Voorstel PvdD om jachtverbod ingetrokken.

Koijn oplettend

De Partij van de Dieren (PvdD) diende tijdens de behandeling van de Stikstofwet 2 amendementen in die tegen de jacht waren gericht;

 •  Een Rode Lijst-notering zou altijd moeten leiden tot verwijdering van die soort van de nationale wildlijst.
 • Zij vroeg dus ook om het konijn en haas te schrappen van de wildlijst.

Tijdens de stemming over de Stikstofwet, bleek dat zij deze 2 amendementen had ingetrokken omdat toch een grote meerderheid er tegen gestemd zou hebben omdat dit niets van doen had met de inhoud van de Stikstofwet.

De NOJG is net als de Minister LNV Schouten en de Koninklijke jagersvereniging eens dat de instandhouding van de haas en het konijn niet in het geding zijn en dat deze de huidige jachtdruk in Nederland goed aan kunnen.

De NOJG vindt dat deze soorten nooit op de Rode Lijst had mogen staan, zeker gezien de criteria die hiervoor zijn gebruikt en dat de Rode Lijst Internationaal juridisch ook geen status heeft.




Brief NOJG aan Minister Schouten LNV inzake aanwijzen haas en konijn als rode lijst soorten

 

Aan Mevr. Schouten,

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Bezuidenhoutseweg 73,

2594 AC  Den Haag

 

Haaksbergen november 2020

 

Excellentie, 

Het Bestuur van de NOJG is onaangenaam verrast en ernstig teleurgesteld over de plaatsing van de haas en het konijn op de Rode lijst. Weliswaar stellen wij vast, dat dit niet leidt tot een jachtverbod, maar uw besluit sluit aan op tal van maatregelen, die leiden tot ontmoediging van de jager/schadebestrijder. Deze mensen zetten zich uitermate in voor het behoud van de biodiversiteit in het algemeen, alswel deze populaties in het bijzonder. Met de KJV zijn wij dan ook van mening dat het anders moet.

Met verwijzing naar onze visie ”Beter met regels stellen wij vast, dat uw besluit: 

 1. Geen integrale benadering kent, maar slechts afgaat op dubieus cijfermateriaal (van slechts één organisatie);
 2. Geen rekening heeft gehouden met de data aangeleverd door de vakmensen, die al jarenlang de hazenstand en konijnenstand in heel Nederland gebiedsdekkend inventariseren, en ook de afschotgegevens vermelden in het FRS. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking tussen KJV, NOJG en de Faunabeheereenheden. Die cijfers vormen de basis voor het huidige provinciale faunabeleid, maar worden voor het opstellen van de Rode lijst uitgesloten;
 3. Gebaseerd is op een ondoorzichtig systeem van cijfermateriaal vanaf het jaar 1950, op grond waarvan men doet voorkomen, dat de hazenstand ernstig afneemt, terwijl wij daarentegen duidelijk een opgaande tendens waarnemen; 
 4. Voorts overwegende dat:
 5. In de toelichting door de onderzoekende partij (de Zoogdierenvereniging) melding gemaakt wordt van het feit, dat er vanaf 1960 telgegevens beschikbaar zijn;
 6. De Europese richtlijnen geënt zijn op de gegevens van 1960 en niet op die van 1950, zo die er al zouden zijn;
 7. Die stabiele stand en zelfs de opgaande tendens een gevolg is van onder meer zorgvuldig beheer en intensieve bestrijding van de predatoren, zoals de vos; 
 8. Er sprake is van een buitengewoon goede vrijwilligersinzet, die ontmoedigd wordt door hen niet serieus te nemen en hun gegevens totaal te negeren;
 9. Dat in de periode vanaf 1960 door woningbouw, ruilverkavelingen en natuurontwikkeling de hoeveelheid agrarische grond met circa 25 procent is afgenomen;
 10. Al vele jaren de predatie door vos, kraai, ekster, reiger, buizerd, hermelijn, en sinds de laatste jaren ook de kat, steenmarter en ooievaar ongekende vormen heeft aangenomen;
 11. Vanuit een meer integrale benadering van de natuur, inclusief agrarische gronden in Nederland, willen wij een aantal andere zaken, die naar onze stellige overtuiging en waarneming een pregnante rol spelen, bij u in beeld brengen.
 12. Door de toenemende recreatiedruk heeft de onrust op het platteland onaanvaardbare vormen aangenomen, en hierbij ontbreekt helaas voldoende controle en toezicht. Wij stellen vast, dat de zogenaamde ‘natuurliefhebbers’ met hun honden, al dan niet aangelijnd, de landerijen betreden en hierdoor een geweldige onrust onder de aanwezige dierenpopulaties veroorzaken. Let wel, in 1950 telde ons land 10 miljoen inwoners, en in 2020 is dat gegroeid naar ruim 17 miljoen. Voor de jager geldt, dat daar waar regelmatig een mens of hond is, je geen haas aantreft;
 13. De groeiende ganzenpopulaties veroorzaken veel onrust in de leefgebieden van haas en konijn; 

c     Intensivering van het modern mechanisch agrarisch gebruik en de gevolgen hiervan heeft grote invloed op alle diersoorten die leven in de agrarisch gebieden. Desondanks leert de ervaring, dat zelfs op de ogenschijnlijk kalende velden de haas weet te leven en te gedijen;

 1. Onrust is een belangrijke factor waardoor hazen en konijnen, maar ook weidevogels zoals kievit, grutto en wulp verdwijnen; 
 2. Die onrust wordt veroorzaakt door mensen en dieren, zoals hiervoor onder f is genoemd. Het is niet alleen de predatie zelf, maar vooral de aanwezigheid van predatoren, die onrust veroorzaken.

Constante hazenpopulatie

Ondanks alle onrust, predatie en minder gunstig beheer en grondgebruik (mede als gevolg van de regelgeving) zien wij jagers/schadebestrijders de laatste 10 jaren  een constante populatie, zelfs met een voorzichtig opgaande lijn. Zorgvuldig beheer zoals professionals verrichten is hier de directe oorzaak van.

Die opgaande stabiele licht stijgende lijn zal niet versterkt worden door Rode lijsten of jachtverboden zoals sommige politici nu al roepen. Nee, er zal iets gedaan moeten worden aan de toenemende onrust op het platteland, het agrarisch grondgebruik en vooral aan de opvoeding van de mens. We zullen de hele problematiek in beeld moeten brengen op een integrale samenhangende wijze, waaruit een integrale aanpak zal moeten voortvloeien, in plaats van telkens weer een stukje emotionele symptoombestrijding. De Vereniging van Zoogdieren maakt hier in haar toelichting ook, zij het voorzichtig, gewag van.

Gelet op het vorengaande komen wij tot de volgende conclusies:

 1. Integrale visie

De factor ‘onrust’ krijgt geen specifieke aandacht, terwijl rust van levensbelang is voor de hazen en konijnen, maar ook voor de weidevogels zoals kievit, wulp, grutto en tureluur. Het is de hoogste tijd om een integraal plan van aanpak te ontwikkelen. Laten we stoppen met Rode lijsten, en met verwijtende vingers richting de agrarische sector, de jacht en schadebestrijdingswereld enz. Alle partijen samen zullen die integrale visie moeten ontwikkelen en ook tot uitvoer brengen. Alleen dan zal de weidevogel terugkomen en de hazen nog beter gedijen dan op dit moment.

 1. Tellingen

Tellingen zijn niet gericht en gebiedsdekkend uitgevoerd, maar gedaan op basis van vuistregels en ondoorzichtige transities. En door uit te gaan van een fout basisjaar wordt er een benadering ontwikkeld. Vervolgens wordt er het predicaat “wetenschappelijk verantwoord” opgeplakt. Immers, het zijn de ecologen en biologen, die hun naam verkopen voor een opdracht en daarmee veel geld verdienen. Gerichte tellingen zoals de jachtwereld deze jaarlijks gratis uitvoert, hebben nooit plaatsgevonden. 

Hierbij is er volgens ons sprake van het oproepen van sterk ontmoedigende en emotionele reacties, zowel bij de jachtwereld, als bij politiek Nederland.  

 1. Deskundigenonderzoek

Waarde excellentie, baseer uw besluitvorming op het deskundigenonderzoek, dat gebaseerd is op werkelijke data en niet op gefingeerde vuistregeldata. Niet valide data, niet herleidbare transformatieformules, en onjuiste toetsingsdata kunnen nooit leiden tot het predicaat “wetenschappelijk” verantwoord.

Onze vraag:

Onze vraag is dan ook gerechtvaardigd, waarom de telgegevens van de Faunabeheereenheden, die wettelijk zijn verplicht art 3.12 wet Natuurbescherming, en die de basis vormen van het huidige provinciaal beleid, niet zijn meegenomen in uw beslissing om haas en konijn op de Rode lijst van de zoogdieren te plaatsen?

Het Landelijk Bestuur van de NOJG,

De voorzitter,                  de secretaris,




Column: Trumpiaanse toestanden rond konijn en haas

Bron: website van Agrio

Robert Ellenkamp, redacteur bij Agrio, schreef een column over de ‘Trumpiaanse’ toestanden rondom de nieuwe Rode Lijst.

In de week van de Amerikaanse presidentsverkiezingen presenteerde het Ministerie van LNV de nieuwe Rode lijst van zoogdieren. Konijn en haas zijn nieuw op de lijst en er werd in het onderliggende rapport en het persbericht benadrukt dat het vooral niet goed gaat met zoogdieren in het boerenland. Wie er dieper in duikt ziet vooral Trumpiaanse toestanden om de uitkomst te sturen.

Sinds dit voorjaar ben ik patrijzenteller. Na een introductie-avond over de patrijs en een ochtend patrijzen spotten onder begeleiding van Sovon en Landschapsbeheer Gelderland kreeg ik een eigen telgebied toegewezen. De eerste keer dat ik ging tellen zag ik geen enkele patrijs, maar voerde ik in de app van Sovon wel een steenuil, wat duiven, een wulp en enkele hazen in. Bij de tweede ronde die ik maakte was ik wat meer gefocust op de patrijzen en voerde ik niet alle andere dieren in. U vraagt zich af, waarom is dit relevant voor de plaatsing op de Rode lijst van haas en konijn? Nou, het gaat vooral om dit soort bijvangsten van broedvogeltellers die bepalend zijn voor het beeld van konijnen en hazen in Nederland.

Actuele tellingen

En dat is gek, want er zijn in Nederland wildbeheereenheden die over actuele cijfers beschikken. Sterker nog, de jagers tellen het wild en houden ook cijfers bij over afschot. Die cijfers zijn de basis voor het provinciale faunabeleid, maar worden voor het opstellen van de Rode lijst uitgesloten. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging klom daarom in de pen om haar kritiek te uitten en vervolgens stelde de Zoogdiervereniging weer een persbericht op om te benoemen dat de kritiek van de jagers ongegrond en slecht onderbouwd was.

Politiek spel

Dat de jagers zo fel reageren komt door het politieke spel dat er wordt gespeeld. De dag nadat de Rode Lijst bekend werd, kwam de Dierenbescherming direct met een 30 pagina’s tellend lobbydocument naar buiten, waarin het verbieden van de jacht op de konijn en de haas een prominente rol speelde. Daar is achter de schermen een één-tweetje gespeeld. En vervolgens pleit een meerderheid in de Tweede Kamer voor een jachtverbod. Dat spel zien we bij landbouwonderwerpen ook vaak. De media doet vervolgens ook nog een duit in het zakje. De woordvoerder van de Zoogdierverenging mag in Trouw zeggen dat de cijfers zijn getoetst door ecologen en het CBS en wordt vervolgens geciteerd met de quote: ‘De jagers twijfelen dus aan hun eigen cijfers.’

Trumpiaans

Ik denk dat de Jagersvereniging een punt heeft. Daar komt ook het Trumpiaans om de hoek kijken. In Amerika frustreerde Trump de posterijen om vertragingen te veroorzaken bij de poststemmen, omdat hij er vanuit gaat dat Biden daar voordeel van heeft. Hij veranderde de spelregels zodat hij meer kans maakt om aan de macht te blijven. Bij de Rode lijst zijn de spelregels ook veranderd. Onder toezicht van het Ministerie van LNV zijn er nieuwe criteria vastgesteld waar data aan moet voldoen, om te kunnen gebruiken als onderbouwing van de Rode Lijst. Volgens de Zoogdiervereniging wordt de juistheid van de data nu beoordeeld door experts, waarbij het CBS verantwoordelijk is voor de borging van de statistische kwaliteit. Het is een mooie volzin, maar daarachter gaat schuil dat je dus anders naar data gaat kijken en dat er dus ook een andere uitkomst kan komen.

Haas is stabiel

Het is één van de redenen waarom de recente data van de wildbeheereenheden niet zijn meegenomen en de tellingen vanuit het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), een verantwoordelijkheid van de Zoogdiervereniging, en de bijvangstwaarnemingen van broedvogeltellers bijvoorbeeld wel. Interessant is daarbij de conclusie die de Zoogdierenvereniging zelf eind 2018 trok uit haar NEM-onderzoek. ‘De afname van de populatie hazen na de start van de tellingen is in Nederland sinds 2003 omgebogen naar een herstel. Over de gehele periode is er landelijk sprake van een stabiele populatie.’

Data uitsluiten

Waarom komen haas en konijn dan wel op de Rode lijst? Omdat de populatie met referentiejaar 1950 volgens de nieuwe methode met meer dan 50 procent is afgenomen. Dat criterium is een nationale keuze, want in het rapport wordt ook een vergelijk gemaakt met de internationale methode en dan blijkt de haas helemaal niet op de Rode lijst terecht te komen. Voor konijn is dat, afgaande op de cijfers van de Zoogdiervereniging zonder cijfers van de jagers, een ander verhaal. De Zoogdierenvereniging verklaart dat de achteruitgang voornamelijk door ziektes komt en een kleine populatie is vervolgens vatbaarder voor predatie. Voor predatie van jonge konijnen wijst de Zoogdierenvereniging vooral naar de huiskat. Hier wordt dus dieper in het rapport niet naar de landbouw gewezen als oorzaak.

Rol CBS

Doordat de Zoogdiervereniging continue schermt met het CBS lijkt deze organisatie ook een toetsing op de data uit te voeren en data van de jagers dus uit te sluiten. Navraag bij het CBS maakt duidelijk dat dat niet het geval is. Zij voeren enkel statistische berekeningen uit op de data die ze van de Zoogdiervereniging krijgen toegestuurd. Het zijn dus enkel de ecologen die de toetsing verzorgen. Daarbij is het goed voorstelbaar dat die wat meer aan de beschermingskant gaan zitten dan aan de kant van de jagers.

1950 olifant in de kamer

Er is dus zeker wel wat af te dingen op de totstandkoming van de Rode Lijst, maar de olifant in de kamer is hier waarschijnlijk het referentiejaar 1950. U weet wel, het jaar met 10 miljoen inwoners in plaats van de huidige 17 miljoen. Het jaar met 2,3 miljoen hectare landbouwgrond in plaats van de huidige 1,8 miljoen hectare. Dat is 22 procent minder leefgebied aan boerenland. Als we alleen dit gegeven al verrekenen met de populatieafname van de konijn en de haas waren ze nooit op de Rode Lijst gekomen. En nog een interessante kanttekening: de Zoogdiervereniging concludeerde bij de presentatie van de vorige Rode Lijst dat voor de meeste soorten pas vanaf 1960 verspreiding- en aantalsontwikkelingen voorhanden zijn.




Jacht-app moet wild in Vlaanderen in kaart brengen

Met ‘Wilder’, de eerste jacht-app in Vlaanderen, mikt de wildbeheersector op burgerwetenschap. Niet-jagers zoals joggers, wandelaars, recreanten, landbouwers en ordediensten kunnen met de app mee het lokale wildbestand monitoren en data aanreiken waarmee de lokale besturen en de wetenschap aan de slag kunnen. “Hoe meer data burgers ingeven, hoe meer wetenschappers het gedrag van everzwijnen, patrijzen en wolven in kaart kunnen brengen”, klinkt het.

 

Met de gratis app, ontwikkeld door de jachtsector, kan iedereen de lokale wildbeheerder voor een oplossing contacteren, bijvoorbeeld bij probleemsituaties met wild. Zo kan volgens de jachtsector een wandelaar die oog in oog komt te staan met een everzwijn, via ‘Wilder’ de lokale jager waarschuwen. Ook exoten zoals de wasbeer, de nijl gans of de muntjak kunnen met de app gesignaleerd worden, met naast een locatie eventueel ook een foto.

“De app moderniseert de jachtpraktijk en bevordert het samenleven tussen mens en dier”, zegt Yoeri Jorissen, voorzitter van de Limburgse Jagersvereniging, de provinciale afdeling van Hubertus Vereniging Vlaanderen en trekkers van het project. De mosterd werd gehaald bij onze buurlanden waar al langer met zo’n app wordt gewerkt.

Everzwijnenproblematiek als trigger

In de beginfase zal de app enkel te gebruiken zijn in Limburg, maar later moet ze uitgerold worden over heel Vlaanderen. Dat ‘Wilder’ start in Limburg is geen toeval. Het verhaal van de app startte er twee jaar geleden omdat bij elk overleg over de everzwijnen bleek dat er te weinig gegevens zijn om die problematiek in kaart te brengen. Eerder werden er wel al websites gelanceerd waar schade kon worden gemeld, maar daar werd weinig gebruik van gemaakt omdat het te omslachtig was.

Daarnaast moet ‘Wilder’ via burgerparticipatie het wetenschappelijk onderzoek helpen, in overleg met de overheid. De app kan gebruikt worden bij het monitoren van bepaalde diersoorten zoals de wolf, waarbij de app in de toekomst in verbinding kan staan met de databanken van de Vlaamse overheid. “Zo kunnen we op termijn nog meer de mysteries van bepaalde diersoorten gaan ontrafelen. Door de app krijgen we een gedetailleerder overzicht over de handel en wandel van bijvoorbeeld de wolf in Vlaanderen”, klinkt het.

De data, die geanonimiseerd binnenkomen, kunnen bovendien helpen om locatiegebonden problemen aan te pakken. Een weg of een kruispunt met veel valwild – dieren die sterven door aanrijdingen – kan uit de gegevens als problematisch oplichten, waarmee de lokale jager vervolgens aan de slag zou kunnen. Zo kunnen er bijvoorbeeld een wildspiegel of reflectoren geplaatst worden. Een landbouwer die plots bezoek krijgt van een grote groep ganzen die zijn tarwepercelen kapotmaakt, kan via Wilder ook waarschuwen voor schade.

“De jagerij maakt integraal deel uit van de samenleving: op een moderne manier communiceren en problemen aanpakken, bewijst hopelijk de meerwaarde van de sector”, stelt Geert Van den Bosch, directeur van Hubertus Vereniging Vlaanderen. “Door meldingen aan de juiste instanties over te maken, is het nu mogelijk nog gerichter als gediplomeerde wildbeheerders onze verantwoordelijkheid te nemen in het bewaken van de Vlaamse biodiversiteit.”

Overleg met Agentschap Natuur en Bos

Niet iedereen is even enthousiast over deze app. Bij critici rijst de vraag of het gewoon geen gemakkelijk hulpmiddel is om te schieten op wild. “Gegevens van beschermde soorten rechtstreeks doorgeven aan jagers. Dat is gewoon absurd”, zegt Jan Loos van Welkom Wolf. “Waarom moeten jagers op de hoogte gehouden worden over duiven, ganzen en everzwijnen in hun gebied? Weten ze dat dan zelf niet? Zij hebben toch een grote terreinkennis. De burger kan die soorten vaak niet eens uit elkaar houden. Ik heb veel vraagtekens bij de kwaliteit van de waarnemingen en de verwerking ervan. Als dat het beleid is dat ze in Vlaanderen willen voeren, doen ze maar.”

De app krijgt dan wel geen financiële steun van de Vlaamse overheid, minister Zuhal Demir vindt de informatie die wordt verzameld zeer waardevol voor het beleid én een handig hulpmiddel voor de bestrijding van everzwijnen. Toch volgt er nog overleg tussen het Agentschap Natuur en Bos, het instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en de ontwikkelaars om misbruik te voorkomen. “Zodat bijvoorbeeld schade door niet-bejaagbare soorten niet bij jachtrechthouders terecht kan komen, maar enkel bij de overheid”, aldus Demir.

Bron: Belga/De Standaard/Het Laatste Nieuws




Jachtcursisten inschrijvingen cursusjaar 2020 start op 1 juni.

De inschrijvingen voor het nieuwe cursusjaar zijn weer begonnen. Nu de schietbanen ook weer openen kan er weer geoefend worden voor de praktijkexamens die naar september zijn uitgesteld.

Ben jij ook #jachtcursist? En wil je gratis kennismaken met de NOJG? Stuur dan eenvoudig de inschrijfbevestiging van Stichting Jachtopleidingen per e-mail door naar secretariaat@nojg.nl met daarin de adresgegevens, waarop wij je mogen aanmelden als Aspirant lid. Je ontvangt dan iedere twee maanden gratis ons Verenigingsblad Jacht&Beheer.

De cursus Jacht & Faunabeheer is de basisopleiding ter voorbereiding op het jachtexamen voor de jacht met een geweer. Het jachtdiploma is één van de drie vereisten voor de aanvraag van de jachtakte. De jachtakte heeft u nodig voor de uitoefening van de jacht.
 



Coronavirus maatregelen verlengen jachtakten en de uitvoering beheer en schadebestrijding in Nederland, Duitsland en België

Wegens de huidige uitbraak van het coronavirus en de aangescherpte maatregelen vanuit de overheid wil de NOJG U informeren over wat nu wel of niet mag, bij beheer en schadebestrijding in Nederland.

Jagen in Nederland
In Nederland is v.w.b. beheer en schadebestrijding toegestaan. De NOJG vindt het belangrijk dat iedere jager mits alleen of op voldoende afstand van elkaar nog steeds gejaagd kan worden voor het voorkomen van landbouwschade, wildaanrijdingen en regulatie van de wilde zwijnen i.v.m. de Afrikaanse varkenspest.

Jachtakteverlenging

Inzake de Corona maatregelen heeft de politie, in het belang van het voorkomen van persoonlijke contacten, een aantal maatregelen afgekondigd die ook verband houden met het proces rond de afgifte van jachtakten. Met name zaken als het in persoon indienen van een aanvraag of de kluiscontrole bij een eerste aanvraag, zijn opgeschort.

Zoals het er nu naar uit ziet, is ongeveer 10% van de lopende jachtakten nog niet verlengd. Om te voorkomen dat er een met de wet strijdige situatie ontstaat, is afgelopen weken overleg gevoerd met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Op basis van dat overleg wordt een werkwijze voorbereid waarbij de politie voornemens is om die jachtakten allen ambtshalve te verlengen

Wat betekent dit voor U als U hierdoor op 1 april 2020 als u uw jachtakte nog niet heeft verlengd?

 1. Van de Nationale Politie hebben wij op dinsdag 31 maart 2020 het bericht ontvangen dat de navolgende procedure van toepassing zal zijn voor iedereen die zijn jachtakte nog niet heeft verlengd, men zal dan een verlengingsbesluit krijgen. Met dit verlengingsbesluit wordt de geldigheidsduur van de akte verlengd tot 1 april 2021.
  De verlengingsbesluiten zullen gedurende deze week per post worden toegestuurd. Derhalve zou het kunnen dat uw jachtakte een aantal dagen verlopen is voordat U het verlengingsbesluit heeft ontvangen.
  De politie zal hier niet handhavend in optreden, echter alleen onder de voorwaarde dat de jachtaktehouder de wapens bewaart in zijn kluis en er geen gebruik van maakt.
 2. Bovendien is gebruik zonder verlengingsbesluit niet gedekt onder de aansprakelijkheidsverzekering van de NOJG.
 3. Zodra het verlengingsbesluit is ontvangen, is het bezit en gebruik van uw wapens weer geregeld en kunt U als  jachtaktehouder weer beheer en schadebestrijding en de jacht uitvoeren alsmede evt. kleiduivenschieten.
 4. Voor de Europese vuurwapenpas zal een afzonderlijk besluit worden verzonden
 5. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft aangegeven vandaag een werkinstructie naar de politie te sturen. Vervolgens kan de politie de uitvoering van de vereiste verlengingsbesluiten klaarmaken zodat deze direct verstuurd kunnen worden. In de verlengingsbesluiten wordt ook ingegaan op enkele praktische zaken zoals het tijdelijk niet hoeven aanleveren van een WM32-formulier, overige jachtbescheiden en de betaling van de leges.

Als wij meer weten brengen we u op de hoogte.

Jagen in Duitsland is als U dat alleen doet nog altijd toegestaan.

Duidelijke regels met betrekking tot de jacht in Duitsland zijn op dit moment nog niet bekend. De maatregelen verschillen van deelstaat tot deelstaat in Duitsland. Houd daarom goed de berichtgeving van de deelstaat waar u gaat jagen in de gaten. De regels kunnen van dag tot dag veranderd worden, informeert u zich daarom bij voorkeur kort voor vertrek.

Wij vinden het belangrijk dat u zelf de vraag stelt of nu in maart en april echt zo belangrijk is om in het Duitse jachtveld aanwezig te zijn. In veel gevallen zal dat niet nodig zijn en is thuisblijven waarschijnlijk de verstandigere optie.

Jagen in België

In België is de jacht en schadebestrijding gesloten. Hierover hebben we nauw contact met onze Vlaamse zusterorganisatie Hubertus Vereniging Vlaanderen.

Faunatellingen

Faunatellingen op de landelijke voorjaarstellingen is een belangrijke verantwoordelijkheid die de Wet natuurbescherming de jager heeft opgelegd ter ondersteuning van de Faunabeheerplannen. De NOJG vindt dat de tellingen nog steeds uitgevoerd kunnen worden, mits de regels en maatregelen vanuit de overheid in acht worden genomen.

Stichting Jachtopleidingen Nederland (SJN)

Al de cursusactiviteiten en jachtexamens zijn afgelast!

In het kader van de huidige situatie rondom het coronavirus volgt de Stichting Jachtopleidingen Nederland (SJN) nauwlettend de informatie en adviezen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de Rijksoverheid. 

Vanwege de huidige situatie rondom het coronavirus is de SJN helaas genoodzaakt alle theorielessen en instructies jachtpraktijk tot nader order af te gelasten!

Gezien de situatie kunnen wij op dit moment nog niet aangeven wanneer de instructies en theorielessen alsnog kunnen worden gehouden. Zodra er meer duidelijkheid is, dan zullen de cursisten hiervan per e-mail op de hoogte worden gebracht. Ook zal op deze website een bericht worden gepubliceerd.

Voor de actuele informatie omtrent het coronavirus verwijzen wij als NOJG u naar https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus




Tot nader order worden geen jachtaktes verlengd door de politie.

 
Van de Nationale Politie hebben wij bericht ontvangen dat de verlenging van de aktes tijdens de uitbraak van het coronavirus, voorlopig worden stopgezet. 

De politie heeft de minister van Justitie en Veiligheid gevraagd om de geldigheidsduur van de bestaande wapenverloven en jachtakten voor een nader te bepalen periode te laten verlengen.

De afdelingen Korpscheftaken zijn geïnformeerd om uitvoering te geven aan de maatregel.

Zodra er meer informatie beschikbaar is over de voorgestelde verlenging brengen wij u op de hoogte.

 




Vacature vertegenwoordiger jacht Faunabeheereenheid (fbe) Drenthe

Faunabeheereenheid Drenthe

De FBE is
een stichting, bestaande uit jachthouders en maatschappelijke organisaties,
voor een duurzaam beheer van in het wild levende dieren.

De FBE
bestaat naast de vertegenwoordiger jacht uit een onafhankelijk voorzitter en
vertegenwoordigers van: Drents Landschap en Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer,
LTO-Noord, Vereniging Drentse Boermarken en Drents Particulier Grondbezit, Natuur
en Milieufederatie Drenthe.

Zie: https://drenthe.faunabeheereenheid.com/ Voor de FBE vergaderingen wordt vacatiegeld uitgekeerd conform een interne regeling.

Procedure

 1. Een commissie van De Jagersvereniging, VHR en NOJG maken een selectie van de kandidaten die worden voorgesteld aan de achterban, waarna er een verkiezing zal plaats vinden onder de leden van alle drie de verenigingen.
 2. Voorstellen aan de overige FBE leden, deze dienen in te stemmen met de voordracht.
 3. De kandidaat zal in overleg met de huidige jachtvertegenwoordiger meelopen voor de overdracht.
 4. Definitieve installering: najaar 2020.

Sluitingsdatum : 20 mei 2020

Reactie met CV en motivatie per mail naar: fbevacature@icloud.com

In
verband met opvolging van de huidige jachtvertegenwoordiger zijn de leden van
Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, (Jagersvereniging,), Vereniging het
Ree (VHR) en Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer (NOJG) op zoek
naar een kandidaat die de belangen van deze organisaties in Drenthe kan
uitdragen binnen de FBE.

Iemand
kan zich kandidaat stellen voor de vacature jachtvertegenwoordiger in het
bestuur van de FBE Drenthe indien hij/zij:

 • ingezetene
  is van de Provincie Drenthe.
 • van
  onbesproken gedrag is, geen conflicterende andere functies of beroep heeft.
 • overdag
  kan vergaderen. Tijdsbesteding is 15-18 uur per maand, daarnaast op gezette
  tijden flexibel beschikbaar voor avonduren.
 • beschikbaar
  is voor minimaal 1 zittingsperiode van 4 jaar
 • aantoonbare
  affiniteit heeft met de belangen van faunabeheer en schadebestrijding in
  Drenthe.
 • kennis
  heeft van de Wet Natuurbeschermingen en van de problematiek van jacht, het
  beheer van inheemse beschermde diersoorten en het voorkomen en bestrijden van
  faunaschade.

Profielschets

Persoonlijke
eigenschappen

 • integer,
  zet persoonlijke belangen opzij.
 • gedegen
  bestuurlijke ervaring, weet dat besturen iets anders is dan managen of
  ondernemen.
 • transparant
  en resultaatgericht, neemt initiatieven, genereert bij de achterban gedragen
  standpunten.
 • kan
  de mening van de achterban verzamelen en genuanceerd te verwoorden.
 • goede
  communicatieve vaardigheden naar achterban en medespelers.
 • Beschikt
  over verbindende kwaliteiten om tot een goede samenwerking met de partners
  binnen de FBE en de provinciale organisatie te komen en weet binnen deze
  structuur, met tegenstrijdige belangen, tot het voor de achterban beste
  resultaat te komen.
 • durft
  kritisch te zijn naar de partners binnen de FBE en achterban.

Kennis
en kunde

 • kennis van de jacht en beheer uit eigen ervaring.
 • kennis van de structuur van de dragende organisaties en samenwerkingsverbanden.
 • gedegen kennis van provinciale ontheffings- en opdrachten systematiek.
 • kijkt naar de lange termijn en het totale belang van faunabeheer en schadebestrijding.
 • Kennis en gevoel voor bestuurlijke processen.
 • Kennis en gevoel voor (provinciale) politieke verhoudingen.




Wolven Veluwe jagen nu ook als roedel op edelherten

 

Dat Nederlandse wolven jonge en vrouwelijke edelherten eten was al bekend, maar in het afgelopen kwartaal zijn ook enkele grote mannelijke edelherten met imposante geweien gedood door wolven. Dat blijkt uit de nieuwste kwartaalonderzoeken gedaan door wolvenexperts van Wageningen University & Research (WUR) in opdracht van BIJ12, een interprovinciaal onderzoekscentrum.

Mannelijke herten met grote geweien zijn normaliter het meest riskant om als wolf te bejagen. Het vermoeden dat de roedel op de Noord-Veluwe nu voor het eerst in staat is om in teamverband wel op dergelijke herten te jagen, lijkt nu te worden bevestigd. Op enkele exemplaren die deze winter dood werden aangetroffen, zat DNA van meerdere wolven uit de roedel.

WUR-onderzoeker Hugh Jansman: “Daarbij speelt ook een rol dat mannelijke edelherten in de bronstperiode gemiddeld 25% van hun gewicht verliezen, wat maakt dat de geweidragers daarna extra risico lopen”.

Doodgereden wolf

Op 4 maart is er vroeg in de ochtend op de Noord-Veluwe een wolf doodgereden. De aanrijding is gemeld via de alarmcentrale en vervolgens is conform het IPO Wolvenplan door een ecoloog van WUR locatieonderzoek verricht. Het dier is vervolgens door hem meegenomen voor sectie.

Duidelijk is dat de wolf na de aanrijding nog een eindje het bos inliep waar het al snel lijkt te zijn gestorven. De wolf bleek nog warm en had recente bloedingen en schaafplekken. Sectie is in samenwerking tussen WUR en Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) verricht bij de faculteit diergeneeskunde in Utrecht.

De Wageningse onderzoekers richten zich bij de sectie op leeftijd, geslacht, conditie, maaginhoud en het afnemen van monsters voor genetisch en toxicologisch onderzoek. De veterinaire onderzoekers van DWHC richten zich op de doodsoorzaak en eventuele dierziekten.

 




Proef “afschotvrij” natuurgebied in Limburg, maar wel afschot wilde zwijnen.

Bron: de Gelderlander

Limburg krijgt een natuurgebied waar jagers in principe geen dieren mogen afschieten. Met één uitzondering: het wilde zwijn mag wel worden geschoten.

Dit is een uitvloeisel van een motie die door Provinciale Staten van Limburg is aangenomen in 2016 omdat men vond dat er een proef moest komen voor het alternatieve vormen van wildbeheer, dit zonder ook maar duidelijk te hebben gemaakt wat hiermee  bereikt kan worden.

De provincie wil echter wel de wilde zwijnen in dit gebied geschoten worden, om zo het risico op Afrikaanse varkenspest zo klein mogelijk te houden. Limburg vindt verder dat indien nodig bij ‘ongewenste ontwikkelingen’ ook afschot van enkele andere soorten mogelijk moet zijn in het afschotvrij gebied.

Vertrouwelijke shortlist

De Faunabeheereenheid Limburg komt dit voorjaar met een voorstel richting provincie over de meest geschikte plek voor een afschotvrij natuurgebied. Op een voorlopige, nog vertrouwelijke shortlist staan een aantal potentiële gebieden, die door de TBO’s zijn voorgesteld. Die liggen verspreid over de hele provincie.

De beoogde locatie wordt later dit voorjaar bekend. De proef moet een looptijd krijgen van vijftien jaar.

Opmerking NOJG regio Limburg;

De provincie en de faunabeheereenheid dienen zich echter te realiseren dat dit alleen maar kan als ook het gehele gebied in eigendom is van een natuurorganisatie, daar er anders de eigendomsrechten waaronder, ook het jachtrecht valt (art 3.23 Wet natuurbescherming) hiermee volledig beperkt worden en dat er zeker gezien de belangen die hiermee gemoeid zijn, rechtszaken zullen volgen.

 




Provincies gaan alternatief voor tegemoetkomingssysteem faunaschade testen

Datum: 25 februari 2020

Het bestuur van het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft op 11 december 2019 ingestemd met het advies van Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade om een test te doen voor een nieuw tegemoetkomingssysteem voor faunaschade. Ook is het IPO-bestuur akkoord met het voorstel om toe te werken naar een meer gebiedsgerichte aanpak van faunaschade.

Lees hieronder de verklaring van het IPO:
Volgens de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade is het huidige beleid voor faunaschade niet prikkelend en consistent genoeg. De raad stelt voor een nieuwe tegemoetkomingssystematiek in te voeren met meer prikkels om schade te voorkomen. Provincies staan positief tegenover de bevindingen in dit advies, maar willen een mogelijk nieuw systeem eerst testen. Dat blijkt uit een besluit dat het Interprovinciaal Overleg (IPO) in december nam.

Draagvlak creëren
Boeren zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van faunaschade aan hun gewassen. Dat kan bijvoorbeeld door inzet van verjagende middelen en als uiterste maatregel door afschot. Als het doeltreffend voorkomen van faunaschade voor boeren niet mogelijk is, bijvoorbeeld doordat wet- en regelgeving vanuit de overheid bepaalde dieren beschermt, dan komen boeren in aanmerking voor een tegemoetkoming. De tegemoetkoming in faunaschade wordt betaald door de twaalf provincies, het gaat dus om publiek geld. Provincies doen dit enerzijds om faunaschade te compenseren, maar ook om bij boeren draagvlak te creëren voor bescherming van kwetsbare diersoorten.

Om provincies over dit beleid te adviseren is in 2017 de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade ingesteld. In de adviesraad zitten leden vanuit de jacht, landbouw, natuurbescherming, dierenbescherming en wetenschap onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. In het advies “Verbinden en vernieuwen” constateert de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade dat de huidige faunaschaderegeling te weinig positieve prikkels aan boeren geeft om zelf maatregelen te nemen om faunaschade voorkomen. Ook ziet de adviesraad dat de schade en het aantal aanvragen voor een tegemoetkoming toenemen, terwijl draagvlak voor bescherming bij boeren afneemt.

Focus op preventie
Volgens de Maatschappelijk Adviesraad Faunaschade valt er nog veel winst te behalen door de aandacht, energie en middelen te verschuiven naar het voorkomen van de schade vooraf, in plaats van de focus te richten op tegemoetkoming in schade achteraf. Het IPO, dat provincies vertegenwoordigd, deelt deze mening. Daarom hebben zij BIJ12, de uitvoerder van de tegemoetkomingsregeling, opdracht gegeven samen het voorstel van de adviesraad voor een nieuwe tegemoetkomingssystematiek uit te werken en te testen. Het doel is om te komen tot een praktisch uitvoerbare, consistente en prikkelende systematiek die goed uit te leggen en te begrijpen is voor alle betrokkenen.

Meer gebiedsgerichte aanpak
Naast invoering van een nieuw systeem voor tegemoetkoming, adviseert de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade provincies toe te werken naar een meer gebiedsgerichte aanpak van faunaschade. De provincies vinden dat slechts in bepaalde gevallen een landelijke afstemming nodig is, bijvoorbeeld bij grensoverschrijdende soorten als ganzen, wolven of wilde zwijnen. Provincies willen er echter voor waken niet op de stoel van de faunabeheereenheden te gaan zitten. Dit zijn onafhankelijke provinciale samenwerkingsverbanden van boeren, jagers, grondbezitters, terreinbeherende organisaties en andere maatschappelijke organisaties die het planmatige faunabeheer op provinciaal niveau coördineren.

Bekijk hier het IPO-standpunt over het advies ‘Verbinden en vernieuwen




Nieuwsbrief februari 2020 – Praktijk Centrum Jacht&Fauna

Kunt u deze e-mail niet goed lezen? Bekijk hier de webversie

Nieuwsbrief februari 2020

Extra data Grofwildverwerking en schiettraining Grofwild

We zijn erg blij dat de cursus Grofwildverwerking en Schiettraining Grofwild, al dan niet in combinatie, uitstekend lopen. Op dit moment zijn alle op de website gepubliceerde cursussen Grofwildverwerking nagenoeg vol. Om aan de vraag te kunnen voldoen hebben we extra cursussen ingelast. Ook deze zijn al nagenoeg vol.

Op het moment van schrijven zijn er ook hier nog enkele plaatsen vrij. Hieronder staan de data waar nog enkele plaatsen vrij zijn. Check deze link voor de achtergrondinformatie en cursusinhoud. Ook de prijs is niet te misstaan, zeker als je weet dat je het verwerkte vlees van ree of wildzwijn mag meenemen! Informeer naar de beschikbaarheid via info@pcjacht.nl! Wij kunnen niet garanderen dat je een plaats hebt. Wij handelen de aanvragen in volgorde van binnenkomst af. VOL=VOL.

Schiettraining Grofwild in Elspeet
Maandag 2 maart (nog enkele plaatsen vrij)
Maandag 16 maart (nog 1 plaats vrij)
Maandag 30 maart (nog 1 plaats vrij)
Maandag 6 april (nog enkele plaatsen vrij)
Maandag 20 april (nog enkele plaatsen vrij)

Grofwildverwerking in Oene
Woensdag 4 maart (VOL)
Woensdag 18 maart (nog 1 plaats vrij)
Woensdag 1 april (VOL)
Woensdag 8 april (nog enkele plaatsen vrij)
Woensdag 15 april (nog enkele plaatsen vrij)

Long Range Shooting
Graag brengen wij weer de training Long Range Shooting in Wales onder de aandacht. Een bijzondere en exclusieve training in het schieten op grotere en nog grotere afstanden. Niet omdat je dat moet doen, maar omdat je er verschrikkelijk veel van leert. Neem nu het fenomeen zijwind. Hoe ga je daar mee om? Ballistische torens en ballistische apps, wat is het praktisch nut daarvan en hoe maak je er in de praktijk gebruik van. Alle facetten van het jachtschieten komen aan de orde. Trainer, ‘master’, Andrew Venables mag je gerust de topgun van Europa noemen. Het is een all-inclusive verblijf. Een uitstekend hotel, The Talbot Inn in Tregaron met een restaurant waar op sterrenniveau gekookt wordt. We gaan dit jaar 2 keer  in juni (11/12 juni en 25/26 juni). Ga naar https://pcjacht.nl/long-range-shooting/ voor informatie en reservering.

Zwartwild-clinics
Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Reserveer nu al voor de unieke Zwartwild-clinics van het Praktijk Centrum Jacht & Fauna. Het eerste deel van deze speciale schiettraining houden we op het Nationaal Jachtschietcentrum Berkenhorst op een vrijdagavond. Meteen de volgende ochtend gaan we verder met deel 2 in de virtuele praktijk in bij Schietbioscoop van Seventer in Harderwijk. Met deze unieke formule ga je met een gedegen voorbereiding naar de bewegingsjachten in Duitsland of elders in Europa. Verreik uw (jaarlijkse) bezoek aan de schietbioscoop met deze unieke training. Kom met jachtvrienden en maak er niet alleen een leerzame maar ook gezellige clinic van! Ga naar  https://pcjacht.nl/schiettraining-grofwild-bewegingsjacht/ voor meer informatie.

Data Zwartwild-clinics:    Vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober
                                     Vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober
                                     Vrijdag 6 en zaterdag 7 november

Groet en waidmannsheil,

Donald Buijtendorp en het team van PCJacht & Fauna

Bekijk onze trainingen




Communicatie Opdracht Ree 2020-2024 Provincie Fryslân aan FBE Fryslân

 

De Provincie Fryslân heeft op 18 juni 2019 nieuw beleid voor reeën vastgelegd, zie wijziging beleid reebeheer Fryslân en Beleidkader bescherming en beheer ree Fryslân. Daarop heeft de provincie aan de Faunabeheereenheid gevraagd een nieuw faunabeheerplan voor reeën op te stellen dat past binnen dit nieuwe beleid en waarin staat hoe de FBE de uitvoering van het reebeheer gaat aanpakken.

