Conceptverslag stakeholdersbijeenkomst uitvoeringsregelgeving Wetsvoorstel natuurbescherming- jacht, bestrijding, beheer, middelen en exoten 

Dinsdag 27 mei 2014, 09.30 – 12.30 uur in Jaarbeurs Utrecht

Een ambtenaar van het Ministerie van EZ geeft een korte stand van zaken over het wetsvoorstel natuurbescherming. Het advies van de Raad van State over de nota van wijziging is ontvangen. De verwachting is dat Staatssecretaris Dijksma de nota van wijziging na de Hemelvaart bij de Kamer zal indienen (maar kan ook duren tot na Pinksteren).

Er volgt later nog een maatschappelijke consultatie voor de ontwerpen, waarin alle organisaties de mogelijkheid krijgen om ook schriftelijk te reageren op concepten van besluit en regeling.

Enkele deelnemers hebben gevraagd wat de status is van versies van het Besluit en Regeling die circuleren. Dit zijn ambtelijke proefversies waarover nog geen inhoudelijk besluit genomen is. Deze versies zijn niet rijp voor bespreking met stakeholders. Het is juist de bedoeling om eerst te praten over ideeën en wensen en niet over de precieze uitwerking ervan in regels (inclusief “komma’s en punten”).

Een ambtenaar van het Ministerie van EZ presenteert de grondslagen op basis waarvan de uitvoeringsregelgeving wordt opgesteld. De power point presentatie wordt aan de deelnemers toegezonden.

Schriftelijke inbreng kan nog per e-mail worden ingediend

De deelnemende organisaties hebben de volgende suggesties gedaan voor de invulling van uitvoeringsregelgeving:

Organisatie

Suggestie

Plattelandsalliantie/NOJG

Roept op tot een landelijk gecoördineerde aanpak van invasieve exoten; grote verschillen tussen provincies zijn onwenselijk. Ook ziet de Plattelands Alliantie Nederland graag één lijst met aan te wijzen exoten, verwilderde dieren, landelijk vrijgestelde diersoorten en diersoorten waarvoor een ontheffing, vrijstelling of aanwijzing kan worden afgegeven door de provincies .Een lijst is duidelijk voor iedereen en beter te handhaven.

FBE Zuid-Holland

Merkt op dat ook de uitvoeringsregelgeving van de provincies tijdig gereed moet zijn.

Federatie particulier grondbezit

Let op de verhouding tussen de onlangs gepubliceerde Natuurvisie en het wetsvoorstel met uitvoeringsregelgeving.

Plattelandsalliantie/NOJG

Maak duidelijk onderscheid tussen middelen die gebruikt mogen worden om dieren te doden of te vangen, en middelen die het doden of vangen kunnen ondersteunen. Laatstgenoemde middelen zouden niet in regelgeving opgenomen moeten worden, alleen verboden middelen vermelden.

Zij is tevens van opvatting dat ook uit het wild afkomstige kraaien en kauwen als lokvogel gebruikt moeten kunnen worden. Geringde kraaien, kauwen en eksters zijn niet verkrijgbaar in Nederland en dienen dus ook niet opgenomen te worden in de wet of uitvoeringsregelgeving.

FBE Zuid-Holland

Is van opvatting dat er geen onderscheid gemaakt zou moeten worden tussen beheer en schadebestrijding en dat de provincies bevoegd gezag zou moeten zijn voor alle vormen van schade bestrijding.

SBB

Roept op om de uitvoeringsregelgeving zo simpel en leesbaar mogelijk te houden.

Faunabescherming

Bepaal dat de inzet van een dodings- of vangmiddel pas is toegestaan als aannemelijk gemaakt is dat het middel effectief is/effect heeft. De Faunabescherming is tevens van opvatting dat er geen landelijke vrijstelling voor schadebestrijding moet worden verleend.

Boerema-VandenBrink

Roept op te streven naar het schrappen van nationale koppen en vereenvoudiging in de uitvoeringsregelgeving.

NP Hoge Veluwe

Stel de praktijk centraal in de uitvoeringsregelgeving. Maak degene die schade lijdt door dieren (de grondgebruiker) verantwoordelijk. Voorbeeld is uitbreiding van de jachtlijst, omdat jachthouder verantwoordelijk is voor schade. Ook moeten wildbeheereenheden geen centrale rol krijgen, omdat wbe’s enkel de belangen van jagers behartigen. Ook zou NPHV graag de geluiddemper op de lijst van toegestane middelen zien en de verhouding met de Wet wapens en munitie op dat punt vereenvoudigd.

Waddenvereniging

Aandacht voor regie op de totstandkoming van gedragscodes, zodat er niet in gemeente verschillende regimes gelden voor dezelfde handelingen.

Plattelandsalliantie/NOJG

Alle Grondgebruikers dus niet alleen organisaties, zouden verplicht moeten worden om zich aan de gedragscodes over maaien en oogsten te houden, hier vallen immers de meeste maai slachtoffers.

FBE Zuid-Holland

De financiële aansprakelijkheid voor faunaschade als gevolg van wanbeheer is nu onvoldoende geregeld.

FPG

Roept om te kijken naar mogelijkheden voor deregulering in de uitvoeringsregelgeving.

Plattelandsalliantie/NOJG

Provincies zouden eerst moeten kiezen voor het verlenen van een vrijstelling als algemene maatregel en dan pas voor een ontheffing als maatwerk, met het oog op deregulering en vermindering van lasten.

Dierenbescherming

Bepleit het tegenovergestelde: eerst ontheffing, dan pas vrijstelling.

NP Hoge Veluwe

Ziet mogelijkheden voor deregulering door meer verantwoordelijkheden bij grondeigenaren en –gebruikers te leggen.

Vogelbescherming

Wijst op het jaarverslag van het Faunafonds, waaruit blijkt dat ringmus, huismus, rotgans, kleine rietgans, roek, meerkoet, rietgans, kauw (l), holenduif geen schades hebben veroorzaakt en dus niet op de vrijstellingslijst voor schadebestrijding behoeven te staan.

FBE Zuid-Holland

Faunafonds gegevens kunnen ook wijzen op effectiviteit van beheer en schadebestrijding.

Vogelbescherming

Pleit voor een registratie en monitoring van de uitvoering en effecten van beheer en schadebestrijding, bijvoorbeeld in combinatie met een meldingsplicht voor gebruikers van vrijstellingen en ontheffingen.

Dierenbescherming

Pleit voor verplichte monitoring effecten van alternatieve methoden voor terugdringen van schade.

FBE Zuid-Holland

Vraagt of er mogelijkheden om belangen voor bestrijding van vogels uit te breiden, bijvoorbeeld voor het tegengaan van overlast door meeuwen.

Faunabescherming

Definieer “gunstige staat van instandhouding” en “belangrijke schade”. Verschillende uitleg van die termen veroorzaakt verwarring in rechtspraktijk.

Plattelandsalliantie/NOJG

Definieer het begrip “faunaschade”., daar faunaschade een belang is dat ook in de EU richtlijnen staat en wat niet of nauwelijks in geld is uit te drukken maar wel als onderbouwing geldt voor de vrijstelling, aanwijzing of ontheffing..

Stichting AAP

Vraagt aandacht voor de verhouding tussen de aangekondigde positieflijst voor zoogdieren onder de Wet dieren en het wetsvoorstel natuurbescherming. Stichting AAP vraagt tevens aandacht voor de borging van de intrinsieke waarde van het individuele dier bij de belangenafweging voor de toepassing van beheer en schadebestrijding.

Dierenbescherming

Roept op om de jacht af te schaffen.

Fastforward foundation

Roept op om bij de samenstelling van de lijst van jachtvogelsoorten rekening te houden met het voorkomen van stroperij tbv handel in jachtvogels.

Plattelandsalliantie/NOJG

Stelt voor om regels over toestemming voor de jacht in gezelschap van de jachthouder  ook toe te staan aan een wildbeheereenheid , zodat zij als niet jachtaktehouder zijnde deze wel aan hun aangeslotenen kan verstrekken om bijvoorbeeld hun jachtakte hierop te kunnen aanvragen. Centrale rol van de Wbe v.w.b. de jacht wordt hiermee een grotere rol gegeven.

Vogelbescherming

Roept op om bij de samenstelling van de lijst van jachtvogelsoorten rekening te houden met het risico van faunavervalsing; wijs daarom alleen inheemse soorten aan.

KNJV

Stelt voor om maximaal aan te sluiten bij de Benelux-overeenkomst inzake jacht en vogel bij het aanwijzen van wildsoorten en jachtmiddelen. Erken de jachtdiploma’s van Denemarken en Oostenrijk.

Dierenbescherming

De sluiting van de jacht bij winterse omstandigheden zou uniformer toegepast moeten worden.

KNJV

Bij de sluiting van de jacht bij winterse omstandigheden zou meer ruimte moeten zijn voor lokale verschillen.

FBE Zuid- Holland

Maak gebruik van uit wild gevangen lokvogels, geluiddemper en nachtkijker mogelijk.

Stichting AAP

Maak gebruik van TNR (Trap, Neuter, Return)-methode mogelijk. Leg vast dat provincies eerst kiezen voor minder ingrijpende middelen dan doden.

Dierenbescherming

Definieer “onnodig lijden”. Stel regels over hoe provincies nieuwe middelen moet toetsen op criterium van “geen onnodig lijden” en over de verkoop van middelen, die niet tegen wilde dieren gebruikt mogen worden (vb. lijmplank).

NP Hoge Veluwe

Verleng de duur van de jachtakte (lastenverlichting).

Dierencoalitie

Roept op om de jacht af te schaffen.

Stichting AAP

Beheer en schadebestrijding is een reactief beleid. Preventieve maatregelen zouden een belangrijkere plek moeten krijgen.

FPG

Exoten zouden allemaal op de vrijstellingslijst geplaatst moeten worden; particulieren zouden schadevergoeding moeten kunnen krijgen voor schade, aangericht door exoten.

Dierencoalitie

De risicoanalyse of een soort wel of niet beschouwd moet worden als een invasieve exoot zou landelijk door experts moeten worden gemaakt. De verspreiding van invasieve exoten is een probleem waarin coördinatie op rijks- en interstatelijk niveau nodig is.

Faunabescherming

Enkel schadelijkheid is een onvoldoende criterium voor het aanwijzen van een soort als invasief. Let er op dat exoten na verloop van tijd als inheems kunnen worden beschouwd (voorbeeld: konijn).

RAVON

Kijk goed hoe je omgaat met soorten die hier geïntroduceerd zijn, maar die elders in Europa worden bedreigd, zoals de Italiaanse kamsalamander.

Fastforward foundation

Voer goed beleid ten aanzien van exoten. Voorbeeld: ter bestrijding van de zonnebaars worden snoeken uitgezet, maar nu vormen de snoeken weer de bedreiging.

Faunabescherming

De Visserijwet 1968 staat het uitzetten van invasieve vissoorten toe. Breng dit onder de reikwijdte van het wetsvoorstel, zodat het natuurbelang goed wordt meegewogen.

Stichting AAP

In de Beleidsnota Invasieve Exoten ligt het zwaartepunt bij preventie van de introductie van exoten. Laat dit ook terugkomen in het wetsvoorstel en uitvoeringsregelgeving.

Vogelbescherming NL

In de gevallen dat de natuurtoets onderdeel is van de een omgevingsvergunning, dient de gemeente niet als primaire handhavende instantie te zijn aangewezen.

NP Hoge Veluwe

Groene BOA’s dreigen tussen wal (algemene taken politie) en schip (RUD’s) te vallen.

AVIH

Het wetsvoorstel bevat teveel uitzonderingen op het beschermingsregime voor houtopstanden, bijvoorbeeld voor natuurontwikkeling.

De deelnemende organisaties hebben de volgende feitelijke vragen gesteld, met bijbehorend antwoord van de ambtenaren van EZ:

organisatie

vraag

antwoord

Dierencoalitie

Zijn er voor- of nahangprocedures in het wetsvoorstel opgenomen?

Nee. De Tweede Kamer kan deze procedures door middel van amendementen opnemen in het wetsvoorstel.

12 Landschappen

Komt er één besluit en één regeling?

Ja

Faunabescherming

Wat is de stand van zaken van de wijziging van de Benelux-overeenkomst?

Inzet van Nederland voor de wijziging van de Benelux-overeenkomst is verwoord in een brief aan de Tweede Kamer (TK, 2013/14, 29 446, nrs. 86 en 87). De wijzigingen zullen te zijner tijd in de uitvoeringsregelgeving worden opgenomen.

AVIH

Wordt de bevoegdheid van de goedkeuring van de gedragscodes gedecentraliseerd?

Nee, het wetsvoorstel belegt deze bevoegdheid bij de Minister van Economische Zaken (art. 3.29)

FBE Zuid-Holland

Kan het aantal belangen voor bestrijding van vogels uitgebreid worden, bijvoorbeeld voor het tegengaan van overlast door meeuwen?

Meeuwen zijn beschermd onder de Vogelrichtlijn. Uitbreiding van belangen is derhalve niet mogelijk.

RAVON

Is het wetsvoorstel natuurbescherming ook van toepassing op Caribisch Nederland?

Nee, daar geldt de Wet grondslagen natuurbeheer en –bescherming BES.

SBB

Kunnen de organisaties een seintje krijgen als de nota van wijziging is ingediend bij de Kamer?

Ja. Dan zal ook een doorlopende tekst met alle wijzigingen worden meegezonden.

De NOJG heeft vooraf gaande aan de bijeenkomst ook nog eens schriftelijk haar voorstellen ingebracht zie: Inbreng NOJG in Stakeholders overleg wet Natuur 27 mei 2014 te Utrecht 

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk