Nieuwsbrief FBE Limburg 2e kwartaal 2024
Vossenval onterecht in beslag genomen

Bron: i.o.m. Jagersvereniging geplaatst

Eén van onze leden van de WBE Winterswijk zag enige tijd geleden via de wildcamera hoe zijn zorgvuldig geïnstalleerde vossenval door de politie in beslag werd genomen. Zich van geen kwaad bewust, maakte hij hier bezwaar tegen. Hierbij vroeg hij ondersteuning van onze juridische afdeling in Amersfoort. Dinsdag 19 maart stond hij voor de rechtbank, die oordeelde dat de zogenoemde ‘kofferval’ niet illegaal was en moet worden teruggegeven. Intussen is er tegen deze uitspraak geen beroep meer mogelijk, daarom berichten wij hier nu pas over.

De jager in kwestie is erg opgelucht. Tegen dagblad De Gelderlander liet de jager weten erg met het voorval in zijn maag te zitten: “Ik heb altijd naar eer en geweten gehandeld. Als er ook maar een beetje twijfel bestond over deze val, dan had ik hem echt niet gebruikt.” Toch stelden de verbalisanten zich op het standpunt dat de gebruikte val niet onder het type ‘kastval’ zou vallen, en dus geen toegestaan middel is om vossen te vangen.

Eenzijdige interpretatie

Deze eenzijdige interpretatie leidde tot veel onzekerheid en onrust onder jagers in de regio. De Jagersvereniging heeft vanuit haar expertise partijen van de juiste informatie voorzien, in een poging om de gang naar de rechter te voorkomen. Dit lukte niet. Maar nu is door de rechtbank bevestigd dat het gebruik van de kofferval is toegestaan om vossen mee te vangen, mits de kastval als middel is aangewezen en er een vrijstelling of ontheffing van kracht is. De kofferval moet geschikt zijn om een vos mee te vangen, waarbij het dier niet gewond mag raken en/of onnodig mag lijden.

Maatschappelijke rol

De Jagersvereniging hoopt dat de politie voortaan wat terughoudender zal zijn met het plotseling bestempelen van een veelgebruikt vangmiddel als illegaal. Het vangen van vossen gebeurt ten behoeve van de grondgebruiker, in het kader van de landelijke vrijstelling. In dit geval omdat vossen schade in het gebied kunnen aanbrengen aan dijken, kades en oevers in beheer van het waterschap.
Jagers vervullen bij de uitvoering een belangrijke maatschappelijke rol, en moeten op de wet kunnen vertrouwen.

Handhavingsrisico

De wetgever heeft middelen aangewezen die mogen worden gebruikt om vossen te vangen en te doden. Bij een (te) beperkte uitleg lopen de jagers ongewenst een handhavingsrisico. Dat kan niet de bedoeling zijn. Als er al discussie mogelijk is over bepaalde zaken, geeft het geen pas om dat over de rug van een individuele jager uit te zoeken en deze ten onrechte als verdachte aan te merken. De juridische afdeling van de Jagersvereniging zal dan ook in samenwerking met haar partners in voorkomende gevallen pal voor de leden blijven staan.

Blog

Over zijn ervaringen met deze zaak heeft de advocaat van de jager – die nauw werd bijgestaan door onze juridische afdeling – ook een [blog] geschreven

[https://www.vanschootenadvocatuur.nl/is-een-kofferval-wel-een-kastval ].
Intrekken van vrijstellingen voor konijn, kauw en houtduif vergt meer tijd


In oktober 2023 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd om per direct die soorten die in hun voortbestaan worden bedreigd van de landelijke vrijstellingslijst af te halen. Het betreft onder meer de vrijstelling voor konijn, kauw en houtduif. Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof meldt dat ze uitvoering gaat geven de motie, maar dat de uitvoering ervan wat complexer is dan was voorzien.

In januari is in gesprekken met de provincies en andere partijen gebleken dat aan het intrekken van de vrijstellingen meer haken en ogen zitten dan eerder gedacht. Aanpassing van de landelijke vrijstellingslijst heeft consequenties die op dit moment nog niet goed kunnen worden overzien. De vrijgestelde soorten brengen schade toe op diverse terreinen, waaronder aan landbouwgewassen en infrastructuur. Het intrekken van de vrijstellingen beperkt de mogelijkheden om deze schade te voorkomen.

Voor provincies zal het intrekken van vrijstellingen financiële consequenties hebben, die nu in beeld worden gebracht. Van der Wal is op dit moment nog met provincies en belanghebbende partijen in gesprek over wat nodig is om uitvoering te geven aan de motie. Half april start een ambtelijk overleg met de provincies, waarbij wordt gekeken naar de eventuele noodzaak en mogelijkheden om ook zonder landelijke vrijstellingen schade te kunnen blijven voorkomen, het dekken van eventueel te maken kosten en de termijn waarop besluitvorming over het aanpassen van de vrijstellingslijst mogelijk is.

De minister heeft tevens besloten een traject te starten om het huidige systeem van faunabeheer tegen het licht te houden. Daarbij streeft ze naar een begrijpelijk stelsel met duidelijk perspectief voor het faunabeheer op de lange termijn. Hierbij betrekt Van der Wal naast de provincies ook natuurorganisaties, landbouworganisaties, terreinbeheerders, dierenwelzijnsorganisaties en jagersorganisaties. Ze wil daarbij ook bekijken in hoeverre de motie over de vrijstellingslijst beter kan worden uitgevoerd vooruitlopend op het traject van de stelselwijziging of in combinatie met dat traject.

bron: Ministerie van LNV, 05/04/2024


Populatiebeheer van reeën is steeds complexer geworden

RUURLO – De populatie reewild is in Nederland toegenomen van circa 5.000 dieren rond 1950 tot meer dan 130.000 op dit moment. Gelijktijdig is ook de verspreiding sterk toegenomen en komt het ree momenteel in vrijwel heel Nederland voor. Deze toename van reewild is toe te schrijven aan het aanpassingsvermogen van het ree aan het landschap en aan zorgvuldig beheer door jagers. 
Door Jan Hendriksen

Zoveel werd zondag duidelijk tijdens een bezoek aan de 55ste editie van de Reewildshow van de Vereniging Het Ree afdeling Achterhoek die bij Restaurant De Duif en Schietbaan ‘t Ruurlose Broek in Ruurlo plaatsvond. Met de komst van de Flora- en Faunawet, de opvolgende Wet Natuurbescherming en nu de nieuwe Omgevingswet is populatiebeheer steeds complexer geworden. De aantallen reeën zijn fors toegenomen, alsook hun effecten op de omgeving en op elkaar.

Lees meerRaadpleging nieuw wolvenbeleid is rond in Gelderland

De consultatie over ‘Grenzen aan de wolf in Gelderland’ is afgerond. Het bestuur van provincie Gelderland bezig is met het ontwikkelen van een nieuw wolvenbeleid en dat er recentelijk een consultatie heeft plaatsgevonden over dit beleid.
Hier zijn enkele punten die naar voren komen:

1. **Beleidsdoelen:** Het bestuur van Gelderland wil grenzen stellen aan de wolf door middel van betere preventie, het aanpakken van probleemwolven en op termijn populatiebeheer.

2. **Consultatieproces:** De consultatie over het beleid met betrekking tot de wolf is afgerond, en het lijkt erop dat het een zorgvuldig proces was gezien de beladen aard van het onderwerp. Statenleden hebben zich voorbereid op de bespreking van het beleid door onder andere een schapenhouder te bezoeken en te overleggen met de Gelderse Wolvencommissie.

3. **Moties tijdens Statenvergadering:** Tijdens de Statenvergadering zijn vier moties ingediend. Drie ervan zijn niet aangenomen, en één motie wordt bij de volgende vergadering opnieuw in stemming gebracht. Deze motie roept op tot het beheren van probleemwolven en het lobbyen voor een lagere beschermde status.

4. **Faunabeheerplan:** Gelderland is in overleg met de faunabeheereenheid over de uitvoering van praktisch beheer van probleemwolven. Zodra het faunabeheerplan is opgesteld, streeft de provincie naar een vergunning voor de aanpak van probleemwolven in heel Gelderland.

5. **Subsidieregeling wolfwerende maatregelen:** Er wordt gesproken over het verbreden van de subsidieregeling voor wolfwerende maatregelen naar heel Gelderland en alle houders van weidedieren. Er is een voorstel om extra middelen beschikbaar te stellen voor deze subsidieregeling.

6. **Lobby voor beschermde status:** Het Gelders bestuur lobbyt om de beschermde status van de wolf te verlagen. Er is een brief gestuurd naar minister Van der Wal en Adema, en er zal op 2 april een petitie worden aangeboden aan de Tweede Kamer om de zorgen van inwoners over te brengen en aandacht te vragen voor een lagere beschermde status van de wolf.

Kortom, Gelderland lijkt actief bezig te zijn met het ontwikkelen en implementeren van nieuw beleid met betrekking tot wolven, waarbij ze rekening houden met de verschillende standpunten en uitdagingen rondom dit onderwerp.

Bron: Provincie Gelderland
Onderzoek naar de effectiviteit van verjagen ganzen- Interprovinciaal ganzenbeheerplan

Hoofdstuk 9 van het interprovinciaal ganzenbeheerplan staat online.

Lees je weer mee?

Je kunt reageren tot en met 19 maart.

Daarna gaan ze weer aan de slag met het verwerken van alle reacties

 

Afgelopen november interviewden wij Nelleke Buitendijk, die onderzoek deed naar grasschade door ganzen. Voor wie het nog niet gelezen had, hierbij een korte herhaling!

“Als je op de ene plek verjaagt, is het de bedoeling dat ganzen hun heil in een rustgebied zoeken. Maar je moet wel genoeg rustgebieden hebben om dat effect te realiseren. Anders vliegen ze van hot naar her en vinden nergens rust.

Daarbij hebben we nog een ander aspect meegenomen in de studie, namelijk de kosten van verjaging en de kosten die worden besteed aan de taxatie van schade. Als je veel verjaagt op veel verschillende velden, zijn er meer velden met schade. Die schade wordt op elk veld apart getaxeerd, dus die kosten gaan omhoog. Bovendien kost het verjagen op die manier veel tijd en moeite. Als je op minder velden verjaagt en een groter rustgebied hebt, dan heb je én minder inspanning (kosten) voor verjaging én minder kosten voor taxatie. Dat is een nieuw inzicht waarmee kosten en baten kunnen worden afgewogen.”

Lees hier het hele interview.
Opsporen reekalveren met behulp van thermische drone

Graag bieden wij onze dienst aan om met een drone met warmtebeeldcamera op effectieve en efficiënte wijze een bijdrage te leveren aan wildbeheer.

Met behulp van de thermische camera kunnen wij de dieren opsporen, zonder deze te storen.

Reekalveren, weidevogels en andere diersoorten kunnen op innovatie wijze in kaart worden gebracht.

Neem contact op voor de mogelijkheden en meer informatie.Niels Wanner
E: info@wannerdroneinspecties.nl
T: 06 81350342
I: www.wannerdroneinspecties.nl

 
Toch geen verbod jacht op konijn, houtduif en kauw

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download
Zuid-Hollands faunabeheerplan vos 2024-2031 goedgekeurd

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het faunabeheerplan vos Zuid-Holland 2024 -2031, zoals dat is vastgesteld door het  bestuur van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland, op grond van de Wet natuurbescherming goedgekeurd. In het faunabeheerplan wordt een planmatig en duurzaam beheer van de vos in de provincie Zuid-Holland beschreven. 

 

Het nieuwe faunabeheerplan vos Zuid-Holland 2024 -2031 is geheel in lijn met het recent vastgestelde soortenbeleid en het geeft uitwerking aan het actiepunt over predatie zoals genoemd in het Zuid-Hollandse Actieplan Boerenlandvogels. Ook geeft het plan uitvoering aan een aangenomen motie in de Provinciale Staten van Zuid-Holland over maatwerk bij weidevogelbescherming.

Het voorliggende Faunabeheerplan vos Zuid-Holland 2024 – 2031 is dan ook een beschrijving en onderbouwing van het voorgenomen vossenbeheer in Zuid-Holland in de periode 2024 – 2031.

Het omvat een uitwerking van het in 2023 vastgestelde provinciale soortenbeleid en dan met name van de maatregel “Voorkomen dan wel beperken van de predatie ter bescherming van kwetsbare soorten waaronder grondbroedende vogels”. Het sluit tevens aan bij het Actieplan boerenlandvogels van de provincie Zuid-Holland waarin de ambitie is vastgelegd om in 2027 grotere populaties akker- en weidevogels te hebben dan in de periode 2013-2015.

Algemeen

Nederland is voor weidevogels van groot belang in Noordwest-Europa. Nederland herbergt van sommige weidevogelsoorten een substantieel deel van de wereldwijde populatie en het aantal akker- en weidevogels in Nederland daalt gestaag, mede veroorzaakt door predatie door de vos. Het beheer in dit faunabeheerplan komt in grote lijnen overeen met het in voorgaande faunabeheerplan (2017 – 2023) omschreven beheer.

Er zijn wel drie belangrijke wijzigingen:

  1. Toevoeging van beheermaatregelen ter bescherming van meeuwenpopulaties in het havengebied van Rotterdam;
  2. Beëindiging jaarrond optreden op basis van de landelijke vrijstelling;
  3. Specifieke aandacht voor kwetsbare soorten zoals bodembroeders

Het faunabeheerplan is nodig vanwege de negatieve trends in populaties van weidevogels en andere kwetsbare soorten. Door middel van het vossenbeheer en andere maatregelen hoopt men deze trends te keren en de populaties te beschermen.Het heeft als doel om het vossenbeheer in Zuid-Holland vorm te geven en uit te voeren, met als belangrijkste doel het beschermen van kwetsbare soorten zoals grondbroedende vogels. Daarnaast wordt er specifieke aandacht besteed aan de bescherming van meeuwenpopulaties in het havengebied van Rotterdam.

De vos is een belangrijke predator van weidevogels en andere bodembroeders, en het vossenbeheer is dan ook gericht op het verminderen van predatie door vossen. Het beheer bestaat onder andere uit het beperken van vossenpopulaties in bepaalde gebieden, waarbij ontheffingen worden aangevraagd bij de provincie. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende methoden, zoals nachtelijk optreden en het bejagen van vossen.

Het is echter belangrijk om het beheer zorgvuldig uit te voeren en de impact op andere dieren en de ecologie in het gebied te minimaliseren.

Monitoring en evaluatie vormen belangrijke onderdelen van het vossenbeheer. De FBE verzamelt en publiceert jaarlijks beheergegevens en voert ook een jaarlijkse vossentelling uit. Op basis van deze gegevens kan het beheer worden geëvalueerd en indien nodig worden aangepast.

bron: Provincie Zuid-Holland, 30/01/2024Voorstel voor een nieuw ganzenbeleid in Fryslân, genaamd ‘Gans in balans’,

Ganzen

Het voorstel voor een nieuw ganzenbeleid in Fryslân, genaamd ‘Gans in balans’, heeft als doel om een evenwicht te bereiken tussen het beperken van de schade die ganzen aanrichten aan weilanden en het beschermen van de ganzen. Het college wil actief aan de slag gaan met het verminderen van schade aan gras, terwijl de bescherming van ganzen en weidevogels ook een belangrijke taak is.

In het scenario ‘Gans in balans’ krijgen de Faunabeheereenheid (FBE) en andere gebiedspartijen meer regie om per gebied tot een aanpak te komen. Er wordt ruimte geboden voor pilots en ondersteuning van een ganzencoördinator bij de FBE, om te onderzoeken welke werkwijze effectief is in het voorkomen van schade aan gras. Ook kunnen de partijen de effecten van een dergelijke gebiedsaanpak in kaart brengen, zoals het gedrag van ganzen en het effect van verjaging op weidevogels.

Een nieuw aspect van dit scenario is de introductie van foerageergebieden in oktober, waar boeren op aanvraag een tegemoetkoming in schade kunnen krijgen. De vraatschade door trekganzen, zoals de brandgans en kolgans, is de afgelopen jaren vrij stabiel gebleven. Maar de vraatschade door jaarrond aanwezige ganzen, met name de grauwe gans, neemt juist toe. Daarom wordt de schade door deze ganzen in dit scenario harder aangepakt dan in het huidige beleid.

De kosten voor tegemoetkomingen in schade aan gras blijven stijgen, voornamelijk door de stijgende prijzen voor vervangend voer voor vee. Van € 8,5 miljoen in 2018 zijn de kosten gestegen naar € 12,6 miljoen in 2023.

Het college heeft advies gekregen van een regiegroep bestaande uit vertegenwoordigers van landbouw- en natuurpartijen, die het nieuwe beleid hebben geadviseerd. Het advies van de regiegroep wordt gezien als belangrijk en de provincie adviseert Provinciale Staten om te kiezen voor het scenario ‘Gans in balans’, dat het meest overeenkomt met het advies van de regiegroep.

Op 20 maart neemt Provinciale Staten een besluit over het nieuwe ganzenbeleid, waarbij hoofdlijnen en kaders worden vastgesteld. Het college zal het gekozen scenario vervolgens verder uitwerken. Naast het scenario ‘Gans in balans’ worden nog twee andere scenario’s voorgelegd: het complete advies van de regiegroep en een scenario gebaseerd op de basisvoorwaarden van Provinciale Staten. Het scenario ‘Gans in balans’ zal naar verwachting ongeveer 1,1 miljoen euro per jaar extra kosten ten opzichte van het huidige beleid.

Mogelijke inhoudelijke kwesties om te bespreken met betrekking tot het nieuwe ganzenbeleid:

  1. Beperking van graslandschade: Het is belangrijk om te onderzoeken welke werkwijzen effectief zijn om graslandschade te voorkomen. Het betrekken van de Faunabeheereenheid en betrokken gebiedspartijen bij het bepalen van een aanpak op regionaal niveau kan helpen bij het vinden van passende oplossingen.

  2. Bescherming van ganzen en weidevogels: Naast het verminderen van graslandschade, moet ook de bescherming van ganzen en weidevogels in acht worden genomen. Het is belangrijk om de effecten van verjagen van ganzen op weidevogels en het gedrag van ganzen te monitoren, zodat een evenwicht kan worden gevonden tussen het beschermen van verschillende diersoorten.

  3. Foerageergebied in oktober: De introductie van een foerageergebied in oktober kan helpen om schade door ganzen te beperken. Het is belangrijk om duidelijke regels en criteria vast te stellen voor boeren die in aanmerking willen komen voor een tegemoetkoming in de schade.

  4. Kosten en financiering: Het is van belang om rekening te houden met de toenemende kosten voor tegemoetkomingen in grasschade. Het scenario “Gans in balans” zal naar verwachting extra kosten met zich meebrengen. Het is essentieel om een realistisch financieel plan op te stellen om deze extra kosten te kunnen dekken.

  5. Betrokkenheid van belanghebbenden: Het is belangrijk om belanghebbenden, waaronder zowel boeren als natuurbeschermingsorganisaties, bij het nieuwe ganzenbeleid te betrekken. Het opzetten van een regiegroep met vertegenwoordigers van verschillende partijen is een positieve stap, maar verdere betrokkenheid en input van alle belanghebbenden moeten worden aangemoedigd.

  6. Monitoring en evaluatie: Het is belangrijk om de effectiviteit van het nieuwe ganzenbeleid regelmatig te monitoren en te evalueren. Door middel van pilots en ondersteuning van een ganzencoördinator kunnen de effecten van de gebiedsaanpak worden geëvalueerd en mogelijke aanpassingen worden gedaan indien nodig.

 
Drenthe en Gelderland willen gezamenlijk de overlast van de wolven aanpakken

De provincie Drenthe onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor afschot van wolven als preventieve maatregel tegen aanvallen op vee. Samen met Gelderland, waar ook veel problemen ervaren worden, wil Drenthe intensief samenwerken om de overlast van de wolf aan te pakken. De provincie wil kijken of de interventierichtlijn wolf-vee toegepast kan worden, maar dit vereist verder onderzoek op juridisch vlak vanwege de beschermde status van de wolf.

gedood schaap wolfDe richtlijn houdt in dat bij herhaaldelijke aanvallen van wolven op goed beschermd vee, een wolf uit de populatie genomen kan worden. Er zijn vijf criteria waaraan voldaan moet worden voor afschot, waaronder herhaaldelijke aanvallen binnen één gemeente op goed beschermd vee en afschot binnen een straal van één kilometer van de aanvalslocatie tot uiterlijk 21 dagen na de aanval.

Het is echter belangrijk dat het vee goed beschermd wordt met wolfwerende rasters, wat een wettelijke plicht is voor dierhouders en een voorwaarde om te mogen ingrijpen indien nodig. De provincie Drenthe heeft een subsidieregeling om dierhouders te ondersteunen bij het aanschaffen van wolfwerende rasters.

De provincie benadrukt dat de rasters wel degelijk effectief zijn ondanks enkele recente aanvallen binnen de rasters, met name bij het Drents-Friese Wold. Er wordt aangeraden om in dat gebied te kiezen voor een andere vorm van wolfwerende afrastering. Drenthe streeft ernaar om uiteindelijk een wolfvrije regio te worden en hiervoor wordt er gelobbyd in Den Haag en Brussel. Daarnaast werkt Drenthe samen met andere provincies om gezamenlijk de wolfproblematiek aan te pakken en wordt er geleerd van de ervaringen in andere provincies.
SJN gaat jachtcursus ontwikkelen voor het afschieten wolf

 

Jagers in Nederland hebben geen of nauwelijks ervaring met het afschieten van wolven.

 
Jagers kwamen in Gelderland één keer in actie bij een zwaargewonde wolf die na een aanrijding bij de A12 uit zijn lijden werd verlost. Daarom is de stichting Jachtopleiding Nederland bezig met een aanvullende training voor jagers. In deze training leren ze meer over het gedrag van de wolf en hoe je een wolf doodt.

 

De Stichting Jachtopleidingen Nederland is bezig met het ontwikkelen van een cursus voor jagers waarin ze leren hoe ze een wolf kunnen doodschieten. Deze training is bedoeld om jagers voor te bereiden op situaties waarin het doden van een wolf wettelijk is toegestaan, bijvoorbeeld bij problematische wolven. Jagers in Nederland hebben momenteel weinig ervaring met het afschieten van wolven, dus deze aanvullende training is nodig.

De cursus zal jagers meer leren over het gedrag van wolven en hoe ze op een veilige en diervriendelijke manier een wolf kunnen doden. Het schieten op het schouderblad, waarachter het hart zit, wordt beschouwd als de meest veilige en snelle manier om een wolf te doden.

Het herkennen van individuele wolven kan lastig zijn, en daarom wordt jagers geleerd om alleen zeker te schieten. Bij twijfel moeten ze hun vinger recht houden en niet schieten. Jagers zijn altijd verantwoordelijk voor het schot dat ze lossen en moeten zich altijd houden aan strikte veiligheidsregels.

Er kunnen verschillende redenen zijn om wolven te doden, zoals openbare orde en veiligheid en schade aan landbouwhuisdieren. Echter, het doden van wolven lost het probleem niet altijd op. Volgens de Zoogdiervereniging is preventie een betere oplossing, zoals het goed beschermen van landbouwdieren.

Daarnaast benadrukt de Zoogdiervereniging dat het beheren of jagen op wolven zorgvuldig moet gebeuren. Het doden van een individuele wolf kan leiden tot problemen, zoals het uiteenvallen van een roedel en de jongen die gaan zwerven en mogelijk schade aanrichten. Ook kan het doden van een vrouwtjeswolf resulteren in de komst van een nieuwe vrouwtjeswolf met mogelijk ander gedrag.

Er zijn al gevallen geweest waarin wolven gedood zijn, bijvoorbeeld na een aanrijding waarbij een wolf zwaargewond raakte. In het geval van een probleemwolf kan de betrokken provincie opdracht geven tot het bestrijden van de schade of het voorkomen van onveilige situaties.

Het doden van een wolf zonder ontheffing is strafbaar, omdat de wolf Europees beschermd is.

Bron: Omroep Gelderland
Beschermde status wolf blijft voorlopig nog in Europa van toepassing

De Europese Commissie is dus voorstander van een afzwakking van de beschermde status van de wolf, maar het is nog niet zeker of dit ook daadwerkelijk zal gebeuren. Verschillende landen, waaronder Nederland en Duitsland, zijn terughoudend en willen eerst een grondige discussie voeren voordat er een besluit wordt genomen.

Finland daarentegen, wil graag dat de bescherming van wolven en andere grote carnivoren versoepeld wordt, omdat zij van mening zijn dat de huidige bescherming niet meer nodig is vanwege de toename van het aantal wolven in Europa. Momenteel leven er naar schatting 20.300 wolven in Europa. Een flinke stijging sinds de telling in 1992. Daarom vindt Finland dat de huidige bescherming niet meer nodig is.

Het voorstel van de Europese Commissie zal nu worden voorgelegd aan het Permanent Comité van de Conventie van Bern, waar uiteindelijk besloten zal worden over de beschermingsstatus van de wolf. Pas als dat een feit is, kan de Europese Unie de habitatrichtlijn wijzigen om het lagere beschermingsniveau voor de wolvensoort wettelijk vast te leggen.
Nieuwsbrief FBE Limburg 1e Kwartaal 2024

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download
Besluit over damherten Hoeksche Waard

De provincie Zuid-Holland heeft na uitgebreid onderzoek besloten om de populatie damherten in de Hoeksche Waard tot 0 terug te brengen. Helaas is deze ingreep noodzakelijk om grote problemen te voorkomen.

Provinciale Staten hebben 8 maart 2023 in de Provinciale Verordening vastgelegd dat er in Zuid-Holland geen ruimte is voor damherten.  De Waterleidingduinen zijn het leefgebied voor damherten in de provincie. Buiten de duinen komen van nature geen damherten voor. Zo ook in de Hoeksche Waard, hier zijn de damherten ooit ontsnapt. Die zijn verwilderd en hebben zich vermenigvuldigd.

Zuid-Holland is een provincie met weinig ruimte waar mens, dier, natuur en bedrijven ieder een plek zoeken. Die zoektocht naar balans is soms ingewikkeld en vol tegenstrijdige belangen. Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat in dit geval helaas geen evenwicht kan ontstaan zonder actief ingrijpen.

Geen alternatieven

Een grote populatie damherten vormt een bedreiging voor de biodiversiteit, de verkeersveiligheid en heeft een grote impact op de landbouw. Na onafhankelijk advies is besloten dat het, ook met het oog op dierenwelzijn, de juiste optie is om de verwilderde populatie binnen 5 jaar tot 0 te brengen.

Door naar 0 terug te gaan en niet voor het beheren van de populatie te kiezen, wordt voorkomen dat er jaarlijks damherten gedood moeten worden om de populatie op een bepaalde omvang te houden. Ook wordt voorkomen dat de populatie met inteelt (en alle nare gevolgen daarvan) te maken krijgen. Helaas zijn andere opties, zoals wegvangen of sterilisatie, wettelijk of praktisch onuitvoerbaar, blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Daarom is afschot de enige en meest diervriendelijke mogelijkheid voor deze verwilderde populatie.
Friesland keerde in 2022-2023 12,8 miljoen euro uit voor ganzenschade

 
 
Samenvatting conclusie Jaarbericht;

Ganzenbescherming gaat goed; winter-, trekkende brand- en zomerganzen aantal blijft toenemen, grauwe ganzen nemen toe en trekkende kolganzen hebben een lichte daling. Het aantal zomerganzen blijft toenemen, maar veroorzaken ook meer schade (8% vs 3,6% in 2017/2018).

Het aantal geschoten ganzen is met 31% toegenomen ten opzichte van vorig seizoen.

Behandeling van eieren is verdubbeld ten opzichte van het vorige seizoen maar blijft laag, terwijl het aantal behandelde eieren van 2017 tot 2021 gemiddeld drie maal zo hoog lag.

Getaxeerde schade en oppervlakte nemen buiten foerageergebieden langzaam toe. Schade binnen foerageergebieden blijft gelijk, waardoor de beleidsdoelen om de vraatschade te verminderen niet behaald zijn.

Uitbetaalde en getaxeerde schadebedrag blijft stijgen, vooral door hogere grasprijzen per kg droge stof en stijging van getaxeerde schade buiten de foerageergebieden.

Meer informatie is te vinden in het Jaarbericht Fryske Guozzenoanpak 2022-2023.

 

bron: Provincie Friesland, 23/01/2024