Brief NOJG aan Staatssecretaris over de lokmiddelen

 

Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken
Mr. M.H.P. van Dam
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

 

Onderwerp: onduidelijkheid gebruik van lokmiddelen bij landelijke vrijstelling

Haaksbergen,  1 september 2017

 

Geachte heer van Dam,

Met het verlenen van de landelijke vrijstelling voor vos, kraai, houtduif, konijn, Canadese gans  en kauw, gaf u aan de noodzaak tot bejaging te onderkennen en tijdens de behandeling van de diverse tekstvoorstellen gaf u aan dat het gebruik van hulpmiddelen als lokvogels en lokfluiten mogelijk waren voor het bereiken van een grotere effectiviteit van de schadebestrijding.

Onlangs bereikten ons echter signalen  dat op basis van het Besluit en de Regeling Natuurbescherming, geen lokmiddelen mogen worden gebruikt voor vos, houtduif, konijn, Canadese gans, kauw en kraai.
Zonder lokmiddelen is een effectieve bejaging niet of nauwelijks meer mogelijk en dreigt er in het bijzonder een forse toename van schade te ontstaan. Bescherming van gewassen en die van weidevogels komen in het geding.

Tot op heden mocht door jachthouders verondersteld worden, dat lokvogels, lokgeluiden en lokvoer wel mochten worden ingezet. Echter door bekendwording van geluiden uit uw ministerie is er grote verwarring ontstaan. Hierdoor werden wij genoodzaakt onze leden te adviseren in afwachting van duidelijkheid uwerzijds geen gebruik te maken van hulpmiddelen. Uiteraard heeft dit gevolgen voor de effectiviteit van de schadebestrijding.

De NOJG vindt dat de nieuwe uitleg van het Ministerie van EZ volkomen in tegenspraak is op hetgeen in de Tweede Kamer is besproken en wat U hierover hebt uitgesproken, namelijk dat de inperking van deze hulpmiddelen die niet in de richtlijnen zijn genoemd  niet gereguleerd hoeven te worden  en dus mogen worden gebruikt.

De Memorie van Toelichting op de regeling Natuurbescherming spreekt alleen over middelen m.b.t. vangen en doden en niet over de hulpmiddelen bij de landelijk vrijgestelde diersoorten: zwarte kraai, kauw, houtduif, Canadese gans, vos en konijn.

De Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer onderschrijft uw stellingname ten volle en is bovendien van oordeel, dat als er binnen het ministerie andere interpretaties van regelgeving zijn, die verstrekkende gevolgen hebben voor de desbetreffende ingezetenen, verwacht mag worden, dat de geëigende belangenbehartigingsorganisaties zuiver en correct geïnformeerd worden, zodat zij hun leden goed kunnen voorlichten. Hiervan is op dit moment geen sprake en wij betreuren dat in ernstige mate. Dit klemt temeer, daar er ook nog sprake is van vakantieperiode.

De NOJG verzoekt u dringend om op korte termijn duidelijkheid te verschaffen.

Hoogachtend,

 

de voorzitter; GJ Oplaat

de secretaris; J.Scherpenkate

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.