Brief NOJG aan pas opgerichte natuurbescherming collectieven in Fryslan over bestrijden vos met kunstlicht.

Deze brief is een pleidooi aan de pas opgerichte agrarische natuurbeschermingscollectieven in Fryslan, om de eerder door gezamenlijke jagers verenigingen KJV en NOJG ingebrachte wensen voor provincie breed inzetten van de lichtbak gedurende het gehele jaar te steunen, via een aan de FBe en provincie te richten steun verklaring.

Wij hebben helaas ondanks de gedane inbreng via de FBE op geen manier respons gekregen en er ontstaat een gevoel bij de jagers dat men uit bepaalde hoek alleen voor het beheergebied van collectieven de inzet van de lichtbak nog als zinvol ervaart. Dat doet onrecht aan al die andere velden en jagers, die heel graag door de lichtbak inzet de predatie druk enigszins willen kunnen verminderen.

Ook is het ondeskundig beleid omdat iedereen wel weet dat de vos een actieradius heeft van 10 tot 15 kilometer om zijn bouw en dat betekent dat het nu in aantocht zijnde postzegelbeheer op enkel de doelgebieden van de collectieven niet gaat werken.

Wij hebben als NOJG lid vanuit het in WBE’s die betrokken zijn, diverse bijeenkomsten bezocht waar op de huidige predatie plannen kon worden ingesproken. Van de regiovoorzitters en coördinatoren kregen wij begrip en heeft men toegezegd, dit opnemen van onze wens, te steunen om draagvlak te hebben voor jagers om de collectieven te steunen  door predatoren bestrijding in hun gebieden. Het gaat ons er nu om dat de leidinggevenden en de provincie hieraan toegeven in de zin dat de lichtbak verordening wordt aangepast en via alle WBE’s ter beschikking komt voor alle jagers op alle beheersgebied ook toepasbaar zijn, dus op jachtgronden van de jagers zelf.

Bijgaande brief is ons toegezegd serieus te worden behandeld en zowel KJV als NOJG wachten nu af of gedane uitspraken ook gestand worden gedaan met daden.

Wij meenden er goed aan te doen jullie,  onze leden, via deze openbaarmaking van onze gepleegde inspanningen op de hoogte te brengen.

Mochten wij succesvol zijn weten wij zeker dat het voor vosen in fryslan in 2016 een hete zomer wordt en de weidevogels een paar kopzorgen minder hebben  en er wellicht meer “piken”  groot worden dan in het afgelopen jaar. Daar gaan we als verantwoorde jagers en fauna beheerders voor in het nieuwe jaar!

Met vriendelijke groet,

Peter Kempen

 

 


Geacht collectieven beraad,

Sedert begin dit jaar zijn wij telkens betrokken geweest bij de opstelling van uw predatie beheerplannen door toenmalige ANV’s die onderbouwing moeten vormen voor de aanvraag door nu de collectieven voor predatie beheer van vos en kraai, middels ontheffingen voor inzet van de lichtbak en de kraaienvangkooi.

Wij jagers, maar ook onze boeren, vaak verenigd in ANV’s en werkend met overige belanghebbenden als de BFVW hebben daarbij de FBE Fryslân, die moet adviseren aan de provincie, aangedrongen op de volledige benutting van alle wettelijk toegestane mogelijkheden voor de bestrijding van zowel de Vos en de Kraai, als zijnde de enige predatoren waartegen op dit moment wettelijk gezien ingrepen voor populatie reductie kunnen worden genomen die wij jagers voor u kunnen uitvoeren.

Enige jaren geleden is tijdens het z.g. “Olterterp overleg” een predatie protocol ontwikkeld door de provincie samen met de terreinbeheerders en de KJV wat toen in het licht van die tijd, heel uitdrukkelijk prioriteit gaf aan het idee van Leefgebied Beheer. Daarin werden directe ingrepen door bejaging niet op de eerste plaats gezet, en eerder ontmoedigd. Gezien de dramatische achteruitgang van bodembroeders als greidefugels, met name de grutto, hebben alle partijen inmiddels de conclusie getrokken dat er alleen met de focus op leefgebied behoud , hoe belangrijk ook! , niet kan worden volstaan.

De staatsecretaris heeft met het landelijk faciliteren van alle middelen voor ogen, zowel Vos als Kraai landelijk vrijgesteld voor afschot, en de door anti beheer partijen gelegde ban op de lichtbak verbroken door via de Benelux wetgevers steun te vergaren voor de inzet ervan bij duidelijke fauna schade,  zoals nu gedocumenteerd in uw predatie beheer plannen door over populaties vos en kraai worden aangericht.

Dat brengt ons jagers naar u , de nieuwe generatie agrarische natuurbeheerders, tot het dringend verzoek om doen van uitspraak van ondersteuning op het onderwerp waarvoor wij uw medewerking en steunverklaring vragen:

  • Provincie breed, op alle oppervlaktes van meewerkende grondgebruikers,  toestaan vossen populaties het jaar rond, door middel van de inzet van lichtbakken en alle overige wettelijk toegestane middelen te reduceren.

Wij weten , dat door de uitstraling van beperkingen in het inmiddels gedateerd predatie protocol, in uw standaard plannen alleen sprake is van mogelijke inzet van lichtbakken op uw eigen beheersgebieden en in door u aangewezen potentiële biotopen voor greidefugels.

Aangezien huidige populaties vossen en kraaien aantoonbaar provinciaal breed onacceptabele fauna schade toebrengen in alle agrarische biotopen in de provincie Fryslân , en de actieradius van deze roofdieren zeker 20 kilometer om hun bouw respectievelijk nesten is, denken wij, dat dit verzoek aan u om te mede te vragen om provincie brede inzet mogelijkheid van deze te ontheffen middelen in ons aller belang is, en logisch past bij de absoluut noodzakelijke grondige reductie van hun predatie druk op greidefugels in het volgende broedseizoen en erna.

Wij verzoeken uw vergadering daarom dringend de nu opgestelde  aanvragen en predatie plannen van al uw collectieven in deze zin en  met deze motivatie uit te breiden, en geven u aan dat de betreffende WBE’s in uw regio’s graag in dat geval uw aanvraag mee willen steunen door deze mede te ondertekenen. Hun leden zullen hierdoor gemotiveerd zijn, zich intensief in te zetten om kraaien en vossen bestanden te reduceren en u motiveert hen actief te helpen daardoor bedreigde kwetsbare soorten zoals de greidefugels bij u maar ook overige agrarische biotopen te behouden.

U ontvangt bij dit schrijven een kopie van de door KJV en NOJG gezamenlijk opgestelde inbreng op uw standaard plan wat neerkomt op het boven gevraagde standpunt, dat provincie brede en jaarrond mogelijke  inzet van de lichtbak vergunning gevraagd wordt als een cruciaal element van motivatie voor de uitvoerende jagers.  Zie voor door ons inhoudelijk toegevoegde tekst in rood onder 4.1 en  4.2  van bijgevoegd geamendeerd standaard plan.

Wij zijn altijd graag bereid uw collectiefberaad hierover nader te informeren als u daarvoor de gelegenheid heeft , en hopen dat u onze dringende vraag  wilt inwilligen om een botsing van belangen te vermijden zo gezamenlijk op te blijven trekken voor effectief  greidefugel beheer en het behoud van kwetsbare inheemse diersoorten die nu nog voorkomen op het Fries platteland.

Hoogachtend,

Peter Kempen

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk