Brief NOJG Regio Fryslân-NOP over stand van zaken ganzenbeheer Fryslân.

kopje brief standaard NOJG REGIO Fryslan-nop

 

Geachte jagersvrienden, geachte lezer,

De afgelopen maanden hebben wij ons voor jullie  ingezet in de discussie   tussen partijen vertegenwoordigd binnen  de FBE en de provincie inzake de mogelijke invoering van een algemeen geldend protocol of convenant over schades bestrijding van Ganzen rond slaapplaatsen en natura 2000 gebieden waarover wij jullie, gezien de daarbij ontstane commotie en  reacties vanuit overheden en TBO’s  na afloop van die discussie,  graag vanuit onze kant willen informeren.

Zoals u weet,  is er bij de jagersverenigingen in Fryslân aan beide zijden een grotendeels nieuw bestuur gekozen, waarbij de gelegenheid ontstond met nieuwe inbreng en elan ons gezamenlijk  nog meer te gaan inzetten voor de zaken die u en ons nauw aan het hart liggen:

  • Erkenning van de onmisbare rol van gedisciplineerde, vakkundige jagers als fauna beheerder, met aanverwant benutting jacht,
  • Waar nodig : Systematische en effectieve bestrijding van fauna schade middels afschot binnen bestaand wettelijk kader op aan ons jagers verpachte jachtvelden van onze grondgebruikers(boeren).

Wij hebben ons in het verleden bij  herhaling uitgesproken als voorstander van invulling van  winteropvang middels Ganzen foerageergebieden, en verrichten van efficiënte bejaging middels afschot erbuiten,  om zo invulling te geven aan de aan provincies gedelegeerde verantwoordelijkheid voor voldoende opvang, vooral fourageren van winterganzen.

Vooral  omdat de instandhouding van  fourageer gebieden met een sluitende begroting (voor doelaantallen) telkens een behoorlijke financiële inspanning vraagt van de provinciale politiek, en wij zowel de overige grond- gebruikers als de provincie in hun belangen zo goed mogelijk terzijde willen staan.

Er is dus geen sprake van, dat wij op een of andere wijze tegen het invullen van dit algemeen erkend natuurdoel uit EU verdragen zijn, wat daarover ook door tegenstanders van de jacht of beheer middels het geweer mag worden uitgedragen in de media.

Wel hechten wij aan,  en bewaken wij onze nu reeds wankele positie inzake gegeven wettelijke mogelijkheden om afschot bij schade bestrijding te mogen uitvoeren en zien ons genoodzaakt meer dan voorheen inzake het veiligstellen van die mogelijkheden en rechten op te treden.

In die zin is er dus sprake van een verandering in onze tot  dusver bestaande positionering dat alles bespreekbaar moet zijn, en dat is, dat wij niet op voorhand bereid zijn namens onze leden ongemotiveerde of niet onderbouwde belemmeringen van schade bestrijding van Ganzen middels afschot  op agrarische gebruikte gronden te accepteren.

Een discussie,  nogmaals, die wij op de inhoud en niet op de emotie, instantie  of persoon willen voeren, want dit achten wij onprofessioneel en niet renderend, en dus niet in het belang van onze achterban.

Naast en vooruitlopend op de herziening in de verordening van een door ons eerder bepleite tekst over omstandigheid voor afschot bij schade bestrijding  (Par13 verordening) ontstond er  discussie over het afspreken van algemene richtlijnen voor schade bestrijding om natuurgebieden in een algemeen protocol, die volgens ons het doel van praktische of onderbouwde noodzaken tot regulering binnen bestaande  wettelijke kaders en de verordening doelstellingen voor vermindering van de schade door winter ganzen overschreed.

De discussie werd nog meer aangezet, nadat de WBE’s in vergadering zich hadden uitgesproken tegen  de vanuit de provincie en FBE voorgedragen protocol teksten die deze in de vorm van algemeen geldende  belemmeringen en beperkingen wilden formaliseren.

Onze achterbannen waren , evenals wij, uw belangen vereniging, met name ook ongemakkelijk met de situatie omdat hier vanuit  WBE’s en dus u als jagers, om instemming werd gevraagd met invoering van bijvoorbeeld afschot vrije zoneringen en beperkingen van de aanvangstijden van afschot om Natuurgebieden en om plekken waar ganzen en watervogels overnachten.

(Alle voorgaande jaren, waarin die populaties welig tierden,is dit nooit discussiepunt geweest).

Wij vonden toen, en vinden nu nog steeds, dat het ons, schadebestrijder middels afschot voor de agrarische grondgebruikers (die ons de jacht gunnen), niet past om op onszelf, als jagers, middels dit protocol akkoord te gaan met nieuwe beperkingen van schade bestrijding met afschot op land van onze grondgebruikers,  gelegen om of nabij de Natura 2000 gebieden.

Wij hebben op verzoek van betrokken grondgebruikers de nagestreefde doelen (in de concept versie van het algemeen protocol) toe gelicht, en tot onze verbazing hierbij vastgesteld dat bij de meest direct betrokken en  hoofdbelanghebbenden, agrarische grondgebruikers zelf, geen algemeen draagvlak noch enige onderbouwde argumentatie vanuit de initiatiefnemers aanwezig  was om hun bedrijfsbelangen en rechten op enige wijze ondergeschikt te maken aan vrijwillig, en  in het algemeen overeenkomen  van lokale beperkingen  van schade bestrijding door jagers middels afschot.

Hierop hebben wij besloten onze  grondgebruikers  te adviseren bij voorbaat positie in te nemen inzake hun belangen en rechten schade bestrijding te mogen plegen op gewassen middels afschot jegens de FBE en de Gedeputeerde, en hen te vragen direct te worden betrokken bij eventuele besluitvorming  over  hun grondgebruikers rechten op schade bestrijding, en welke motivaties en wettelijke grondslagen daaraan ten grondslag liggen.

Wij realiseren ons dat het krachtig gezamenlijk optreden en de duidelijke positionering van onze standpunten in brieven, samen met onze grondgebruikers, als verrassing is gekomen.

Dit omdat wij wellicht in voorgaande jaren minder duidelijk gezamenlijke positie hebben ingenomen. Gezien de unanieme standpunten, gegeven  vanuit onze leden en hier vanuit de WBE’s en hun woordvoerder(s) hadden wij jagers en boeren echter geen keus  dan duidelijk kleur bekennen en ons gezamenlijk tegen eventueel algemeen geldende en niet nader onderbouwde beperkingen van afschot voor schade bestrijding om natuurgebieden en slaapplaatsen op te stellen.

Onze terugkoppeling, naar zowel Provincie als FBE partijen , is geworden dat wij te allen tijde bereid zijn tot maken van lokale afspraken, de jacht en afschot betreffende in  de omgevingen van Natura 2000 gebieden;

  •  MITS er onderbouwd kan worden waarom dat nodig is vanuit de belanghebbende partijen, Provincie en TBO’s  en, voor ons nog belangrijker:
  • mits de betreffende grondgebruiker zelf daarmee instemt en de gevolgen ervan voor zijn bedrijfsvoering en vooral de schade afwikkeling en uitkeringen duidelijk  zijn geadresseerd.
Wij willen als jagers absoluut niet tussen voor agrarische grondgebruiker belangrijke 
economische belangen en begrijpelijke wensen van de natuurorganisaties terecht komen.

Wel willen wij, telkens op basis van duidelijke wettelijke kaders en regelingen,  op zo professioneel mogelijke wijze ons aandeel aan fauna beheer en schade bestrijding leveren, en bijdragen aan het gestelde doel de schades drastisch te doen afnemen, hetgeen in de gegeven situatie onzes insziens in gedrang dreigde te komen.

Door wellicht te stellige verwachtingen over de uitkomst, geuit door betrokken partijen,  snelheid waarmee is ingezet op levering van een algemeen protocol, populatie reductiemaatregelen  van zomerganzen door sommige TBO’s en daarop volgende publieke commotie voorafgaand aan de behandeling van de aangepaste verordening met hiaten in de communicatie en inspraak is dat aanleiding geweest tot gezamenlijk (her)afstemmen van onze uitgangspunten in een bijeenkomst op het provincie huis, georganiseerd door de Gedeputeerde Kramer  gericht  op herstel van wederzijds respect en vertrouwen.

Wij meenden er goed aan te doen jullie als gewaardeerde leden en gelijkgezinden hierbij te informeren over deze gebeurtenissen en de aanleiding van de door uw  inbreng ingenomen positionering van onze vereniging, die een voorkeur uitspreekt voor lokaal maatwerk op gelijkwaardig niveau met de naburige natuurterrein beheerders, waarmee u inmiddels bekend mag worden geacht.

Wij zijn samen zeer tevreden over de het tot  dusver bereikte resultaat van  onze gezamenlijke inbreng op het eerder nagestreefd algemeen geldend protocol en steunen de manier waarop men vervolgens nu vanuit de provincie en de FBE in het uitzetten van maatwerk invulling aan eventueel lokaal onderbouwde  en afgesproken aanpassingen van afschot om natuurgebieden wil gaan geven.

Wij hopen,  dat we bij het met onze collega’s van de KJV samen verder optrekken in deze en andere voor onze “Fryske” jagers  belangrijke zaken op jullie doorgaande steun en inbreng mogen blijven rekenen, waarbij we jullie bij dezen willen oproepen ook jullie eigen grondgebruiker(s) over de huidige status  van deze discussie  te informeren. Wijs hen  op hun rol en verantwoordelijkheid bij lokaal overleg en vraag om de onderbouwing van voorgestelde aanpassingen in de afschot- en verjagingsmogelijkheden en schadevergoeding beleid, die dit tot gevolg (kan)hebben.

Biedt daarbij uw hulp of die van onze organisaties aan, mocht daaraan om welke reden dan ook, behoefte bestaan.

Voor vragen die zich daarbij voordoen, neemt u aub contact op met uw contactpersoon van uw organisatie.

Met vriendelijke groet,

NOJG Fryslan NOP

  • Hendrik de Boer, secretaris
  • Peter van Kempen, Faunabeheer adviseur, ganzen.

NMV Fryslan

  • Frank Wijnans,

Secretaris Jacob Porsius, afgevaardigde NOJG

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk