Beschermingsdoelen van Vogel en Habitatrichtlijn staan niet ter discussie

De Nederlandse inzet in de Fitness Check van de Europese Vogel en Habitatrichtlijn is gericht op optimalisatie van de uitvoering, uitgaande van de bestaande Europese natuurdoelen. De inzet van staatssecretaris Van Dam van Economische blijft daar op gericht. De beschermingsdoelen staan voor hem niet ter discussie. Dat schrijft de staatssecretaris…

Lees verder

Faunabeheerplan Noord-Brabant verlengd tot 1 juli 2017

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op verzoek van de Faunabeheereenheid Noord-Brabant besloten het Faunabeheerplan 2011-2017 te verlengen van 23 mei tot 1 juli 2017. Als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet natuurbescherming wijzigt het wettelijk kader voor faunabeheer en stelt de Faunabeheereenheid in 2017 een nieuw Faunabeheerplan vast…

Lees verder

Faunafonds is goed voorbereid op terugkeer wolf

wolf pixabay-142173_1280

Alle consulenten van het Faunafonds, onderdeel van BIJ12, zijn sinds deze maand wolvenexperts. Dat houdt in dat zij wolvensporen en schade veroorzaakt door wolven kunnen herkennen en DNA-monsters kunnen nemen. Zij volgden een instructiebijeenkomst bij Alterra en een vijfdaagse cursus in Duitsland. Op deze manier is het Faunafonds goed voorbereid op een eventuele terugkeer van de wolf naar Nederland.

De vijfdaagse cursus werd georganiseerd door het bureau Lupus uit Duitsland, expert op het gebied van wolven. Het Faunafonds onderhoud goede contacten met dit Duitse bureau, met name na de komst van de wolf in Nederland in maart 2015. Daarnaast heeft het Faunafonds een instructie voor het nemen van DNA-monsters van Alterra gekregen.

Dat de wolf hoog op de agenda staat bij het Faunafonds blijkt ook uit 2 studies die in opdracht van BIJ12 unit Faunafonds pasgeleden zijn uitgevoerd. Een studie betrof onderzoek naar effectieve en praktisch uitvoerbare maatregelen ter voorkoming van predatie van vee door wolven en de ander een haalbaarheidsstudie voor de inzet van een kuddewaakhondenteam. Uit deze studies blijkt dat schapenkuddes effectief te beschermen zijn tegen de wolf. Er zijn hiervoor meerdere preventieve middelen beschikbaar.

Ongescheperde schapenkuddes lopen meer risico op aanvallen door de wolf dan kuddes die worden bewaakt door een herder. Omdat dit type kuddes verhoudingsgewijs in Nederland vaker voorkomt dan in het buitenland is nagegaan hoe haalbaar de inzet van een mobiel kuddewaakhondenteam voor de Nederlandse situatie kan zijn. Het Faunafonds beveelt aan om te wachten met het op grote schaal inzetten van preventiemaatregelen, maar wel alvast een proef te draaien en zo ervaring op te bouwen met die systemen die zich in het buitenland bewezen hebben. Een andere aanbeveling is om in een educatiepilot schapenhouders alvast te laten wennen aan kuddewaakhonden en daarvoor een of meerdere locaties te kiezen waar al ervaring bestaat met schade door honden.

Het doel van de studies was om inzicht te krijgen welke middelen effectief en praktisch toepasbaar zijn in een Nederlands veeteeltsysteem om vee tegen wolvenpredatie te beschermen. Met daarbij specifiek de vraag of de inzet van een kuddewaakhondenteam in Nederland in de toekomst ook een optie zou kunnen zijn als preventieve maatregel. De rapporten en de opgeleide consulenten bieden een goede basis voor het Faunafonds als kennis- en adviescentrum voor schade veroorzaakt door de wolf.

De rapporten Preventie predatie van vee door wolven en Haalbaarheidsstudie mobiel kuddewaakhondenteam zijn te vinden op de website van BIJ12.

bron: BIJ12/Faunafonds, 18/03/16

Beantwoording vragen over het aanbieden van jachtarrangementen

Datum    9 maart 2016 Betreft    Beantwoording vragen over het aanbieden van jachtarrangementen Geachte Voorzitter, Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van de leden Leenders en Van Dekken (beiden PvdA) over het aanbieden van jachtarrangementen in Nederland (kenmerk 2016Z02223, ingezonden 3 februari 2016). 1 Heeft u mogelijkheden, nu uit…

Lees verder

Provincie Gelderland stemt in met faunabeheerplan voor knobbelzwanen

De provincie Gelderland stemt definitief in met het faunabeheerplan Knobbelzwaan 2015-2020 van de faunabeheereenheid (FBE) Gelderland. Naar aanleiding van ingediende zienswijzen is het ontheffingsbesluit om de schade te bestrijden op onderdelen aangepast. In het faunabeheerplan staat waar en hoe schade door knobbelzwanen aan landbouwgewassen wordt beperkt. In gebieden met veel…

Lees verder

Voortzetting onderzoek risico van wasbeerhonden en wasberen voor de volksgezondheid

  Help mee en meld een dode wasbeerhond of wasbeer De wasbeerhond (Nyctereutes procyonides) en de wasbeer (Procyon lotor) worden in Nederland in het oostelijke grensgebied steeds vaker waargenomen. Beide dieren kunnen ziekteverwekkers bij zich dragen die een risico kunnen vormen voor de gezondheid van mensen. De verspreiding van de…

Lees verder

BIJ12 lanceert Faunaschade Preventiekit

Een zo helder, inzichtelijk en laagdrempelig mogelijk aanbod van praktische preventieve maatregelen om gewasschade die is aangericht door beschermde inheemse diersoorten, tot een minimum te beperken. Dat is in een notendop wat BIJ12/Faunafonds beoogt met de Faunaschade Preventiekit (FPK), voorheen bekend onder de naam Handreiking Faunaschade. De Faunaschade Preventiekit is…

Lees verder

De NOJG vindt suggesties Natuurmonumenten over de wilde eend voorbarig.

Door de berichten in de nieuwsmedia en vooral de oproep van Natuurmonumenten hierop, om de wilde eend voorlopig met rust te laten en van de wildlijst te halen, aan de Staatssecretaris van Dam, vinden wij als NOJG dat de Natuurmonumenten zeer ingenomen anti-jacht standpunt inneemt. De jacht op de wilde eend gaat…

Lees verder

Gelderland wil door op ingezette beleidslijn om bedreigde dieren te beschermen

Gedeputeerde Staten van Gelderland willen door op de ingezette beleidslijn om bedreigde dieren te beschermen. Ze gaan daarover het gesprek aan met Provinciale Staten, de klankbordgroep fauna en de fanabeheereenheid. De nieuwe Wet natuurbescherming treedt naar verwachting 1 januari 2017 in werking en geeft de provincie nieuwe bevoegdheden. Gedeputeerde Staten…

Lees verder

Voorstellen NOJG aan Staatssecretaris M van Dam voor consultatieronde uitvoeringsregelgeving Wet Natuurbescherming

De Staatssecretaris van Economische Zaken  Martijn van Dam, heeft de uitvoeringsregeling voor de Wet natuurbescherming ter consultatie ook aangeboden aan de NOJG en andere steakholders, waar hij om een reactie vraagt voor 3 maart 2016. De NOJG heeft hierop haar opmerkingen en voorstellen ingediend, na overleg met de andere betrokken…

Lees verder

Nog geen bewijs voor aanwezigheid Brucella in Veluwse zwijnenpopulatie

Er is nog geen bewijs geleverd dat Brucella suis biovar 2 in de Veluwse zwijnenpopulatie aanwezig is. Twee serummonsters bleken positief te zijn op antilichamen. Of de antilichamen ook daadwerkelijk specifiek gericht zijn tegen Brucella-bacteriën kon niet worden bevestigd. Sinds 2010 zijn serummonsters van wilde zwijnen in Limburg onderzocht op…

Lees verder