De FBE heeft een Faunabeheerplan Ree 2020-2024 (concept d.d. 2-12-2019) opgesteld. Helaas is het de FBE niet gelukt dit in unanimiteit vast te stellen. Dat is wel een vereiste volgens de statuten van de FBE. Daarom heeft de FBE aan Gedeputeerde Staten verzocht haar een nadere opdracht te geven. Deze opdracht is door GS verleend op 17 december 2019.

De opdracht wordt uitgevoerd overeenkomstig het nieuwe provinciale beleid; leidraad voor de uitvoering is het Faunabeheerplan Ree 2020-2024.

Hiermee is de continuïteit van het reebeheer ook na 1 januari 2020 gegarandeerd en zijn de belangen van de openbare veiligheid, waaronder de verkeersveiligheid, en het voorkomen en bestrijden van onnodig lijden van zieke en gebrekkige dieren zeker gesteld.

 

FBE Fryslân

Robbert de Vries

19-12-2019

 




Beheer edelherten Oostvaardersplassen d.m.v. afschot opnieuw uitgesteld

Staatsbosbeheer stelt het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen opnieuw uit, in elk geval tot half januari, meldt Omroep Flevoland. Volgens woordvoerster Joke Bijl is verder uitstel waarschijnlijk, omdat er bezwaren binnenkomen tegen de nieuwe, provinciale vergunning. “Gisteren rolde er al een fax binnen,” zegt ze.

Het nieuwe uitstel is het tweede uitstel in korte tijd. Onlangs nog verbood de rechter het afschieten van edelherten tot 1 januari, nadat de commissie-Van Geel had geadviseerd om ruim duizend dieren te doden.

“We kunnen weer jagen”

De rechter volgde de redenering van natuurbeschermingsorganisaties die vonden dat onvoldoende was aangetoond dat afschieten van de edelherten nodig is voor natuurbeheer.
Van Geel vond dat er maximaal 490 herten in het natuurgebied over mochten blijven. De rechters vroegen zich af waarop hij dat had gebaseerd. Voor de pakweg 1500 herten die Staatsbosbeheer eind oktober telde, was het uitstel goed nieuws.

Het advies van de commissie-Van Geel gold tot 1 januari. Staatsbosbeheer kondigde direct na de uitspraak aan om na de jaarwisseling weer te gaan schieten. “Vanaf 1 januari geldt in Flevoland weer een gewoon Faunabeheerplan, zoals dat ook in de andere provincies geldt. De vergunning en de ontheffing zijn rond, we kúnnen weer jagen”, benadrukt woordvoerster Bijl. Maar na ampel beraad met de provincie heeft Staatsbosbeheer toch besloten tot uitstel.

Verder uitstel

Het uitstel heeft alles te maken met de “voorlopige voorziening die is aangevraagd”, twittert de Flevolandse gedeputeerde Michiel Rijsberman. Met die “voorlopige voorziening” proberen natuurbeschermingsorganisaties opnieuw een verbod op afschot af te dwingen. De vraag is of die procedure, ook al wordt er gesproken over een spoedeisend karakter, binnen een paar weken kan worden afgerond. Staatsbosbeheer sluit verder uitstel van de jacht dan ook niet uit.




Rechtbank vernietigt besluit afschot edelherten Oostvaardersplassen

De rechtbank Midden-Nederland heeft de opdracht van de provincie Flevoland aan Staatsbosbeheer om het aantal edelherten in de Oostvaardersplassen door afschot terug te brengen naar 490 vernietigd. Volgens de rechtbank heeft de provincie niet goed kunnen motiveren waarom het afschieten van edelherten tot een doelstand van 490 nodig is. Dat dit in het belang is van de wilde flora en fauna van de Oostvaardersplassen of om het lijden van edelherten te voorkomen is niet goed onderbouwd.

De beroepen die verschillende stichtingen tegen het besluit van de provincie Flevoland hebben ingesteld zijn behandeld door een meervoudige kamer. De rechtbank heeft na de zitting mondeling uitspraak gedaan, waardoor de opdracht tot afschot direct niet meer geldig is. De uitspraak van de rechtbank wordt op korte termijn schriftelijk vastgelegd. De betrokken partijen hebben de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen bij de Raad van State.

Rapport commissie Van Geel
De provincie Flevoland heeft zich voor een belangrijk deel gebaseerd op het rapport van de commissie Van Geel, maar dat is een beleidsmatig stuk en geen ecologische onderbouwing. Tegenover de ecologische rapporten die de provincie wel heeft laten opstellen staat bovendien het uitgebreide rapport van een bioloog die al lang bij het natuurgebied betrokken is en door de stichtingen Dierbaar Flevoland en Fauna4Life is ingeschakeld. Dat rapport is in oktober naar de rechtbank gestuurd en geeft reden om te twijfelen aan de onderbouwing door de provincie.

Urgentie
Omdat er nog maar weinig tijd is totdat de geldigheid van de opdracht op 1 januari 2020 verstrijkt, krijgt de provincie niet de gelegenheid om de ondermaatse motivering nog te repareren. Dat betekent dat per direct geen herten meer mogen worden afgeschoten op basis van de opdracht. Wel heeft Staatsbosbeheer nog steeds de mogelijkheid om herten af te schieten om lijden te voorkomen. Dat kan op basis van een ontheffing uit 2015 die definitief is en niet ter beoordeling aan de rechter voorlag.

Afschot niet terug te draaien
Dat er sinds eind 2018 met gebruikmaking van de opdracht al veel edelherten zijn afgeschoten is niet terug te draaien. Ten tijde van de start van het afschot eind 2018 was er voor de rechter geen reden om dit stil te leggen. Het rapport van de bioloog was er toen nog niet en in de spoedprocedure is destijds uitgegaan van de onderbouwingen door de provincie. Daarna zijn er geen nieuwe spoedprocedures meer aanhangig gemaakt.

bron: Rechtbank Midden-Nederland, 12/11/19