1

Faunabeheereenheid Noord-Brabant mag zonder toestemming grondeigenaar team inzetten voor beheer wilde zwijnen

 
Etend wild zwijn
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op verzoek van de provinciale Faunabeheereenheid (FBE) toestemming gegeven voor de inzet van een team dat helpt bij het beheer van wilde zwijnen. Indien nodig is daar geen toestemming van de grondgebruiker of jachthouder voor nodig.

Het beheer van wilde zwijnen in Noord-Brabant blijft op sommige plekken achter volgens de Statenleden. Meer beheer vinden ze daarom nodig om de kans op introductie van AVP zo klein mogelijk te maken, het risico op aanrijdingen te beperken en om schade aan gewassen te voorkomen.

Het speciale interventieteam onder leiding van de Faunabeheereenheid Noord-Brabant kan het beheer van wilde zwijnen tijdelijk overnemen, waarbij geen toestemming van de grondgebruiker of jachthouder nodig is. De Wet Natuurbescherming maakt dit mogelijk.

Bij de inzet van het team wordt gebruikt gemaakt van de escalatieladder wildezwijnenbeheer, die in 2019 is vastgesteld. Het schema geeft aan wanneer de FBE het besluit neemt om het team in te zetten. Een van de criteria is dat de geregistreerde schade meer dan tien procent moet zijn of dat het aantal wilde zwijnen op basis van tellingen met meer dan 25 procent is toegenomen binnen een jaar tijd.
Interventieteam wilde zwijnen in Noord-Brabant

provincie Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op verzoek van de Faunabeheereenheid Noord-Brabant toestemming verleend voor de inzet van een interventieteam wilde zwijnen. Beheer van wilde zwijnen is belangrijk om de kans op introductie van de Afrikaanse Varkenspest zo klein mogelijk te maken, het risico op aanrijdingen te beperken en om schade aan gewassen te voorkomen.

Het beheer van wilde zwijnen in Noord-Brabant blijft op sommige plekken achter. Het kan daarom nodig zijn dat een interventieteam onder regie van de Faunabeheereenheid het beheer van wilde zwijnen tijdelijk overneemt, zo nodig zonder toestemming van de grondgebruiker of jachthouder. De door Gedeputeerde Staten op grond van de Wet natuurbescherming verleende toestemming maakt dit mogelijk.

bron: Provincie Noord-Brabant, 20/07/2021Provincie Noord-Holland keurt ganzenbeheerplan goed

Provincie Noord-holland(14 juli 2021)

Om ook de komende jaren ervoor te zorgen dat de overlast van ganzen niet toeneemt, heeft provincie Noord-Holland het nieuwe ganzenbeheerplan goedgekeurd.

Door naast bestaande maatregelen in een aantal Europees beschermde Natura 2000-gebieden ook gericht uitvoerders in te zetten, moet schade aan natuur en landbouw door ganzenvraat verder afnemen en de vliegveiligheid toenemen.

Het nieuwe ganzenbeheerplan richt zich op het bijschaven van het huidige beheer. De Faunabeheereenheid (FBE) stelt voor om dat te doen door middel van zogenaamd ‘gecoördineerd beheer’. Dat houdt in dat uitvoerders, gecoördineerd door de FBE, in regionale beheerteams de populatie ganzen in de Europees beschermde Natura 2000-gebieden kleiner gaan maken. Daarnaast richten de beheerders zich op beheer in het vroege voorjaar. Daarmee willen ze aanwas van jonge ganzen voorkomen.

Schade

Ganzen beschadigen landbouwgewassen door vraat en platlopen. Noord-Holland vergoedt die schade grotendeels. In 2020 is de getaxeerde schade in Noord-Holland ongeveer 10 miljoen euro. In natuurgebieden veroorzaken ganzen schade door overbegrazing van oevers en rietkragen. Ook kan de grote populatie ganzen een risico zijn voor verkeers-en vliegveiligheid rondom bijvoorbeeld Schiphol.

Bezwaar en beroep

Naar verwachting dient de Faunabeheereenheid in de komende weken aanvragen voor ontheffingen voor beheer in bij de Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord. De omgevingsdienst toetst deze aanvragen. Belanghebbenden kunnen tegen deze verleende ontheffingen bezwaar en beroep aantekenen.

Lees het faunabeheerplan ganzen op de website van de Faunbeheereenheid Noord-Holland.
Reewild beheer weer toegestaan op Ameland: 14 aanrijdingen in halfjaar

 

Doodgereden reebokNa een halfjaar van ergernis tussen de provinciale en de lokale beheerders, worden er sinds kort weer reeën geschoten op Ameland. De jacht lag stil, omdat de provinciale faunabeheerders vonden dat er alleen reeën mochten worden geschoten op locaties (zgn. hotspots) waar ze de verkeersveiligheid in gevaar brachten.

 

De jagers hebben enige tijd geleden aangegeven dat ze niet verder kunnen werken met de aangewezen ‘hotspots’ waar het wel mocht. Dat had te maken met de toeristen op deze locaties, zegt Robert Oud van de Wildbeheereenheid (WBE) op Ameland.

Het kon zo niet

“Op een gegeven moment hebben we contact gezocht met bestuursleden van de Faunabeheereenheid, zij zijn op Ameland geweest om te kijken. Toen zijn we tot de conclusie gekomen dat het zo niet kon. Dus nu mogen we wel weer schieten op de plekken waar het minder druk is,” legt hij uit. In principe komt dat neer op de noordkant van het eiland.

Op Ameland zijn zo’n 300 reeën. Alleen al in de eerste helft van dit jaar waren er 14 keer aanrijdingen in het verkeer, terwijl het maar 10 per jaar mogen zijn.

34 toegestaan

Er mogen nu 34 reeën worden geschoten. “Vroeger kregen we op jaarbasis 52 toegewezen. Nu hebben we eerst 34. We moeten nog maar zien of we dat halen. Daarna kunnen we nog wel zien of het opgerekt moet worden,” zegt Oud. Hij vindt vooral dat er een gezonde populatie moet zijn en niet teveel aanrijdingen.

Op dit moment zijn er al acht reeën afgeschoten. “We proberen de zwakken eruit te schieten en we schieten vanwege de jongen op dit moment alleen op bokken.”

zie ook: Problemen reewildbeheer Schiermonnikoog en Ameland
Op de Veluwe dienen conform het Faunabeheerplan veel meer wilde zwijnen, edelherten en damherten geschoten te worden.

06 July 2021

FAUNABEHEEREENHEID GELDERLAND PUBLICEERT WERKPLANNEN GROTE HOEFDIEREN SEIZOEN 2021/2022

 

De Faunabeheereenheid Gelderland (FBE) coördineert de uitvoering van alle vormen van het faunabeheer in de provincie Gelderland. Het Algemeen bestuur van de FBE heeft de werkplannen 2021-2022 voor de diersoorten edelhert, damhert en wild zwijn vastgesteld. In deze plannen wordt de toewijzing vermeld om te komen tot de afgesproken doelstanden in de leefgebieden van deze dieren op de Veluwe. De doelstanden zijn vastgelegd in het Faunabeheerplan 2019-2025 en zijn tot stand gekomen door grondige analyses en inventarisaties onder grondeigenaren. Vervolgens zijn er afspraken gemaakt door grondeigenaren en grondgebruikers op de Veluwe. Een van de belangrijkste doelen is het behoud van biodiversiteit en natuurlijke processen in dit bijzondere natuurgebied. Naast biodiversiteit zijn verkeersveiligheid en het voorkomen van landbouwschade belangrijke redenen om populaties binnen bepaalde aantallen te houden. De totstandkoming van deze werkplannen is een zorgvuldig proces. De doelstanden worden vastgesteld in het meerjarige faunabeheerplan. Dit gebeurt nadat de diverse belangen en doelstellingen in overweging zijn genomen, aangevuld met kennis van en uitgebreide analyses per diersoort door experts. 

Edelherten

Voor de totstandkoming van het werkplan edelherten is dit seizoen gebruik gemaakt van een zogenaamde diepteanalyse. Deze verbeterde analyse is uitgevoerd in opdracht van de Vereniging Wildbeheer Veluwe in samenwerking met de FBE en betrokken grondeigenaren. De afgelopen jaren was het aantal edelherten op de Veluwe onderwerp van discussie. Door deze analyse is een vollediger beeld ontstaan van de werkelijke aantallen edelherten die op de Veluwe leven. Uit de analyse is gebleken dat de voorjaarsstand van 2021 ruim 3.200 edelherten betrof. Hierbij is de aanwas van 2021 opgeteld, waardoor de zomerstand van 2021 ruim 4.600 dieren bedraagt. Dit aantal is niet verenigbaar met de natuurdoelen op de Veluwe. Grondeigenaren hebben de wens uitgesproken binnen enkele jaren de (voorjaars) doelstand van 1.600 edelherten te willen bereiken. Aanvullende afspraak om dit doel te bereiken is het uitwerken van een toedeling die de doelstand benadert. Voor het beheerjaar 2021-2022 is een aantal van 3.000 afschot toebedeeld aan de verschillende deelgebieden op de Veluwe (Noord Oost Veluwe, Noord West Veluwe, Voorthuizerpoort, Midden Veluwe, Zuid Oost Veluwe, Zuid West Veluwe, Nationaal Park Hoge Veluwe en Soerense Poort).

Wilde zwijnen

Het wild zwijn profiteert al jaren van de goede mastsituatie (voedsel van eikels en beukennootjes) op de Veluwe. Hierdoor is er, net als in grote delen van Noord West Europa, de laatste jaren sprake van een sterke stijging van de wilde zwijnen populaties. Het feit dat er de laatste 5 jaar historisch hoge aantallen in afschot is gerealiseerd, heeft tot op heden nog niet geleid tot het terugdringen van de aantallen. De zomerstand bij benadering bedraagt 10.000 wilde zwijnen. Dit jaar is de mastsituatie minder gunstig, waardoor de mogelijkheid ontstaat om de populatie richting de doelstand terug te dringen. Grondeigenaren hebben vanwege het behoud van de kwaliteit van bossen en de biodiversiteit gevraagd het afschot uit te geven om een doelstand van 1.350 te bereiken. Bovenstaande heeft geleid tot een toewijzing van ruim 8.800 wilde zwijnen voor beheerjaar 2021-2022 op de Veluwe.

Damherten

Damherten kunnen zich in korte tijd sterk vermenigvuldigen. Derhalve zijn er slechts enkele gebieden op de Veluwe waar damherten mogen voorkomen. De doelstand in het voorjaar bedraagt 424 dieren binnen het werkgebied van de FBE. De geschatte zomerstand komt uit op 1.117 damherten. Om de populatie terug te brengen naar de doelstand is het geplande afschot voor het seizoen 2021-2022 bepaald op 703 dieren.

Aanwezigheid wolf

Sinds 2018 komen er weer wolven voor op de Veluwe. Als toppredator in de voedselketen kan de wolf van invloed zijn op de populaties grote hoefdieren op de Veluwe. De huidige aantallen herten en wilde zwijnen zijn echter van een dermate omvang dat het effect van de ca. 15 tot 20 wolven op de Veluwe geen invloed heeft op de totale populatie. Wel kan de wolf invloed uitoefenen op kleinere, meer geïsoleerde delen van de populatie. De wolf kan wel decimeren maar niet reguleren. Aanvullend beheer zal altijd nodig blijven. Daarnaast zal de invloed van de wolf nauwkeurig worden gemonitord. 

De werkplannen kunt u bekijken op de webpagina actuele publicaties

‘Veluwe wordt uitgehold’

Een woordvoerder van FBE zegt tegen Omroep Gelderland dat het maximale aantal jagers wordt ingezet voor het afschot. Een aantal noemt de woordvoerder niet. Of het aantal af te schieten dieren daadwerkelijk wordt gehaald is een kwestie van afwachten, zegt hij.

Volgens de woordvoerder is “de hele natuur is gebaat bij een gezonde Veluwe”. “Nu wordt de Veluwe uitgehold en blijven er te weinig gezonde planten en bomen over. Dit leidt niet alleen tot een voedseltekort voor de hoefdieren, ook halen gezonde bomen en planten veel meer CO2 en stikstof uit de lucht.”
Faunabeheereenheid krijgt opdracht gedeelte van de damherten bij Katlijk en Oranjewoud af te schieten

De aantallen damherten bij Katlijk en Oranjewoud moet veel kleiner worden. Dat vindt gedeputeerde Klaas Fokkinga. Hij heeft de Faunabeheereenheid (FBE) opdracht gegeven de dieren af te schieten, zodat er ongeveer tachtig tot negentig damherten overblijven.

In 2018 werden er zo’n tweehonderd damherten geteld, dit kunnen er nu gemakkelijk meer dan 35 stuks zijn. Exacte cijfers ontbreken, ,,Mar hoe dan ek binne der yntusken hiel wat mear.”Fokkinga geeft de opdracht tot afschot omdat het FBE-bestuur zelf niet tot overeenstemming kon komen over de aanpak van de damherten.

De gedeputeerde vindt dat afschot niet langer kan wachten. ,,Op ferskate plakken, mar benammen by Ketlik-Oranjewâld, soarget it grutte tal deimen foar ûnfeilige situaasjes yn it ferkear.” Het afgelopen jaar waren er in die regio volgens Fokkinga zo’n dertig aanrijdingen met damherten.

,,It binne grutte swiere bisten, dy’t gruttere gefaren en mear skea jouwe as reeën.” Behalve op de weg zorgen de dieren ook voor vraatschade in tuinen, aldus Fokkinga.

Natuurbeleving

Het is niet zijn bedoeling om álle damherten te laten afschieten. ,,Wy hearre fan in soad minsken dat sy it moai fine dat de deimen dêr binne. It draacht by oan de natuerbelibbing.” Ecologen noemen tachtig tot negentig dieren als een verantwoord aantal, zegt Fokkinga. ,,Sa’n lytsere keppel sil minder ûnfeilige situaasjes en minder oerlêst feroarsaakje.”

Fokkinga kiest voor afschot en niet voor het vangen en verplaatsen van de dieren, ,,want dat is net botte effektyf en jout de bisten stress.”

Het schieten van de damherten zal niet plaatsvinden wanneer de damherten drachtig zijn en de jongen worden geboren. De FBE krijgt tot eind juli volgend jaar om de opdracht uit te voeren.
Wild zwijnen werend hekwerk tussen Duitsland en Polen en Tsjechië is klaar

Mecklenburg-Vorpommern was de eerste Duitse deelstaat die een grensafrastering tegen Afrikaanse varkenspest (AVP) plaatste en moedigt de jagers aan om preventief nog meer wilde zwijnen te schieten. Ook in andere deelstaten zijn er hekken geplaatst.

Sinds 1 december betaalt de staat volgens € 50,- in plaats van € 25,- voor elk geschoten everzwijn.

Mecklenburg: 63 kilometer lang

De populatie wilde zwijnen moet verder worden teruggedrongen. Daarnaast zal het land extra materiaal kopen voor beschermingshekken om voorbereid te zijn op een epidemie en epidemieën beter in te dammen. Daarnaast worden jachthonden nu speciaal getraind om dode dieren te zoeken, aldus de landbouwafdeling. De ervaring uit Brandenburg leert dat bij een epidemie elk uur telt.

Het veiligheidshek in Mecklenburg-Vorpommern is 63 kilometer lang en strekt zich uit van de Uckermark via Linken en Hintersee tot Ahlbeck op het eiland Usedom. Volgens het landbouwdepartement kostte de bouw meer dan 1 miljoen euro. Het hek moet voorkomen dat besmette wilde zwijnen de dierziekte vanuit Polen naar het noordoosten van Duitsland brengen. De dierziekte heerst in Polen al heel lang, vooral onder wilde zwijnen.

Brandenburg: Nadat het hek is gesloten, begint de jacht op wilde zwijnen.

In Brandenburg is de volgende stap om de Afrikaanse varkenspest in de getroffen districten in te dammen ophanden. Nadat in de districten Oder-Spree en Spree-Neisse het eerste kerngebied volledig is afgebakend, begint de jacht op wilde zwijnen in de zogenaamde witte zone, die dubbel omheind is. Het ministerie van Landbouw maakte dinsdag bekend dat er ook 120 everzwijnenvallen zullen worden gebruikt. In totaal werd er zo’n 125 kilometer hekwerk geplaatst. Na het eerste bevestigde AVP-geval werd de jacht aanvankelijk stopgezet om de dieren niet bang te maken. De eerste AVP-uitbraak bij wilde zwijnen werd op 10 september 2020 officieel geregistreerd in de deelstaat Brandenburg. Tot dusver zijn 182 gevallen van de dierziekte bij wilde zwijnen bevestigd in Brandenburg en elf gevallen in Saksen.

Beieren: 500 kilometer wilde omheining is geplaatst

Om te beschermen tegen het binnendringen van varkenspest door migrerende wilde zwijnen, zijn ook in Beieren permanente beschermende omheiningen geplaatst. De wildhekken langs de snelwegen in het gebied van de grens met Thüringen, Saksen en Tsjechië zijn klaar, meldt de Beierse minister van Milieu Thorsten Glauber.

‘De hekken bieden een nieuw niveau van veiligheid en de best mogelijke bescherming’, zei Glauber. Over een totale lengte van ongeveer 500 kilometer zijn de bestaande wilde hekken door de verantwoordelijke autosnelwegonderhoudsautoriteiten gecontroleerd op schade, gerepareerd en bestaande gaten gedicht door het plaatsen van nieuwe hekken. Daarnaast moet de jacht in de beschermingszones langs de wildhekken worden opgevoerd. Daarom besloot het kabinet in München de schietbonus te verhogen. ‘Hoe lager het aantal wilde zwijnen, hoe meer’

De Duitse deelstaat Brandenbrug start met de bouw van een tweede hekwerk op de grens.

Het plaatsen van het laatste stuk hekwerk in het noordelijkste puntje van Brandenburg lukte pas toen het droger werd. Het hekwerk ligt namelijk in een moerassig gebied. Door het sluiten van dit hekwerk hebben de Duitse deelstaten Mecklenburg-Voorpommeren, Brandenburg en Saksen de hele grens met Polen voorzien van een vast hekwerk van in totaal 375 kilometer. De deelstaat Brandenburg heeft al 670 kilometer vast hekwerk geplaatst waarvan meer dan 400 kilometer als dubbel hekwerk rondom de besmette gebieden en dat gaat nog door.

In het westen van Polen worden nog steeds veel met Afrikaanse varkenspest (AVP) besmette wilde zwijnen gevonden. De dieren blijven naar Duitsland blijven komen. Daarom heeft de deelstaat Brandenburg besloten op de grens met Polen een tweede hekwerk te plaatsen. Daartussen komt een witte zone vrij van wilde zwijnen.

Dubbel hekwerk helpt

Volgens deelstaatssecretaris en leider van de AVP-crisisstaf van Brandenburg Anna Heyer-Stuffer is het duidelijk dat een dubbel hekwerk helpt tegen de insleep van Afrikaanse varkenspest. In de kerngebieden met een dubbele omheining worden nog nauwelijks besmette wilde zwijnen ontdekt. Langs de grens bij onder andere Frankfurt aan de Oder komen nog steeds besmette wilde zwijnen voor.

Het aantal met AVP besmette wilde zwijnen is sinds de eerste uitbraak op 10 september 2020 in Duitsland gestegen naar 1.469. Daarvan zijn er 1.196 gevonden in de deelstaat Brandenburg en 273 in de deelstaat Saksen.

Polen

Volgens het Europese registratiesysteem Adis telt Polen 1.850 AVP-uitbraken bij wilde zwijnen in 2021. De teller van het aantal uitbraken bij gehouden varkens staat op 8, waarvan 4 in het midden van Polen waar nieuwe besmette gebieden moeten worden ingetekend.

Roemenië blijft het land met de meeste AVP-gevallen bij gehouden varkens met 517 uitbraken. In Servië zijn het er 33, in Oekraïne 5 en in Slowakije 1. Hongarije telt de meeste besmette wilde zwijnen met 2.365 uitbraken. Het aantal besmette wilde zwijnen in Slowakije is opgelopen naar 1.194.
Wildbeheer Moergestel geeft uitleg over jacht in de gemeente Oisterwijk

Bron: Oisterwijk nieuws

Naar aanleiding van eerdere klachten van inwoners over de jacht op reeën in recreatieve gebieden in Oisterwijk, heeft Co Rijnen namens Wildbeheer Eenheid Moergestel e.o. (WBE) enige uitleg gegeven over zowel de redenen van beheer op reewild, als over de diverse vormen van jacht.

In reactie op een eerder artikel, was enige verwarring over de term ‘jagen’, zoals dat wordt gebruikt voor meerdere vormen van afschot van wild. Rijnen: ‘Jagen en beheren zijn twee begrippen die in de wet zijn geregeld. “Jacht” is jacht op de vijf vrijgegeven soorten en is geopend van 15 oktober tot 31 december; hier zijn geen aantallen aan verbonden. Reewild beheer is allen op nummer dat toegekend is door de provincie; bokken van 1 april tot 30 september en geiten van 1 januari tot 31 maart.’

Machtiging

Volgens WBE is er al meer dan 50 jaar alleen maar beheers jacht mogelijk op reewild: ‘Elk voorjaar gaan een aantal veldkenners en tellers het veld in om de reeënstand te bekijken en te noteren. Al deze gegevens worden door de FBE (Fauna Beheer eenheden – Red.) verzameld en doorgestuurd naar de provincie ter goedkeuring. De FBE geeft dan een machtiging uit voorzien van een code en een nummer, welke na het afschot in het oor moet worden bevestigd, met een foto naar de WBE ter controle.’

Doodgereden reebokVerkeer

Volgens Rijnen wordt dit gedaan om een teveel aan reeën te voorkomen, waarvan er jaarlijks ook worden aangereden door weggebruikers: ‘Reeën lopen alleen in de winter in groepjes van 5-6 reeën bij elkaar (een sprong), in april vallen de sprongen uiteen en gaan de bokken de grenzen van hun territorium afbakenen. Volwassen bokken verdrijven dan de jonge bokken, deze gaan zwerven en in die tijd ontstaan de meeste aanrijdingen. Elk jaar worden er binnen onze WBE driehoek Tilburg-Eindhoven- de Bosch door de SAMF (Stichting Afhandeling & Monitoring Fauna-aanrijdingen – Red.) ongeveer 40 a 50 aanrijdingen genoteerd.

Natuurmonumenten

Ook bijvoorbeeld Natuurmonumenten geeft aan dat beheer nodig is (lees er hier meer over). Deze organisatie hanteert sinds 1979 het ‘nee, tenzij principe. Dieren worden niet gedood, tenzij de risico’s voor de verkeersveiligheid te groot zijn, schade aan landbouwgewassen niet anders te voorkomen is en beschermde planten en dieren in het geding zijn.’ Natuurmonumenten zet in hun gebieden jagers in die hun beleid respecteren en er is altijd sprake van afgewogen maatwerk.

Niet onbelangrijk tot slot, is te melden dat de wildbeheerders zich aan regels moeten houden, die zij bij het behalen van hun rijksdiploma hebben meegekregen. Rijnen: ‘Dat een buitenstaander geen weet heeft van dit alles is niet kwalijk te nemen. Zij zien alleen dat prachtig beest daar in de natuur loopt.’ Positief te melden is volgens Rijnen, dat het leefgebied van het ree recent via ruilverkaveling De Hilver met 700 Ha. extra natuur is toegenomen.
WBE Flevoland: nieuwe ontheffing jacht grauwe gans onwerkbaar

De Wildbeheereenheid Flevoland is bepaald niet te spreken over de aanpassingen die de provincie Flevoland heeft gedaan in de ontheffing voor de bestrijding van de grauwe gans. Er mogen nu nog maar vijf ganzen per ‘verjaagactie’ worden afgeschoten. “Met deze ontheffing is gewoon niet te werken”, aldus bestuurslid Donald Buijtendorp van de WBE.

De provincie heeft de regels voor de ontheffing voor de jacht op grauwe ganzen aangepast na een rechtszaak die was aangespannen en gewonnen door de stichting Dierbaar Flevoland. Die vond de regels in de vergunning te ruim, meldt Omroep Flevoland.

Zo was niet goed omschreven hoeveel jagers per keer tegelijk aanwezig mochten zijn om vogels te schieten. Ook was het onder de oude ontheffing toegestaan om vanaf een uur voor zonsopkomst tot een uur na zonsondergang de ganzen te bejagen. Verder leek er geen maximum te zijn aan het aantal ganzen dat per schadeperceel per dag kon worden afgeschoten, ook al waren dat er in de praktijk zelden meer dan tien, volgens de provincie. De rechtbank gaf Dierbaar Flevoland gelijk dat die zaken niet goed waren omschreven.

Zonsopkomst en zonsondergang

De provincie heeft daarom nu een en ander aangescherpt. Het maximaal aantal af te schieten ganzen per schadeperceel is gesteld op vijf, en er mag alleen maar tussen zonsopkomst en zonsondergang worden gejaagd.

„Terwijl het uur voor zonsopkomst en het uur na zonsondergang nou net de beste momenten zijn om ze te bestrijden, want dan komen ze binnen vliegen”, foetert Buijtendorp. „De overheid maakt het zo bijna onmogelijk om schade te voorkomen en ganzen te bestrijden. Die beperkingen zijn puur om politieke redenen, om die actiegroep tevreden te stellen. En de boeren zijn het kind van de rekening. De ganzenschade in Flevoland wordt alleen maar groter zo.”

Buijtendorp vindt het bovendien raar dat de Wildbeheerseenheid in dit dossier totaal niet wordt geraadpleegd. „Wij hebben niets in te brengen; de jager wordt niet gehoord. We laten het maar gelaten over ons heenkomen.”
Rechter verbiedt afschieten reeën in provincie Groningen – geen actueel faunabeheerplan

Geplaatst: 23/06/2021 

 

De rechtbank Noord-Nederland heeft de vergunning die de provincie Groningen verleende voor het afschieten van 890 reeën geschorst. De vergunning was verleend tot eind maart 2022 met het oog op de verkeersveiligheid. 

De rechter werd voor de vraag gesteld of de afschotvergunning in overeenstemming was met de Wet natuurbescherming. In deze wet staat onder meer dat afschot alleen is geoorloofd als uiterste middel en indien is aangetoond dat er geen andere oplossingen haalbaar zijn. Daarnaast dient een afschotvergunning normaal gesproken te berusten op een actueel vastgesteld faunabeheerplan.

De provincie heeft  verzuimd tijdig voor een actueel faunabeheerplan te zorgen. Verder is volgens de rechter niet aangetoond dat er geen andere maatregelen dan afschot zijn om het beoogde doel -het niet toenemen van het aantal aanrijdingen met reeën- te halen. Stukken zoals onderzoeksrapporten waaruit dat moet blijken en die zijn toegespitst op de provincie Groningen ontbreken. 

Meer informatie is te vinden in de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland.

 
Provincie Noord-Holland heeft tegemoetkoming in ganzenschade gewijzigd.

Provincie Noord-hollandGanzenschadeDe provincie Noord-Holland heeft de beleidsregel voor tegemoetkoming in ganzenschade gewijzigd. De provincie gaat een hoger eigen risico inhouden op tegemoetkomingen in schade veroorzaakt door grauwe ganzen, kolganzen en  brandganzen. Volgens de provincie hebben boeren voldoende mogelijkheden om de schade te beperken of te voorkomen omdat voor deze diersoorten een provinciale vrijstelling voor verjaging met ondersteunend afschot geldt.

Voorheen gold dat er bij schade veroorzaakt door grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen in alle gevallen een eigen risico wordt ingehouden van 5%, met een minimum van 250 euro per kalenderjaar. Dit eigen risico is nu verhoogd naar 20%. Er wordt geen eigen risico ingehouden als door de overheid beperkingen zijn opgelegd waardoor de schade door de betreffende ganzen niet adequaat kan worden voorkomen. Dit is het geval als de schade is veroorzaakt:

  • in een ganzenfoerageergebied en de bufferzone in de winterrustperiode van de schadeveroorzakende diersoort;
  • in een Natura-2000 gebied;
  • in een gebied waar op grond van een Natura 2000-beheerplan ernstige beperkingen worden gesteld aan het verontrusten en doden van de schadeveroorzakende ganzen. De rustperiode in een Natura 2000-gebied is van 1 november tot 1 april.

Deze wijziging wordt toegepast op tegemoetkomingsaanvragen die worden ingediend vanaf 1 mei met uitzondering van tegemoetkomingsaanvragen voor grasland. Voor grasland worden de wijzigingen toegepast vanaf de zomersnede.

 

bron: BIJ12, 10/05/2021Raad van State kritisch over Friese ganzenaanpak

GanzenHet is zeer de vraag of de Raad van State (RvS) de Friese schaderegeling voor vraatschade door ganzen in stand laat. De raad toonde zich donderdag kritisch over de Fryske Guozzenoanpak.

De Groningse rechtbank ging de Raad van State al voor. Die vernietigde vorig jaar het verweer van provincie Fryslân tegen de bezwaren van zes boeren die werden gekort op hun schadevergoeding. Een eerder gangbaar eigen risico van 5 procent verhoogde de provincie naar 20 procent. Dat pikte de rechtbank niet, omdat een goede motivatie voor die verhoging ontbrak.

Volgens de rechtbank was het een politiek besluit, bedoeld om de schade vooral bij anderen neer te leggen. Bovendien had de provincie niet duidelijk gemaakt waarom het verhoogde eigen risico in het geval van de zes boeren passend was. De provincie ging tegen dit oordeel in hoger beroep. Zij blijft bij haar standpunt. ‘Het eigen risico van 20 procent is passend en billijk’, zegt een woordvoerder.

Schadebestrijding

De Friese schaderegeling is bedoeld om vraatschade aan graslanden te verminderen. Met het aanwijzen van afgelegen foerageergebieden wil de provincie de ganzen lokken. Zo worden andere gebieden ontlast. De regeling lijkt echter allerminst redelijk, blijkt uit de zitting bij de Raad van State.

Boeren die hun gronden kunnen onderbrengen in een foerageergebied, worden volledig vergoed bij vraatschade. Bij schade in gebieden daarbuiten wordt een eigen risico van 20 procent toegepast. Maar niet elke landeigenaar buiten een foerageergebied kan de ganzen verjagen, want soms is dat verboden.

De rechters van de Raad van State legden meteen de vinger op de zere plek. De regeling is algemeen geldend. Voor uitzonderingen op het eigen risico in schrijnende gevallen is geen plaats. ‘Het gaat om beleid. Daar kun je in individuele gevallen van afwijken’, aldus een van de rechters. Maar dat vindt provincie Fryslân niet nodig.

Absurde situaties

De regeling veroorzaakt absurde situaties, stellen boeren. Schapenhouder Jacob Rispens uit Morra kan zijn schapen niet op eigen land weiden. Hij moet de waardevolle eerste snede op zijn land overlaten aan de ganzen om voor schadevergoeding in aanmerking te komen.

‘Feitelijk sta je land af aan de ganzen’, zegt Rispens. Hij huurt elders land voor zijn schapen. Zijn raadsman Peter van Kempen vraagt om landelijk beleid, omdat anders elke provincie eigen kortingspercentages gaat toepassen. ‘Het is een probleem voor heel Nederland.’

De Raad van State oordeelt binnen enkele maanden.
Levensreddende ervaring met reekalveren met behulp van drone met warmtebeeldcamera

Zoals u weet geldt de zorgplicht van de Wet Natuurbescherming ook voor de bescherming van dieren en planten waarvoor geen specifiek beschermingsregime is. Vanuit die plicht streeft het kenniscentrum naar de inzet van natuur-drones om slachtoffers van maaien, zoals reekalveren, te voorkomen en heeft zij een eigen natuur-droneteam.

Natuur-drones zijn drones met sensoren die worden gebruikt om de natuurbeheerder te helpen om natuurfenomenen zoals planten en dieren in kaart te brengen, dieren te beschermen en te beheren.  

 Dat team heeft afgelopen seizoen een spectaculaire bevinding gedaan die we graag met u delen. Het vorige seizoen heeft ons geleerd dat vreemdmaken van een perceel – zonder dat het goed wordt afgezocht naar mogelijke slachtoffers – de kans op maaislachtoffers onder reekalveren eerder doet toe dan laat afnemen!

Tijdens een van onze missies met de natuur-drone zijn wij een schoolvoorbeeld van vreemdmaken tegengekomen.

Vreemdmaken is het plaatsen van voorwerpen zoals zakken aan stokken, in een te bewerken perceel met als doel de dieren uit het te maaien perceel te houden. Het beeld bestond dat vreemdmaken de aanwezige dieren van het perceel verdrijft en daar weg houdt. Desondanks sneuvelden er wel reekalveren. Maar dat leek toeval.

Het schoolvoorbeeld:

Het betreft een gebied beheert door een familie met twee dochters met als achtergrond diergeneeskunde. Voor het tweede seizoen werd Kenniscentrum Reeën gevraagd om met de natuur-drone reekalveren te spotten. Op grond van de theorie van het vreemd maken en aangespoord door een boswachter is de avond voor het maaien het perceel vreemd gemaakt. Daarbij werd één reekalf gevonden. De dochters besloten tot een praktijktoets. Ze besloten bewust het reekalf te laten liggen om te zien of het reekalf ’s nachts zou verdwijnen.

3 ligplaatsen van reekalveren

In de vroege ochtend zag de familie een reegeit die zich ‘zenuwachtig’ en opzichtig bij de perceelgrens ophield. Vervolgens vond het natuur-droneteam het reekalf! Sterker nog: Het team vond in het perceel nog twee reekalveren. De familie was ontzettend blij dat het perceel met de natuur-drone was afgezocht.

Als Kenniscentrum Reeën concluderen we dat het vreemdmaken het best in combinatie met het opsporen van de jonge dieren door een natuur-drone kan worden gedaan.

Heeft u ook vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht dan kunt u contact op nemen via  www.over-reeen.nl/contact.

H.S. van der Wal

Stichting Kenniscentrum Reeën
Bezwaar NOJG en KJV regio Overijssel inzake exotenbeleid provincie Overijssel

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab
Beheer Reewild is op het hele gebied in Ameland en Schiermonnikoog nodig om verkeersveiligheid te bevorderen.

Reewildbeheer is enigste oplossing voor ongelukken op Ameland, maar regels zijn te streng’

Bron: Omroep Fryslân 21 apr 2021 – 07:03

Nadat deze week op Ameland in één dag twee auto’s total loss raakten bij ongelukken met reeën, roepen jagers op de eilanden de provincie op om het schieten van reeën op meer plekken toe te staan. Ze zeggen dat de populatie nu niet op deze wijze in de hand te houden is, en uit protest schieten ze nu helemaal geen reeën meer. Op Terschelling speelt hetzelfde.

De jagers maken zich al langer zorgen over de reeën op het eiland. Nu zijn ze boos. “Er gebeuren te veel ongelukken. De gemeente kan de veiligheid niet garanderen”, zegt wildbeheerder Robert Oud op Ameland. Sinds 1 januari mag er op Ameland en Terschelling alleen op reeën geschoten worden op plekken waar eerder reeën zijn doodgereden, die aangewezen zijn door de Faunabeheereenheid Fryslân en niet in samenspraak met de betrokken wildbeheereenheden van de beide eilanden. Die plekken worden hotspots genoemd.

 

Schieten op toeristen mag niet

Op deze hotspots schieten, kan vaak gewoon niet, omdat ze in woonwijken of bij recreatiegebieden liggen. Jagers willen van de hotspots af, zegt Oud van de Wbe Ameland. “Je ziet hoeveel ongelukken hier gebeuren. Op de Ballumerweg zijn er deze week twee op één dag gebeurd. Twee drachtige reeën, en na de aanrijding lagen de kalfjes lagen ernaast op straat. Dat is gewoon te gek voor woorden.”

Er wordt geen rekening gehouden met de uitzonderlijke positie van de eilanden, zegt OIud. Je kunt niet middenin de zomer bij bungalows of campings schieten. “We zitten hier met veel toeristen en op die hotspots ook. Wij willen de dieren juist bij die hotspots vandaan hebben. We moeten meer, net als voorheen, het hele eiland beheren.”

De regels worden gemaakt door de Friese Faunabeheereenheid. Robbert de Vries van die organisatie zegt in een reactie: “Begin maar eens op plekken, waar het wel kan om de populatie wat te beperken, en dan zien we wel hoe ver we komen. Op Ameland zeggen ze dat het vanwege de toeristen alleen op de oostpunt van het eiland kan, maar zover zijn wij als Faunabeheereenheid nog niet.”

De jagers op het eiland zeggen dat er een plan gemaakt is over het indelen van de jachtzones, waar partijen als het Fryske Gea, Staatsbosbeheer, de gemeente Ameland en de Wildbeheereenheid van het eiland achter staan, maar dat is niet overgenomen door de Friese Faunabeheereenheid, die over de jacht gaat en dit geldt ook voor Terschelling waar de Wildbeheereenheid goede afspraken had gemaakt met Staatsbosbeheer.

“De beide plannen van beide Wbe’s zijn zo in de prullenbak gegooid. Ze zeiden: ‘We willen alleen op de hotspots en verder niet.’ Het zijn goeie bestuurders, maar ze moeten zich niet bemoeien met wat er in het veld gebeurt”, zegt Oud. “Dat moet je aan de Wildebeheereenheden en hun jagers overlaten.”