• De organisatie voor Jacht, beheer en schadebestrijding.

CDA Friesland stelt vragen over controle op natuurorganisaties door de provincie.

 

De CDA-fractie heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten van Provincie Fryslân naar aanleiding van het artikel ‘Sanctie voor boer, natuurorganisatie ‘goed gesprek’ dat afgelopen zaterdag verscheen in Veldpost.

Uit het artikel blijkt dat er wel sancties voor boeren zijn die doen aan agrarisch natuurbeheer, maar niet voor de natuurorganisaties. Bovendien is de controledruk voor boeren hoger en vinden er op boerenbedrijven daadwerkelijk inspecties plaats. Bij natuurorganisaties speelt dat niet of veel minder.

Statenlid Attje Meekma wil van gedeputeerde Douwe Hoogland weten weten of de conclusies die in het artikel worden getrokken kloppen. Ze stelt de volgende vragen:

  1. Is de provincie van mening dat, wanneer de kwaliteit van de natuur bepalend is voor het voortbestaan van bedrijven, de controle op het beheer van die natuur dan uiterst zorgvuldig moet wezen?
  2. Is de constatering in het artikel juist, dat de controle op natuurorganisaties maar een keer in de vier jaar plaats vindt?
  3. Wie voert de controle uit?
  4. Hoe ziet de controle op het beheer van de natuur door natuurorganisaties in Friesland er uit? Zijn dat alleen gesprekken of wordt er ook jaarlijks gecontroleerd in alle gebieden?
  5. Hebben de natuurorganisaties in alle gebieden de beheerplannen en het kwaliteitshandboek op orde? Zo niet, hoeveel tekortkomingen zijn er dan geconstateerd?
  6. In het veld horen we dat in sommigen gebieden van natuurorganisaties vroeger veel weidevogels zaten, maar dat die een beter heenkomen hebben gezocht, nadat de natuur er anders werd beheerd. (bijvoorbeeld de Twizelermieden). Heeft dat te maken met de kwaliteit van het beheer of met de keuze van het type beheer? Is het college het met ons eens dat deze gevolgen niet stroken met de doelstellingen voor weidevogelbeheer?
  7. Welke sancties en maatregelen legt de provincie op als er tekortkomingen geconstateerd worden? Krijgen natuurorganisaties een termijn waarin tekortkomingen hersteld mogen worden? Wordt de termijn opgelegd of overeengekomen? Gebruikt de provincie dezelfde uitgangspunten als in het agrarisch natuurbeheer, waar de provincie ook verantwoordelijk is voor de uitvoering?
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.