De NOJG is blij met de amendementen van de VVD en PvdA inzake het bejaagbaar houden van de 5 soorten

Logo NOJG

Amendement van de leden Rudmer Heerema en Leenders dat regelt (1) dat jagers alleen gegevens hoeven te verstrekken die zij nu al op vrijwillige basis aan Faunabeheereenheden (FBE) verstrekken, (2) dat FBE’s verplicht zijn om op het niveau van hun werkgebied gegevens openbaar te maken, (3) dat het afschotplan en de verplichting voor jagers om bij de uitoefening van de jacht overeenkomstig het Faunabeheerplan te handelen vervallen en (4) dat in het FBE-bestuur ook maatschappelijke organisaties zijn vertegenwoordigd.

En de NOJG is ook gelukkig met de verduidelijking van de internationale biodiversiteitsdoelen.

Doel van het wetsvoorstel is: de bevordering en instandhouding van de biodiversiteit, waarvoor de internationale verplichtingen leidend zijn.

Gelet op de decentralisatie van het natuurbeleid is voor het behalen van die doelstelling, de inzet van provincies van doorslaggevend belang. De hiervoor beschikbare provinciale middelen moeten zodanig door hen kunnen worden ingezet, dat ze maximaal effect realiseren in het bereiken van de internationale biodiversiteitsdoelen. In het bestuursakkoord Natuur en het Natuurpact hebben rijk en provincies hierover met elkaar afspraken gemaakt.

Een effectief beleid, gericht op de bevordering van de biodiversiteit, vraagt vooral om een robuuste gebiedsgerichte aanpak door de provincies.

Voorkomen moet worden, dat provincies gedwongen worden om zodanig veel van de beschikbare middelen in te zetten voor actieve bescherming van een beperkt aantal soorten, dat daarmee een degelijke effectieve gebiedsgerichte aanpak gericht op vele soorten in het gedrang komt. Dat vraagt om een heldere omschrijving van de verantwoordelijkheid die provincies hebben voor deze actieve soortenbescherming. Nu is dat niet duidelijk.

 

18 juni 2015.

Het Landelijk Bestuur van de NOJG,

De secretaris,                      de voorzitter,

Jan Scherpenkate               Gert-Jan Oplaat

 

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk