Bureaucratie verdrijft jacht uit Groene Hart

Natuurbeschermers, boeren en jagers zijn met elkaar in conflict geraakt over een regeling die in feite een verbod op de jacht inhoudt rond een Natura 2000-gebied in het Groene Hart.

Natuurgebied De Wilck beslaat 116 hectare vochtige en natte graslanden tussen Hazerswoude en Zoeterwoude en is ’s winters een belangrijk rustgebied voor ganzen, smienten en kleine zwanen.

Jacht, beheer en schadebestrijding hebben „mogelijk een beperkt verstorend effect”, staat te lezen in het beheerplan dat tot eind januari ter inzage ligt. Volgens het plan „kan niet volledig worden uitgesloten” dat het jagen een negatieve invloed heeft op rust van de smienten en kleine zwanen rond het Natura 2000-gebied.

Vraat

Om de rust te waarborgen, zal de jacht van september tot en met april in ”een dynamische zone” rondom De Wilck worden verboden. Tenminste, als Provinciale Staten binnenkort instemt met het plan, dat bepalend wordt voor de inrichting en het beheer van het gebied voor de komende zes jaar.

De beleidswijziging is opvallend, omdat rond het gebied al sinds mensenheugenis zonder problemen wordt gejaagd. Dit gebeurt vooral om schade aan boerenland door vraat en vertreding te voorkomen.

Wildbeheereenheid Rijnland-Zuid (WBE) is dan ook niet te spreken over het voorstel. „De jacht wordt teruggedrongen, maar of de toenemende de schade aan boerenland volledig wordt vergoed, is maar de vraag,’’ zegt WBE-voorzitter Hans Dannenberg.

Dynamisch

Jagers mogen nog wel eenmaal per jaar jagen op hazen en wilde eenden, maar dienen in de wintermaanden nadrukkelijk rekening te houden met de dynamische zone.

Dit houdt in dat jagers niet actief mogen zijn binnen een straal van driehonderd meter rond de vogels. De zone heet dynamisch omdat de reikwijdte ervan afhankelijk is van waar de vogels zich bevinden en van de weersomstandigheden, zoals windkracht en windrichting.

Ook moeten de jagers hun plannen vooraf melden bij de provincie, Staatsbosbeheer en de vogelwerkgroep. Na afloop moeten ze rapporteren of er tijdens de jacht zwanen en smienten aanwezig waren, welke afstand tot de vogels is aangehouden en of –en zo ja, hoeveel– zwanen en smienten door de schoten zijn opgevlogen.

„Onwerkbaar”, oordeelt Dannenberg.

Een van de argumenten voor het jachtverbod is dat de aantallen kleine zwanen teruglopen. Maar dat heeft waarschijnlijk ook andere oorzaken, zoals verminderd broedsucces in Rusland. Dannenberg: „Ook zitten er zoveel smienten en ganzen, dat de zwanen het in De Wilck misschien gewoon te druk vinden.”

Een jachtverbod was in eerste instantie niet in het beheerplan opgenomen, maar na een ingediende zienswijze van Vogelwerkgroep Koudekerk-Hazerswoude werd de tekst aangepast.

Wandelaar

Het aan banden leggen van de jacht rond De Wilck is broodnodig, zegt de wetlandwacht van het Natura 2000-gebied Cor Kes, die tevens lid is van vogelwerkgroep.

„Het was al lange tijd een probleem”, antwoordt hij op de vraag waarom de jacht nu opeens moet worden verboden. „Ik zag vorig jaar een jachtopstelling staan, tegen De Wilck aan. Als je daar gaat schieten, dan verstoor je duizenden vogels.”

Kes verduidelijkt dat jagen rond het gebied toegestaan was, zolang het geen gevolgen zou hebben voor de doelstellingen van het Natura 2000-gebied. Dat is niet het geval, volgens hem. „Het is niet dat er heel veel wordt gejaagd, maar bij één schot vliegen honderden vogels op. Terwijl zij er komen voor hun rust.” Daarnaast maakt hij zich zorgen over de terugloop in het aantal kleine ganzen.

Geweerschoten

De wetlandwacht pleit voor andere manieren om mogelijke schade aan land aan te pakken. „Laatst vlogen honderden ganzen op toen één wandelaar langsliep. Zo kun je ze dus ook verjagen. Daar zijn geen geweerschoten voor nodig.” Maar ja, zegt hij: „Jagers willen natuurlijk jagen.”

Dannenberg plaatst het verbod echter in het licht van een bredere maatschappelijke ontwikkeling: de toenemende afstand tussen de moderne mens en de natuur. „De samenleving verstedelijkt. We hebben minder begrip voor wat in de natuur gebeurt.”

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.