconsulteerd. Als u draagvlak zoekt voor de screener zult u dat op deze manier in ieder geval niet bij onze leden vinden.

De praktijk heeft bewezen, dat er veel mis was met de systematiek. Niet voor niets heeft de voorzieningenrechter een behoorlijk aantal verzoeken om teruggave van wapens toegewezen. Dit in tegenstelling tot hetgeen u vermeldt, namelijk, dat u opdracht gegeven had om gedane zaken terug te draaien.  Overigens vinden wij het betreurenswaardig, dat u niet de moeite hebt genomen om betrokken burgers en organisaties excuses aan te bieden voor het ongemak dat u hen bezorgd hebt.

U doet één en ander nu af met de melding dat dit hoort bij de invoering van een dergelijke systematiek. Dit had u vooraf ook kunnen weten. Er is veel schade berokkend aan onze leden, aan de Nederlanders, en dat ging ten koste van het vertrouwen in U en uw ministerie.

Wij moeten vaststellen, dat u met grote vasthoudendheid inzet op de e-screener. U geeft aan dat er veel verbeterd is/wordt aan het proces, aan de informatievoorziening, de instructie voor de politieorganisatie en tenslotte de rechtsgang, waarmee de belanghebbende burger gerust wordt gesteld. Die burger mag nu reageren op het voornemen tot weigering van het wapenverlof, en kan in tweede instantie nog in administratief beroep gaan. Hij blijft echter ageren tegen de duistere 0-1 getallen, die slechts een kreet opleveren, of beter gezegd: tegen een computerprogramma dat niet argumenteert.

Met verwijzing naar onze eerdergenoemde brief vragen wij  in het bijzonder opnieuw aandacht voor het advies van het College Bescherming Persoonsgegevens en het advies van de Raad van State inzake het digitaal testen (Brief 25 nov. 2014).

Tenslotte constateren wij, dat u de bakens van uw argumentatie, dus de onderbouwing van de invoering van de e-screener aan het verzetten bent, door te verwijzen naar het incident in de gemeente Alphen aan den Rijn.

De oorzaken van het schietincident in Alphen liggen niet in het ontbreken van informatie, integendeel. De Hoge Raad heeft vastgesteld, dat het een kwestie van juiste  toepassing van de informatie was. Hiermee is ook uw stellingname ten aanzien van de omgekeerde bewijslast naar het land der fabelen verwezen. Overigens begrijpen wij niets van die omgekeerde bewijslast. Wij concluderen, dat de aanvrager van een wapenverlof per definitie als “verdacht” aangemerkt wordt, en vervolgens moet aantonen dat hij/zij dat niet is. En dat moet dan die machine/computer doen. Dit staat in schril contrast met uw optreden als het gaat om illegaal wapenbezit of bijvoorbeeld het rijbewijs.

In uw recente brief maakt u melding van de uitspraak van het kort geding. Wat wij missen is uw visie op de procedures bij de bestuursrechter. De rechter in Roermond was ontstemd over de afwezigheid van uw ministerie tijdens de zitting, en heeft een heldere uitspraak gedaan over de screener. Juist bij de bestuursrechter zullen de zaken over de screener gaan dienen. Wat ons betreft heeft die uitspraak een grotere impact dan de uitspraak in kort geding.

In het licht van de ervaringen, die wij inmiddels mochten opdoen met de e-screener baren ons uw  krachtige uitspraken zoals: “het resultaat van de screening is leidend”  en “elk van de in het proces omschreven stappen kan resulteren in een voornemen tot weigering” grote zorgen. Hier dreigt willekeur van machine en mens. De mens, die zich achter de machine zal verschuilen

Opnieuw moeten wij vaststellen, dat U zich niet conformeert aan de Europese uitgangpunten. Geen enkel aangesloten land overweegt ook maar een e-screenertest in te voeren. In tegendeel.  In Brussel vernemen wij, dat Nederland in haar huidige systematiek al heel ver gaat door jaarlijks het verlof te verlenen en jaarlijks te toetsen.

Excellentie, het is natuurlijk overbodig om u te wijzen op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, maar toch willen wij niet nalaten het zorgvuldigheidsbeginsel, het rechtzekerheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel in dit verband nadrukkelijk onder uw aandacht te brengen.

Over zorgvuldigheid willen wij niet meer breed uitweiden. Het schrijven van deze brief en onze ervaring met de invoering van de screener getuigen van grote onzorgvuldigheid. U bevestigt dat zelf.  Met de uitspraken die u doet over iedere stap en het resultaat van de screening in de vorm van een  kernkreet, door de computer geproduceerd, valt nog steeds moeilijk van tegenargumenten te voorzien. Overigens waarderen wij in dit bestek de pogingen die u doet om de rechtszekerheid te borgen, maar het zijn slechts optische verbeteringen.

Ten aanzien van de motieven, die leiden tot uw invoering van de e-screener merken wij op, dat die niet valide zijn. A. Europa geeft geen aanleiding en B. de verbetering van de informatie van de politie is door de Hoge Raad naar het land der fabelen verwezen. Wat is het werkelijke motief?

Wij zijn verheugd over het feit, dat u over wilt gaan op een driejarige jachtakte, waarmee u in zekere zin tot afstemming komt met andere Europese landen. Wij pleiten hier al jaren voor. Hiermee zal er een geweldig stuk werkdrukverlichting bij de politieorganisatie ontstaan en daarmee ook ruimte om de informatie door gekwalificeerde mensen te laten uitvoeren.

Wij verzoeken u dringend af te zien van invoering van de e-screener en meer aansluiting te zoeken bij Europa.

 

Het landelijk bestuur NOJG

 

De voorzitter; GJ Oplaat

De Secretaris; J.Scherpenkate

 

Cc Tweede Kamerfracties, KJV en KNSA

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.