• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

Brief NOJG aan Minister Schouten LNV inzake aanwijzen haas en konijn als rode lijst soorten

 

Aan Mevr. Schouten,

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Bezuidenhoutseweg 73,

2594 AC  Den Haag

 

Haaksbergen november 2020

 

Excellentie, 

Het Bestuur van de NOJG is onaangenaam verrast en ernstig teleurgesteld over de plaatsing van de haas en het konijn op de Rode lijst. Weliswaar stellen wij vast, dat dit niet leidt tot een jachtverbod, maar uw besluit sluit aan op tal van maatregelen, die leiden tot ontmoediging van de jager/schadebestrijder. Deze mensen zetten zich uitermate in voor het behoud van de biodiversiteit in het algemeen, alswel deze populaties in het bijzonder. Met de KJV zijn wij dan ook van mening dat het anders moet.

Met verwijzing naar onze visie ”Beter met regels stellen wij vast, dat uw besluit: 

 1. Geen integrale benadering kent, maar slechts afgaat op dubieus cijfermateriaal (van slechts één organisatie);
 2. Geen rekening heeft gehouden met de data aangeleverd door de vakmensen, die al jarenlang de hazenstand en konijnenstand in heel Nederland gebiedsdekkend inventariseren, en ook de afschotgegevens vermelden in het FRS. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking tussen KJV, NOJG en de Faunabeheereenheden. Die cijfers vormen de basis voor het huidige provinciale faunabeleid, maar worden voor het opstellen van de Rode lijst uitgesloten;
 3. Gebaseerd is op een ondoorzichtig systeem van cijfermateriaal vanaf het jaar 1950, op grond waarvan men doet voorkomen, dat de hazenstand ernstig afneemt, terwijl wij daarentegen duidelijk een opgaande tendens waarnemen; 
 4. Voorts overwegende dat:
 5. In de toelichting door de onderzoekende partij (de Zoogdierenvereniging) melding gemaakt wordt van het feit, dat er vanaf 1960 telgegevens beschikbaar zijn;
 6. De Europese richtlijnen geënt zijn op de gegevens van 1960 en niet op die van 1950, zo die er al zouden zijn;
 7. Die stabiele stand en zelfs de opgaande tendens een gevolg is van onder meer zorgvuldig beheer en intensieve bestrijding van de predatoren, zoals de vos; 
 8. Er sprake is van een buitengewoon goede vrijwilligersinzet, die ontmoedigd wordt door hen niet serieus te nemen en hun gegevens totaal te negeren;
 9. Dat in de periode vanaf 1960 door woningbouw, ruilverkavelingen en natuurontwikkeling de hoeveelheid agrarische grond met circa 25 procent is afgenomen;
 10. Al vele jaren de predatie door vos, kraai, ekster, reiger, buizerd, hermelijn, en sinds de laatste jaren ook de kat, steenmarter en ooievaar ongekende vormen heeft aangenomen;
 11. Vanuit een meer integrale benadering van de natuur, inclusief agrarische gronden in Nederland, willen wij een aantal andere zaken, die naar onze stellige overtuiging en waarneming een pregnante rol spelen, bij u in beeld brengen.
 12. Door de toenemende recreatiedruk heeft de onrust op het platteland onaanvaardbare vormen aangenomen, en hierbij ontbreekt helaas voldoende controle en toezicht. Wij stellen vast, dat de zogenaamde ‘natuurliefhebbers’ met hun honden, al dan niet aangelijnd, de landerijen betreden en hierdoor een geweldige onrust onder de aanwezige dierenpopulaties veroorzaken. Let wel, in 1950 telde ons land 10 miljoen inwoners, en in 2020 is dat gegroeid naar ruim 17 miljoen. Voor de jager geldt, dat daar waar regelmatig een mens of hond is, je geen haas aantreft;
 13. De groeiende ganzenpopulaties veroorzaken veel onrust in de leefgebieden van haas en konijn; 

c     Intensivering van het modern mechanisch agrarisch gebruik en de gevolgen hiervan heeft grote invloed op alle diersoorten die leven in de agrarisch gebieden. Desondanks leert de ervaring, dat zelfs op de ogenschijnlijk kalende velden de haas weet te leven en te gedijen;

 1. Onrust is een belangrijke factor waardoor hazen en konijnen, maar ook weidevogels zoals kievit, grutto en wulp verdwijnen; 
 2. Die onrust wordt veroorzaakt door mensen en dieren, zoals hiervoor onder f is genoemd. Het is niet alleen de predatie zelf, maar vooral de aanwezigheid van predatoren, die onrust veroorzaken.

Constante hazenpopulatie

Ondanks alle onrust, predatie en minder gunstig beheer en grondgebruik (mede als gevolg van de regelgeving) zien wij jagers/schadebestrijders de laatste 10 jaren  een constante populatie, zelfs met een voorzichtig opgaande lijn. Zorgvuldig beheer zoals professionals verrichten is hier de directe oorzaak van.

Die opgaande stabiele licht stijgende lijn zal niet versterkt worden door Rode lijsten of jachtverboden zoals sommige politici nu al roepen. Nee, er zal iets gedaan moeten worden aan de toenemende onrust op het platteland, het agrarisch grondgebruik en vooral aan de opvoeding van de mens. We zullen de hele problematiek in beeld moeten brengen op een integrale samenhangende wijze, waaruit een integrale aanpak zal moeten voortvloeien, in plaats van telkens weer een stukje emotionele symptoombestrijding. De Vereniging van Zoogdieren maakt hier in haar toelichting ook, zij het voorzichtig, gewag van.

Gelet op het vorengaande komen wij tot de volgende conclusies:

 1. Integrale visie

De factor ‘onrust’ krijgt geen specifieke aandacht, terwijl rust van levensbelang is voor de hazen en konijnen, maar ook voor de weidevogels zoals kievit, wulp, grutto en tureluur. Het is de hoogste tijd om een integraal plan van aanpak te ontwikkelen. Laten we stoppen met Rode lijsten, en met verwijtende vingers richting de agrarische sector, de jacht en schadebestrijdingswereld enz. Alle partijen samen zullen die integrale visie moeten ontwikkelen en ook tot uitvoer brengen. Alleen dan zal de weidevogel terugkomen en de hazen nog beter gedijen dan op dit moment.

 1. Tellingen

Tellingen zijn niet gericht en gebiedsdekkend uitgevoerd, maar gedaan op basis van vuistregels en ondoorzichtige transities. En door uit te gaan van een fout basisjaar wordt er een benadering ontwikkeld. Vervolgens wordt er het predicaat “wetenschappelijk verantwoord” opgeplakt. Immers, het zijn de ecologen en biologen, die hun naam verkopen voor een opdracht en daarmee veel geld verdienen. Gerichte tellingen zoals de jachtwereld deze jaarlijks gratis uitvoert, hebben nooit plaatsgevonden. 

Hierbij is er volgens ons sprake van het oproepen van sterk ontmoedigende en emotionele reacties, zowel bij de jachtwereld, als bij politiek Nederland.  

 1. Deskundigenonderzoek

Waarde excellentie, baseer uw besluitvorming op het deskundigenonderzoek, dat gebaseerd is op werkelijke data en niet op gefingeerde vuistregeldata. Niet valide data, niet herleidbare transformatieformules, en onjuiste toetsingsdata kunnen nooit leiden tot het predicaat “wetenschappelijk” verantwoord.

Onze vraag:

Onze vraag is dan ook gerechtvaardigd, waarom de telgegevens van de Faunabeheereenheden, die wettelijk zijn verplicht art 3.12 wet Natuurbescherming, en die de basis vormen van het huidige provinciaal beleid, niet zijn meegenomen in uw beslissing om haas en konijn op de Rode lijst van de zoogdieren te plaatsen?

Het Landelijk Bestuur van de NOJG,

De voorzitter,                  de secretaris,

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.