De Tweede Kamer wil dat de haas en het konijn van de wildlijst worden geschrapt

Hazen

De Tweede Kamer wil dat de haas en het konijn van de lijst van vrij bejaagbare dieren worden geschrapt. 

Op deze lijst staan vijf diersoorten waarop in het jachtseizoen vrij mag worden gejaagd. Het gaat naast de haas en het konijn om de fazant, wilde eend en houtduif. 

Donderdagavond stemde een meerderheid van de Tweede Kamer voor een motie van Partij voor de Dieren om haas en konijn te schrappen van de nationale wildlijst. De PvdD probeerde onlangs in het Kamerdebat over de stikstofmest de wildlijst al te laten aanpassen. Omdat alle coalitiepartijen daartegen bleken trok de PvdD haar voorstel toen in. Op donderdagavond bij de stemming in de Tweede Kamer draaide D66 en stemde zij met de oppositie vóór de motie, waarmee een Kamermeerderheid ontstond. Het voorstel van Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren en Frank Futselaar van de SP kreeg hierdoor een meerderheid achter zich. Volgens de indieners moeten beide dieren van de lijst, omdat ze sinds vorig jaar op de Rode Lijst van bedreigde zoogdiersoorten staan.

Minister Schouten heeft donderdagavond daarom terecht de PvdD-motie ontraden. Minister Carola Schouten (landbouw en natuur) wil de dieren niet direct van de lijst te halen, schreef ze onlangs nog aan de Kamer. Ze gaat verder onderzoek doen naar de afname van beide dieren. Ze benadrukte ook dat de haas en het konijn op de Rode Lijst niet als ‘bedreigd’ staan, maar als ‘gevoelig’.

 

Lees ook:

Minister Schouten: Jagers mochten hazen en konijnen blijven schieten

Ook al staan ze sinds kort op de Rode Lijst zoogdieren, de jacht op haas en konijn mocht doorgaan van minister Schouten.

De jacht: omstreden, maar ook uiterst menselijk

Ja, de jacht heeft in de loop van de geschiedenis geleid tot het uitsterven van met name grote diersoorten. Maar jagen is ook vooruitzien in ruimte en tijd, schrijft hoogleraar filosofie René ten Bos: via de jacht heeft de mensheid abstract leren denken.
Corona en de werkwijze teams Korpscheftaken i.v.m. verlengen Jachtakten/Verloven

Geachte besturen,
 
Zoals we eerder hebben gemeld, raken de maatregelen die genomen zijn in het licht van Corona ook de uitvoering van korpscheftaken. Inmiddels bereiken mij vragen van uw verenigingen en daarom stuur ik u dit tussentijds bericht.
Wij hebben hierover afstemming met de minister van Justitie en Veiligheid.
 
Belangrijkste uitgangspunt is dat bevoegdheden van verschillende soorten vergunninghouders niet mag stagneren omdat de formele verlenging in verband met de Corona maatregelen niet kon plaatsvinden.
 
Over de wijze waarop de teams korpscheftaken het maximale kunnen doen om hier op een verantwoorde wijze mee om te kunnen gaan heb ik een voorstel gedaan aan de minister.  
Wij staan de volgende benadering voor.
 • Ten eerste zal vanuit de teams korpscheftaken elke klant schriftelijk uitgenodigd worden om bescheiden voor de verlenging van zijn of haar vergunning, schriftelijk in te dienen zodat administratief de benodigde voorbereidingen kunnen worden gedaan.

 • Afhankelijk van de soort vergunning zal in de betreffende uitnodigingsbrief aangegeven worden welke documenten (o.a. het WM32 formulier en overige bescheiden) aangeleverd moeten worden. U begrijpt, dit zal bij een jachtakte anders zijn dan bij een wapenverlof.
 • Zodra de klantcontacten weer mogelijk zijn, zullen de vergunninghouders schriftelijk een uitnodiging ontvangen over het moment dat de vergunning opgehaald kan worden. Dan kunnen ook de leges worden betaald.

  Dit moment wordt tevens gebruikt om met de aanvrager het WM32 formulier te bespreken.
Daarnaast ben ik in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid over de vraag wat te doen als de lockdown verlengd wordt en vergunningen hun geldigheid dreigen te verliezen.
Ook daarover heb ik een voorstel gedaan, maar daarover heeft de minister nog geen uitsluitsel gegeven. Zodra ik hier nadere informatie over heb zal ik u hier uiteraard over informeren.

In aanvulling op het bericht van vrijdag jongstleden, stuur ik u onderstaand aanvullend bericht inzake de werkwijze voor de verlenging van de jachtakten dit jaar en de positie van de jagers in het veld, bij eventuele controles.

Nader bericht:

Vanwege de bijzondere omstandigheden rond de Coronamaatregelen, wordt een aangepaste werkwijze gevolgd v.w.b. het administratieve proces aanvragen jachtakten. Hierbij kan zich de situatie voor doen dat de originele akte bij de politie is ter verlenging hiervan en de jager in het veld onderworpen wordt aan een controle door de politie of de RUD.

Dit jaar kan de jager met een kopie (of een foto van de akte op zijn smartphone) aantonen dat hij in het bezit is van een geldige akte c.q. dat deze voor verlenging bij de politie is. Indien de handhavende ambtenaren vragen hebben over de getoonde kopie of foto, kunnen zij navraag doen bij het team korpscheftaken. Deze afspraak geldt uitsluitend vanwege de aangepaste aanvraagprocedure van dit jaar.

Met vriendelijke groet,
Politie | staf Korpsleiding | directie Operatien


Verlenging Jachtakte 2021 Limburg voorlopig opgeschorst i.v.m. verlenging landelijke corvid-19 maatregelen

logo politieZie het bericht wat via Facebook: www.facebook.com/vergunningenverloven gepubliceerd is door Team Korpscheftaken Limburg

VERLENGING LANDELIJKE COVID-19 MAATREGELEN;

Gelet op bovengenoemde verlenging zal de huidige handelswijze van de afdeling Korpscheftaken t/m 9 februari ook ongewijzigd blijven.

Kort samengevat zijn contacten in persoon, anders dan strikt noodzakelijk, niet mogelijk.

Dit betekend dat een deel van onze werkzaamheden tijdelijk niet (volledig) uitvoerbaar zijn.

Voor andere werkzaamheden zal, daar waar mogelijk, naar een passende oplossing gezocht worden.

U kunt telefonisch of per e-mail contact zoeken met onze afdeling voor overleg betreffende de eventuele mogelijkheden.

OPSCHORTEN VERLENGEN JACHTAKTEN;

Vanwege de verlenging van de maatregelen zijn wij genoodzaakt reeds gemaakte afspraken voor het verlengen van de jachtakten t/m 9 februari af te zeggen. U zult hierover telefonisch benaderd worden.

Het inplannen van nieuwe afspraken zal tot nader bericht ook niet meer mogelijk zijn.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de verlenging van de jachtakten wel weer mogelijk zal zijn en op welke wijze dat dan zal gebeuren.

Zodra hier meer over bekend is zal dat opnieuw gecommuniceerd worden.

Team Korpscheftaken Limburg
Jachtbeperkingen als gevolg van vogelgriep worden ingetrokken

Watervogels

Bron: Rijksoverheid-Regeling tot wijziging van een aantal regelingen met betrekking tot aviaire influenza

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft bekendgemaakt wanneer de maatregelen rondom de pluimveehouderijen die met vogelgriep besmet waren ingetrokken worden.

In de zone van 10 kilometer rondom deze bedrijven was door de beperkingen ook een gedeeltelijk jachtverbod van kracht zijn dus ook niet meer van kracht

Zie hier onder een overzicht per uitbraak:

 • Per 12 december 2020 zijn de beperkingen rond het bedrijf in Lutjegast ingetrokken.
 • Per 14 december 2020 zijn de beperkingen rondom het bedrijf in Terwolde ingetrokken.
 • Per 23 december 2020 worden de beperkingen rondom het bedrijf in Witmarsum ingetrokken.
 • Per 25 december 2020 worden de beperkingen rondom het bedrijf in Hekendorp ingetrokken.
 • Per 29 december 2020 worden de beperkingen rondom het bedrijf in Mijdrecht ingetrokken.
 • Per 8 januari 2021 worden de beperkingen rondom het bedrijf in St. Annaparochie ingetrokken.
Voorstel PvdD om jachtverbod ingetrokken.

Koijn oplettend

De Partij van de Dieren (PvdD) diende tijdens de behandeling van de Stikstofwet 2 amendementen in die tegen de jacht waren gericht;

 •  Een Rode Lijst-notering zou altijd moeten leiden tot verwijdering van die soort van de nationale wildlijst.
 • Zij vroeg dus ook om het konijn en haas te schrappen van de wildlijst.

Tijdens de stemming over de Stikstofwet, bleek dat zij deze 2 amendementen had ingetrokken omdat toch een grote meerderheid er tegen gestemd zou hebben omdat dit niets van doen had met de inhoud van de Stikstofwet.

De NOJG is net als de Minister LNV Schouten en de Koninklijke jagersvereniging eens dat de instandhouding van de haas en het konijn niet in het geding zijn en dat deze de huidige jachtdruk in Nederland goed aan kunnen.

De NOJG vindt dat deze soorten nooit op de Rode Lijst had mogen staan, zeker gezien de criteria die hiervoor zijn gebruikt en dat de Rode Lijst Internationaal juridisch ook geen status heeft.
Brief NOJG aan Minister Schouten LNV inzake aanwijzen haas en konijn als rode lijst soorten

 

Aan Mevr. Schouten,

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Bezuidenhoutseweg 73,

2594 AC  Den Haag

 

Haaksbergen november 2020

 

Excellentie, 

Het Bestuur van de NOJG is onaangenaam verrast en ernstig teleurgesteld over de plaatsing van de haas en het konijn op de Rode lijst. Weliswaar stellen wij vast, dat dit niet leidt tot een jachtverbod, maar uw besluit sluit aan op tal van maatregelen, die leiden tot ontmoediging van de jager/schadebestrijder. Deze mensen zetten zich uitermate in voor het behoud van de biodiversiteit in het algemeen, alswel deze populaties in het bijzonder. Met de KJV zijn wij dan ook van mening dat het anders moet.

Met verwijzing naar onze visie ”Beter met regels stellen wij vast, dat uw besluit: 

 1. Geen integrale benadering kent, maar slechts afgaat op dubieus cijfermateriaal (van slechts één organisatie);
 2. Geen rekening heeft gehouden met de data aangeleverd door de vakmensen, die al jarenlang de hazenstand en konijnenstand in heel Nederland gebiedsdekkend inventariseren, en ook de afschotgegevens vermelden in het FRS. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking tussen KJV, NOJG en de Faunabeheereenheden. Die cijfers vormen de basis voor het huidige provinciale faunabeleid, maar worden voor het opstellen van de Rode lijst uitgesloten;
 3. Gebaseerd is op een ondoorzichtig systeem van cijfermateriaal vanaf het jaar 1950, op grond waarvan men doet voorkomen, dat de hazenstand ernstig afneemt, terwijl wij daarentegen duidelijk een opgaande tendens waarnemen; 
 4. Voorts overwegende dat:
 5. In de toelichting door de onderzoekende partij (de Zoogdierenvereniging) melding gemaakt wordt van het feit, dat er vanaf 1960 telgegevens beschikbaar zijn;
 6. De Europese richtlijnen geënt zijn op de gegevens van 1960 en niet op die van 1950, zo die er al zouden zijn;
 7. Die stabiele stand en zelfs de opgaande tendens een gevolg is van onder meer zorgvuldig beheer en intensieve bestrijding van de predatoren, zoals de vos; 
 8. Er sprake is van een buitengewoon goede vrijwilligersinzet, die ontmoedigd wordt door hen niet serieus te nemen en hun gegevens totaal te negeren;
 9. Dat in de periode vanaf 1960 door woningbouw, ruilverkavelingen en natuurontwikkeling de hoeveelheid agrarische grond met circa 25 procent is afgenomen;
 10. Al vele jaren de predatie door vos, kraai, ekster, reiger, buizerd, hermelijn, en sinds de laatste jaren ook de kat, steenmarter en ooievaar ongekende vormen heeft aangenomen;
 11. Vanuit een meer integrale benadering van de natuur, inclusief agrarische gronden in Nederland, willen wij een aantal andere zaken, die naar onze stellige overtuiging en waarneming een pregnante rol spelen, bij u in beeld brengen.
 12. Door de toenemende recreatiedruk heeft de onrust op het platteland onaanvaardbare vormen aangenomen, en hierbij ontbreekt helaas voldoende controle en toezicht. Wij stellen vast, dat de zogenaamde ‘natuurliefhebbers’ met hun honden, al dan niet aangelijnd, de landerijen betreden en hierdoor een geweldige onrust onder de aanwezige dierenpopulaties veroorzaken. Let wel, in 1950 telde ons land 10 miljoen inwoners, en in 2020 is dat gegroeid naar ruim 17 miljoen. Voor de jager geldt, dat daar waar regelmatig een mens of hond is, je geen haas aantreft;
 13. De groeiende ganzenpopulaties veroorzaken veel onrust in de leefgebieden van haas en konijn; 

c     Intensivering van het modern mechanisch agrarisch gebruik en de gevolgen hiervan heeft grote invloed op alle diersoorten die leven in de agrarisch gebieden. Desondanks leert de ervaring, dat zelfs op de ogenschijnlijk kalende velden de haas weet te leven en te gedijen;

 1. Onrust is een belangrijke factor waardoor hazen en konijnen, maar ook weidevogels zoals kievit, grutto en wulp verdwijnen; 
 2. Die onrust wordt veroorzaakt door mensen en dieren, zoals hiervoor onder f is genoemd. Het is niet alleen de predatie zelf, maar vooral de aanwezigheid van predatoren, die onrust veroorzaken.

Constante hazenpopulatie

Ondanks alle onrust, predatie en minder gunstig beheer en grondgebruik (mede als gevolg van de regelgeving) zien wij jagers/schadebestrijders de laatste 10 jaren  een constante populatie, zelfs met een voorzichtig opgaande lijn. Zorgvuldig beheer zoals professionals verrichten is hier de directe oorzaak van.

Die opgaande stabiele licht stijgende lijn zal niet versterkt worden door Rode lijsten of jachtverboden zoals sommige politici nu al roepen. Nee, er zal iets gedaan moeten worden aan de toenemende onrust op het platteland, het agrarisch grondgebruik en vooral aan de opvoeding van de mens. We zullen de hele problematiek in beeld moeten brengen op een integrale samenhangende wijze, waaruit een integrale aanpak zal moeten voortvloeien, in plaats van telkens weer een stukje emotionele symptoombestrijding. De Vereniging van Zoogdieren maakt hier in haar toelichting ook, zij het voorzichtig, gewag van.

Gelet op het vorengaande komen wij tot de volgende conclusies:

 1. Integrale visie

De factor ‘onrust’ krijgt geen specifieke aandacht, terwijl rust van levensbelang is voor de hazen en konijnen, maar ook voor de weidevogels zoals kievit, wulp, grutto en tureluur. Het is de hoogste tijd om een integraal plan van aanpak te ontwikkelen. Laten we stoppen met Rode lijsten, en met verwijtende vingers richting de agrarische sector, de jacht en schadebestrijdingswereld enz. Alle partijen samen zullen die integrale visie moeten ontwikkelen en ook tot uitvoer brengen. Alleen dan zal de weidevogel terugkomen en de hazen nog beter gedijen dan op dit moment.

 1. Tellingen

Tellingen zijn niet gericht en gebiedsdekkend uitgevoerd, maar gedaan op basis van vuistregels en ondoorzichtige transities. En door uit te gaan van een fout basisjaar wordt er een benadering ontwikkeld. Vervolgens wordt er het predicaat “wetenschappelijk verantwoord” opgeplakt. Immers, het zijn de ecologen en biologen, die hun naam verkopen voor een opdracht en daarmee veel geld verdienen. Gerichte tellingen zoals de jachtwereld deze jaarlijks gratis uitvoert, hebben nooit plaatsgevonden. 

Hierbij is er volgens ons sprake van het oproepen van sterk ontmoedigende en emotionele reacties, zowel bij de jachtwereld, als bij politiek Nederland.  

 1. Deskundigenonderzoek

Waarde excellentie, baseer uw besluitvorming op het deskundigenonderzoek, dat gebaseerd is op werkelijke data en niet op gefingeerde vuistregeldata. Niet valide data, niet herleidbare transformatieformules, en onjuiste toetsingsdata kunnen nooit leiden tot het predicaat “wetenschappelijk” verantwoord.

Onze vraag:

Onze vraag is dan ook gerechtvaardigd, waarom de telgegevens van de Faunabeheereenheden, die wettelijk zijn verplicht art 3.12 wet Natuurbescherming, en die de basis vormen van het huidige provinciaal beleid, niet zijn meegenomen in uw beslissing om haas en konijn op de Rode lijst van de zoogdieren te plaatsen?

Het Landelijk Bestuur van de NOJG,

De voorzitter,                  de secretaris,
Kamervragen Von Martels (CDA) over Haas en Konijn op rode lijst zoogdieren.

2020Z20960

Datum: (ingezonden 9 november 2020)

Vragen van het lid Von Martels (CDA) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het artikel ‘Konijn en haas op rode lijst met bedreigde zoogdieren, otter en zeehond eraf’

 1. Is er bij de aanbesteding van de opdracht ‘Basisrapport Rode Lijst Zoogdieren 2020’ naast de Zoogdiervereniging interesse geweest van andere partijen, zoals de Wageningen University & Research (WUR)? 1)
 2. Denkt u dat het beter zou zijn om voor onafhankelijke partijen te kiezen?
 3. Hoe waarborgt u de objectiviteit van de samenstellers, zeker als het private partijen zijn?
 4. Welke criteria zijn er gebruikt bij het samenstellen van de begeleidingscommissie van het basisrapport en was het de bedoeling dat daar ook belanghebbenden in plaatsnamen?
 5. Is er bij het externe commentaar op pagina 11 van het basisrapport ook terugkoppeling gevraagd van belanghebbenden? Zo nee, waarom niet?
 6. Was het voor belanghebbenden mogelijk om te reageren op het basisrapport? Zo ja, hoe heeft u dit georganiseerd? Zo nee, waarom niet?
 7. Kunt u verantwoorden waarom het rapport 1950 als basisjaar hanteert voor het vaststellen van de trend?
 8. Waarom wijkt de Nederlandse Rode Lijst voor wat betreft het vaststellen van de trend af van de criteria van de International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) die kijken naar een trend op basis van de afgelopen tien jaar of drie generaties?
 9. Zou er, als er gekeken wordt naar een trend op basis van de afgelopen tien jaar of drie generaties om ook de populatietrend op langere termijn te kunnen beoordelen, dan niet gecorrigeerd moeten worden voor permanente veranderingen in het landschap?
 10. Is er voor permanente ruimtelijke veranderingen gecorrigeerd in de trendberekeningen? Zo nee, in hoeverre geeft die trend dan een reëel beeld van de populaties in dit rapport?
 11. Welke gevolgen heeft het voor het vaststellen van de Rode Lijst dat er gebruik wordt gemaakt van gegevens uit het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) waarvan bekend is dat dit geen landelijk dekkend netwerk heeft?
 12. In hoeverre denkt u dat ‘dag-actieve zoogdieren’-monitoring de meest ideale vorm van monitoren is?
 13. Is het in het geval van zoogdieren als de haas en het konijn mogelijk om een monitoringsprogramma te gebruiken dat specifiek gericht is op het monitoren van deze soorten? Zo nee, waarom niet?
 14. Waarom is in het basisrapport in 2020 geen gebruik gemaakt van de informatie en tellingen van en door Wildbeheereenheden (WBE)?
 15. Denkt u niet dat het relevant is, gezien het gebruik van de WBE-data in de provincies, om deze data ook te gebruiken bij het vaststellen van de nationale Rode Lijst? Zo ja, gaat u dit in de nabije toekomst aanpassen?
 16. Bent u op de hoogte van de reactie van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging waarin wordt aangegeven dat er vanuit de WBE-data een ander beeld ontstaat over de trend van de haas en wat is uw reactie hierop?
 17. Bent u ervan op de hoogte dat wanneer men rekent met de WBE-data en gebruik maakt van de trend op basis van de laatste tien jaar, de haas en het konijn niet geclassificeerd hoeven te worden als ‘gevoelig’ en wat is uw reactie hierop?
 18. Bent u het licht van het transitieplan van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) voornemens om een landelijke autoriteit aan te wijzen voor faunagegevens?
 19. Kunt u beloven dat er een transparant proces komt voor validatie van gegevens in de NDFF?
 20. Waarom blijven predatoren zoals vos, ooievaar, kraai, marters et cetera buiten beeld in het rapport voor wat betreft predatie die een negatieve invloed hebben op de populatie van hazen en konijnen, terwijl wel gesteld wordt dat predatie door gedomesticeerde katten een negatieve invloed heeft op de populatie van hazen en konijnen?
 21. Kan de bewering in het rapport dat konijnen te lijden hebben onder de hoge stikstofdispositie verder worden onderbouwd?

 

1) NOS, 3 november, ‘Konijn en haas op rode lijst met bedreigde zoogdieren, otter en zeehond eraf’ (https://nos.nl/l/2355054)
Update vogelgriep -Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Lutjegast

Nieuwsbericht | 10-11-2020 | 15:10

In Lutjegast (gemeente Westerkwartier, provincie Groningen) is bij een legbedrijf met kippen vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf liggen geen andere bedrijven. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd. In totaal gaat het om circa 48.000 kippen. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

In het gebied van 3 kilometer rond het besmette bedrijf in Lutjegast liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 10 kilometerzone rondom dit bedrijf liggen 21 andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt het vervoersverbod.

Vervoersverbod

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Lutjegast. Een vervoersverbod heeft betrekking op pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel, maar ook op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Maatregelen

Alle huidige landelijke maatregelen, zoals de ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee, blijven onverkort van kracht. In aanvulling daarop zijn dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Dit kan bijvoorbeeld door de dieren in een volière te houden of in een ren onder te brengen. De dierentuinen en kinderboerderijen kunnen wel bezocht worden. Het bestaande hygiëneprotocol voor bezoekers om commerciële pluimveebedrijven te bezoeken wordt uitgebreid. Dit betekent onder andere dat bezoekers alleen nog de stal of erf mogen betreden na het nemen van strenge hygiënemaatregelen.

In dit gebied mogen wilde watervogels niet bejaagd worden. Andere jachtactiviteiten mogen wel plaatsvinden, mits er geen wilde watervogels worden verstoord. Voorkom dat er dode vogels in het gebied achterblijven en wees alert op alle dode vogels in het gebied maar ook daarbuiten.

Documenten

 
Column: Trumpiaanse toestanden rond konijn en haas

Bron: website van Agrio

Robert Ellenkamp, redacteur bij Agrio, schreef een column over de ‘Trumpiaanse’ toestanden rondom de nieuwe Rode Lijst.

In de week van de Amerikaanse presidentsverkiezingen presenteerde het Ministerie van LNV de nieuwe Rode lijst van zoogdieren. Konijn en haas zijn nieuw op de lijst en er werd in het onderliggende rapport en het persbericht benadrukt dat het vooral niet goed gaat met zoogdieren in het boerenland. Wie er dieper in duikt ziet vooral Trumpiaanse toestanden om de uitkomst te sturen.

Sinds dit voorjaar ben ik patrijzenteller. Na een introductie-avond over de patrijs en een ochtend patrijzen spotten onder begeleiding van Sovon en Landschapsbeheer Gelderland kreeg ik een eigen telgebied toegewezen. De eerste keer dat ik ging tellen zag ik geen enkele patrijs, maar voerde ik in de app van Sovon wel een steenuil, wat duiven, een wulp en enkele hazen in. Bij de tweede ronde die ik maakte was ik wat meer gefocust op de patrijzen en voerde ik niet alle andere dieren in. U vraagt zich af, waarom is dit relevant voor de plaatsing op de Rode lijst van haas en konijn? Nou, het gaat vooral om dit soort bijvangsten van broedvogeltellers die bepalend zijn voor het beeld van konijnen en hazen in Nederland.

Actuele tellingen

En dat is gek, want er zijn in Nederland wildbeheereenheden die over actuele cijfers beschikken. Sterker nog, de jagers tellen het wild en houden ook cijfers bij over afschot. Die cijfers zijn de basis voor het provinciale faunabeleid, maar worden voor het opstellen van de Rode lijst uitgesloten. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging klom daarom in de pen om haar kritiek te uitten en vervolgens stelde de Zoogdiervereniging weer een persbericht op om te benoemen dat de kritiek van de jagers ongegrond en slecht onderbouwd was.

Politiek spel

Dat de jagers zo fel reageren komt door het politieke spel dat er wordt gespeeld. De dag nadat de Rode Lijst bekend werd, kwam de Dierenbescherming direct met een 30 pagina’s tellend lobbydocument naar buiten, waarin het verbieden van de jacht op de konijn en de haas een prominente rol speelde. Daar is achter de schermen een één-tweetje gespeeld. En vervolgens pleit een meerderheid in de Tweede Kamer voor een jachtverbod. Dat spel zien we bij landbouwonderwerpen ook vaak. De media doet vervolgens ook nog een duit in het zakje. De woordvoerder van de Zoogdierverenging mag in Trouw zeggen dat de cijfers zijn getoetst door ecologen en het CBS en wordt vervolgens geciteerd met de quote: ‘De jagers twijfelen dus aan hun eigen cijfers.’

Trumpiaans

Ik denk dat de Jagersvereniging een punt heeft. Daar komt ook het Trumpiaans om de hoek kijken. In Amerika frustreerde Trump de posterijen om vertragingen te veroorzaken bij de poststemmen, omdat hij er vanuit gaat dat Biden daar voordeel van heeft. Hij veranderde de spelregels zodat hij meer kans maakt om aan de macht te blijven. Bij de Rode lijst zijn de spelregels ook veranderd. Onder toezicht van het Ministerie van LNV zijn er nieuwe criteria vastgesteld waar data aan moet voldoen, om te kunnen gebruiken als onderbouwing van de Rode Lijst. Volgens de Zoogdiervereniging wordt de juistheid van de data nu beoordeeld door experts, waarbij het CBS verantwoordelijk is voor de borging van de statistische kwaliteit. Het is een mooie volzin, maar daarachter gaat schuil dat je dus anders naar data gaat kijken en dat er dus ook een andere uitkomst kan komen.

Haas is stabiel

Het is één van de redenen waarom de recente data van de wildbeheereenheden niet zijn meegenomen en de tellingen vanuit het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), een verantwoordelijkheid van de Zoogdiervereniging, en de bijvangstwaarnemingen van broedvogeltellers bijvoorbeeld wel. Interessant is daarbij de conclusie die de Zoogdierenvereniging zelf eind 2018 trok uit haar NEM-onderzoek. ‘De afname van de populatie hazen na de start van de tellingen is in Nederland sinds 2003 omgebogen naar een herstel. Over de gehele periode is er landelijk sprake van een stabiele populatie.’

Data uitsluiten

Waarom komen haas en konijn dan wel op de Rode lijst? Omdat de populatie met referentiejaar 1950 volgens de nieuwe methode met meer dan 50 procent is afgenomen. Dat criterium is een nationale keuze, want in het rapport wordt ook een vergelijk gemaakt met de internationale methode en dan blijkt de haas helemaal niet op de Rode lijst terecht te komen. Voor konijn is dat, afgaande op de cijfers van de Zoogdiervereniging zonder cijfers van de jagers, een ander verhaal. De Zoogdierenvereniging verklaart dat de achteruitgang voornamelijk door ziektes komt en een kleine populatie is vervolgens vatbaarder voor predatie. Voor predatie van jonge konijnen wijst de Zoogdierenvereniging vooral naar de huiskat. Hier wordt dus dieper in het rapport niet naar de landbouw gewezen als oorzaak.

Rol CBS

Doordat de Zoogdiervereniging continue schermt met het CBS lijkt deze organisatie ook een toetsing op de data uit te voeren en data van de jagers dus uit te sluiten. Navraag bij het CBS maakt duidelijk dat dat niet het geval is. Zij voeren enkel statistische berekeningen uit op de data die ze van de Zoogdiervereniging krijgen toegestuurd. Het zijn dus enkel de ecologen die de toetsing verzorgen. Daarbij is het goed voorstelbaar dat die wat meer aan de beschermingskant gaan zitten dan aan de kant van de jagers.

1950 olifant in de kamer

Er is dus zeker wel wat af te dingen op de totstandkoming van de Rode Lijst, maar de olifant in de kamer is hier waarschijnlijk het referentiejaar 1950. U weet wel, het jaar met 10 miljoen inwoners in plaats van de huidige 17 miljoen. Het jaar met 2,3 miljoen hectare landbouwgrond in plaats van de huidige 1,8 miljoen hectare. Dat is 22 procent minder leefgebied aan boerenland. Als we alleen dit gegeven al verrekenen met de populatieafname van de konijn en de haas waren ze nooit op de Rode Lijst gekomen. En nog een interessante kanttekening: de Zoogdiervereniging concludeerde bij de presentatie van de vorige Rode Lijst dat voor de meeste soorten pas vanaf 1960 verspreiding- en aantalsontwikkelingen voorhanden zijn.
Kamermeederheid wil jachtverbod op haas en konijn als rode lijst soort

Van minister Schouten is het niet nodig dat de jacht op hazen en konijnen gestopt wordt, ze worden namelijk niet in voorbestaan bedreigd en blijven deze dieren op de wildlijst staan. Nu deze als Rode Lijst Zoogdierensoorten worden aangemerkt, vraagt er een Kamermeerderheid wel om. 

Een meerderheid in de Tweede Kamer van Partij voor de Dieren, D66, PVV, GroenLinks, SP en PvdA heeft haar daar woensdagavond ‘met spoed’ om gevraagd.

Het ministerie  van LNV wijst op de wettelijke verplichting van jagers om een redelijke wildstand in hun gebied te houden. “De staat van instandhouding is nog niet in gevaar. Daarom zijn er op dit moment geen consequenties voor de jacht”, licht een woordvoerder toe.

Lees het hele bericht op de website van Trouw

Kamermeerderheid wil jaagverbod konijnen en hazen nu ze op de rode lijst staan
Corona maatregelen update 13 oktober 2020 en jagen

Naar aanleiding van de coronapersconferentie van het kabinet van dinsdag 13 oktober 2020 heeft de NOJG een nieuw advies gemaakt met maatregelen en adviezen voor  de jacht.

Nu het jachtseizoen op 15 oktober opent, kan dit voor U als jager mits U en uw medejagers zich houden aan de gestelde maatregelen die de regering op 13 oktober 2020 heeft afgekondigd gezien de ernstige situatie door het Coronavirus. Wij vragen U dan ook om uw medewerking in het belang van ons allen om hier zorgvuldig het overzicht te bekijken en uit te voeren.

Zodra er wijzigingen plaatsvinden zullen wij u uiteraard op de hoogte brengen.

 

ALGEMEEN;

Zoals overal gebruikelijk geldt:

 • Heeft U klachten, blijf dan thuis en laat U testen;
 • Mijd zoveel mogelijk drukke plekken;
 • Was uw handen;
 • Nies in uw elleboog;
 • En houd overal en altijd 1,5 meter afstand.

BIJEENKOMSTEN MAXIMAAL 4 PERSONEN GELDT VOOR BUITENACTIVITEITEN;

 1. Jagen in het kader van de jacht, beheer en schadebestrijding in een groep van 4 personen;
 2. Valwild afwikkelen;
 3. Trainen en werken met de hond(en);
 4. Verrichten van buitenactiviteiten etc. in groep van 4 personen;
 5. Wilt U gezamenlijk oefenen op de schietbaan, dan met niet meer dan 4 personen in een groep.

MAATREGELEN – VERVOER – ONTVANGEN GASTEN THUIS ;

 1. Advies is om niet meer dan drie personen – die niet tot uw huishouden behoren – te vervoeren in uw auto tijdens de jacht, beheer en schadebestrijding en om dan altijd een mondkapje te dragen;
 2. Meer dan drie personen – die niet tot uw huishouden behoren – thuis ontvangen, waarbij dit ook geldt voor het erf, schuur, jachthut, etc.;
 3. Met niet meer dan 4 personen afspreken om te jagen, beheer of schadebestrijding te doen;
 4. Na afloop van de jacht, beheer en schadebestrijding geldt de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van 4 personen voor iedereen vanaf 13 jaar.

JAGEN IN DUITSLAND  OF REIZEN DOOR DUITSLAND OM TE JAGEN IN ANDER LAND EN DE CORONA MAATREGELEN

Jagers die uit de provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel, Drenthe, Utrecht,Flevoland, Noord en Zuid-Holland, Zeeland moeten bij binnenkomst in Duitsland bij controle een negatieve PCR-test uitslag kunnen tonen die niet ouder is dan 48 uur en die moet in het Duits of Engels zijn opgesteld.

Kunt U in Nederland niet tijdig een test afleggen, dan moet U zich in Duitsland preventief laten testen en wordt U gevraagd om 14 in zelfquarantaine te gaan, die echter opgeheven wordt als de PCR-test uitslag negatief is, dit geldt ook voor hen die in de voorafgaande dagen een risicogebied bezocht hebben.

Wanneer je per auto op doorreis bent naar een ander land is een korte stop in Duitsland toegestaan. Een overnachting in Duitsland niet toegestaan indien je geen PCR-test hebt laten afnemen met negatief resultaat. 

Wij adviseren om vooral te informeren bij de lokale contacten in de betreffende deelstaat of land, wat de daar geldende corona maatregelen zijn.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-13-oktober
Advies NOJG- Jagen tijdens Corona: update 29 sept. 2020


ALGEMEEN;

Zoals overal gebruikelijk geldt:

 • Heeft U klachten, blijf dan thuis en laat U testen;
 • Mijd zoveel mogelijk drukke plekken;
 • Was uw handen;
 • Nies in uw elleboog;
 • En houd overal en altijd 1,5 meter afstand.

BIJEENKOMSTEN MAXIMAAL 40 PERSONEN GELDT VOOR BUITENACTIVITEITEN;

 1. Jagen in het kader van de jacht, beheer en schadebestrijding in gezelschap van meerdere personen;
 2. Valwild afwikkelen;
 3. Trainen en werken met de hond(en);
 4. Verrichten van buitenactiviteiten etc. in groepen;
 5. Wilt U gezamenlijk oefenen op de schietbaan, dan zal de schietbaan niet meer dan 40 mensen toelaten.

MAATREGELEN – VERVOER – ONTVANGEN GASTEN THUIS – HORECA GELEGENHEID;

 1. Advies is om niet meer dan drie personen – die niet tot uw huishouden behoren – te vervoeren in uw auto tijdens de jacht, beheer en schadebestrijding en om dan altijd een mondkapje te dragen;
 2. Meer dan drie personen – die niet tot uw huishouden behoren – thuis ontvangen, waarbij dit ook geldt voor het erf, schuur, jachthut, etc.;
 3. Met meer dan vier personen afspreken in een horecagelegenheid;
 4. Na afloop van de jacht, beheer en schadebestrijding geldt de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van vier personen voor iedereen vanaf 13 jaar.

JAGEN IN DUITSLAND  OF REIZEN DOOR DUITSLAND OM TE JAGEN IN ANDER LAND EN DE CORONA MAATREGELEN

Jagers die uit de provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel, Drenthe, Utrecht,Flevoland, Noord en Zuid-Holland moeten bij binnenkomst in Duitsland bij controle een negatieve PCR-test uitslag kunnen tonen die niet ouder is dan 48 uur en die moet in het Duits of Engels zijn opgesteld.

Kunt U in Nederland niet tijdig een test afleggen, dan moet U zich in Duitsland preventief laten testen en wordt U gevraagd om 14 in zelfquarantaine te gaan, die echter opgeheven wordt als de PCR-test uitslag negatief is, dit geldt ook voor hen die in de voorafgaande dagen een risicogebied bezocht hebben.

Wanneer je per auto op doorreis bent naar een ander land is een korte stop in Duitsland toegestaan. Een overnachting in Duitsland niet toegestaan indien je geen PCR-test hebt laten afnemen met negatief resultaat. 

Wij adviseren om vooral te informeren bij de lokale contacten in de betreffende deelstaat of land, wat de daar geldende corona maatregelen zijn.

Bron: Factsheet Landelijke maatregelen tegen het coronavirus per 29 september 18.00 uur
Vraag naar wild blijft toenemen

De vraag naar puur vlees uit de vrije natuur neemt in hoge mate toe.

Grote stukken ‘stoer’ kwaliteitsvlees voor bereiding op de (winter)barbecue of in de oven zijn populair.

Datzelfde geldt voor stoven. Natuurlijk zijn poeliers de wildspecialisten, maar ook slagers kunnen hier hun voordeel mee doen.

Wildproducten geven antwoord op trends als gemak (kant-en-klare producten), gezondheid (eiwitrijk en cholesterolarm) en dierenwelzijn (ultieme scharrelvlees), weet Marian Lemsom, directeur van de Koninklijke Nederlandse Slager (KNS). ‘Buiten de hoofdmaaltijd zie je ook wat betreft wild meer eetmomenten ontstaan, zoals als amuse, als voorgerecht en als snack.

Buiten koken is een blijvertje met barbecue in de hoofdrol. Je ziet wild dan ook terug op de barbecue en zeker ook winterbarbecue. Slagers kunnen zich op het gebied van wild onderscheiden als specialist door klanten te vertellen over de herkomst en advies te geven over bereiding en toepasbaarheid’, benadrukt ze.

Bewuste keuze

De vraag naar een stukje puur vlees uit de vrije natuur neemt in hoge mate toe, merkt ook Monique Starreveld, brandmarketeer van Ruig. ‘Wild is een puur en onbewerkt product. Dus een bewuste keuze. De smaak is bovendien ook anders dan elk ander soort vlees. Het dier heeft in de vrije natuur geleefd, zelf voedsel verzameld en vooral veel bewogen. Het vlees is daardoor donkerder, beter doorbloed en voller van smaak. Door de volle smaak is een beetje peper, zout de basis voor een heerlijk eindresultaat.’

Grote stukken ‘stoer’ kwaliteitsvlees voor bereiding op de (winter)barbecue of in de oven zijn populair, vervolgt Janssen, , inkoopmanager bij Ruig. ‘Een groot stuk vlees is interessant én leuk om te bereiden en hiermee maak je indruk op je gasten. Zoals spareribs of een procureur van everzwijn. Of een achterbout van een everzwijn big. Hierbij wordt de slow-cooking methode gebruikt.

Stoven

Een blijvertje op het gebied van wild is stoven, benadrukt Starreveld. ‘Hiervoor kan de klant diverse delen van wild gebruiken om zelf ‘stoere’ stoofpotjes te bereiden. Om de klant te ontzorgen heeft Ruig ook kant-en-klare wild stoofschotels in het assortiment. Deze kant-en-klare gerechten met grote stukken vlees produceren we in onze eigen productiekeuken in Oostzaan. Elke stoofschotel heeft zijn unieke smaak en hoeft alleen nog even verwarmd te worden.’

bron: Vleesmagazine, 10/09/2020

 
Jacht-app moet wild in Vlaanderen in kaart brengen

Met ‘Wilder’, de eerste jacht-app in Vlaanderen, mikt de wildbeheersector op burgerwetenschap. Niet-jagers zoals joggers, wandelaars, recreanten, landbouwers en ordediensten kunnen met de app mee het lokale wildbestand monitoren en data aanreiken waarmee de lokale besturen en de wetenschap aan de slag kunnen. “Hoe meer data burgers ingeven, hoe meer wetenschappers het gedrag van everzwijnen, patrijzen en wolven in kaart kunnen brengen”, klinkt het.

 

Met de gratis app, ontwikkeld door de jachtsector, kan iedereen de lokale wildbeheerder voor een oplossing contacteren, bijvoorbeeld bij probleemsituaties met wild. Zo kan volgens de jachtsector een wandelaar die oog in oog komt te staan met een everzwijn, via ‘Wilder’ de lokale jager waarschuwen. Ook exoten zoals de wasbeer, de nijl gans of de muntjak kunnen met de app gesignaleerd worden, met naast een locatie eventueel ook een foto.

“De app moderniseert de jachtpraktijk en bevordert het samenleven tussen mens en dier”, zegt Yoeri Jorissen, voorzitter van de Limburgse Jagersvereniging, de provinciale afdeling van Hubertus Vereniging Vlaanderen en trekkers van het project. De mosterd werd gehaald bij onze buurlanden waar al langer met zo’n app wordt gewerkt.

Everzwijnenproblematiek als trigger

In de beginfase zal de app enkel te gebruiken zijn in Limburg, maar later moet ze uitgerold worden over heel Vlaanderen. Dat ‘Wilder’ start in Limburg is geen toeval. Het verhaal van de app startte er twee jaar geleden omdat bij elk overleg over de everzwijnen bleek dat er te weinig gegevens zijn om die problematiek in kaart te brengen. Eerder werden er wel al websites gelanceerd waar schade kon worden gemeld, maar daar werd weinig gebruik van gemaakt omdat het te omslachtig was.

Daarnaast moet ‘Wilder’ via burgerparticipatie het wetenschappelijk onderzoek helpen, in overleg met de overheid. De app kan gebruikt worden bij het monitoren van bepaalde diersoorten zoals de wolf, waarbij de app in de toekomst in verbinding kan staan met de databanken van de Vlaamse overheid. “Zo kunnen we op termijn nog meer de mysteries van bepaalde diersoorten gaan ontrafelen. Door de app krijgen we een gedetailleerder overzicht over de handel en wandel van bijvoorbeeld de wolf in Vlaanderen”, klinkt het.

De data, die geanonimiseerd binnenkomen, kunnen bovendien helpen om locatiegebonden problemen aan te pakken. Een weg of een kruispunt met veel valwild – dieren die sterven door aanrijdingen – kan uit de gegevens als problematisch oplichten, waarmee de lokale jager vervolgens aan de slag zou kunnen. Zo kunnen er bijvoorbeeld een wildspiegel of reflectoren geplaatst worden. Een landbouwer die plots bezoek krijgt van een grote groep ganzen die zijn tarwepercelen kapotmaakt, kan via Wilder ook waarschuwen voor schade.

“De jagerij maakt integraal deel uit van de samenleving: op een moderne manier communiceren en problemen aanpakken, bewijst hopelijk de meerwaarde van de sector”, stelt Geert Van den Bosch, directeur van Hubertus Vereniging Vlaanderen. “Door meldingen aan de juiste instanties over te maken, is het nu mogelijk nog gerichter als gediplomeerde wildbeheerders onze verantwoordelijkheid te nemen in het bewaken van de Vlaamse biodiversiteit.”

Overleg met Agentschap Natuur en Bos

Niet iedereen is even enthousiast over deze app. Bij critici rijst de vraag of het gewoon geen gemakkelijk hulpmiddel is om te schieten op wild. “Gegevens van beschermde soorten rechtstreeks doorgeven aan jagers. Dat is gewoon absurd”, zegt Jan Loos van Welkom Wolf. “Waarom moeten jagers op de hoogte gehouden worden over duiven, ganzen en everzwijnen in hun gebied? Weten ze dat dan zelf niet? Zij hebben toch een grote terreinkennis. De burger kan die soorten vaak niet eens uit elkaar houden. Ik heb veel vraagtekens bij de kwaliteit van de waarnemingen en de verwerking ervan. Als dat het beleid is dat ze in Vlaanderen willen voeren, doen ze maar.”

De app krijgt dan wel geen financiële steun van de Vlaamse overheid, minister Zuhal Demir vindt de informatie die wordt verzameld zeer waardevol voor het beleid én een handig hulpmiddel voor de bestrijding van everzwijnen. Toch volgt er nog overleg tussen het Agentschap Natuur en Bos, het instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en de ontwikkelaars om misbruik te voorkomen. “Zodat bijvoorbeeld schade door niet-bejaagbare soorten niet bij jachtrechthouders terecht kan komen, maar enkel bij de overheid”, aldus Demir.

Bron: Belga/De Standaard/Het Laatste Nieuws
Nieuwsbrief Centrum Jacht en Fauna augustus 2020

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab