Deltaplan voor biodiversiteit gelanceerd

Een brede maatschappelijke beweging heeft het Deltaplan biodiversiteit gelanceerd. De deelnemers zijn kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en een bank. Door betere samenwerking en het stimuleren en waarderen van grondgebruikers is de ambitie om het biodiversiteitsverlies om te buigen naar herstel. Deze partijen nodigen de rest van Nederland uit om aan te sluiten, zodat Nederland een voorbeeld wordt van een dichtbevolkte delta waar natuur en economische ontwikkeling worden verbonden en de kwaliteit van leven – en die van toekomstige generaties – wordt geborgd.

Herstel van biodiversiteit is van belang voor een rijkere natuur én is ook de basis voor welzijn en welvaart. Ondanks jarenlange inspanningen van veel grondgebruikers wordt nog niet het gewenste resultaat bereikt. Daarom hebben de deelnemende partijen de handen ineengeslagen om samen te werken aan een concrete aanpak.

Natuur omvat 90% van het Nederlandse oppervlak
Natuurgebieden, landbouwgebieden en de openbare ruimte zijn van groot belang voor biodiversiteit in Nederland. Samen beslaan deze gebieden 90% van het Nederlandse oppervlak. Als alle grondgebruikers in een gebied gaan samenwerken zijn er meer kansen voor wilde planten en dieren. Bijvoorbeeld via een rijker bodemleven, een houtwal die natuurgebieden verbindt, een kruidenrijk grasland of een spoordijk vol bloemen. Zo kunnen bedreigde soorten zich herstellen en kan de natuur zich beter aanpassen aan klimaatverandering.

Aanpak Deltaplan
Kern van de aanpak van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is dat iedereen grondgebruikers zoals natuurbeheerders, boeren, overheden en particulieren kan stimuleren en waarderen voor hun prestaties die bijdragen aan herstel van biodiversiteit. Door deze prestaties eenduidig meetbaar te maken, is stapeling van beloning mogelijk en wordt zichtbaar hoe deze prestaties optellen tot biodiversiteitswinst. Goede monitoring is hierbij onontbeerlijk en is ook onderdeel van de aanpak

Doelen voor 2030
In het Deltaplan Biodiversiteitsherstel staan doelstellingen voor natuurgebieden, landbouwgebieden en de openbare ruimte:

 • door het verbeteren van de aantrekkelijkheid van het landelijk gebied voor planten en dieren en gebiedsgerichte samenwerking zijn in 2030 natuurgebieden effectief met elkaar verbonden en kunnen ze optimaal worden beheerd;
 • door het stimuleren van nuttige insecten en een vruchtbare bodem, het creëren van gunstige leefomstandigheden voor wilde dieren en planten op boerenland en het regionaal sluiten van kringlopen krijgt biodiversiteit op boerenland meer ruimte;
 • door de natuurvriendelijke inrichting van bermen, dijken, bedrijventerreinen en ander openbaar groen ontstaat een fijnmazig netwerk waar wilde dieren en planten kunnen floreren.

Om deze doelen te realiseren, zijn vijf succesfactoren van belang:

 • draagvlak en gedeelde waarden;
 • het realiseren van nieuwe verdienmodellen;
 • stimulerende en coherente wet- en regelgeving;
 • nieuwe kennis en innovatie;
 • gebiedsgerichte samenwerking tussen alle grondgebruikers in een regio.

Concrete bijdragen
De opstellers van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel hebben op 19 december gepresenteerd hoe zij hier concreet aan gaan bijdragen. Een paar voorbeelden:

 • supermarkten en andere afnemers zullen werken aan een betere positie voor boeren die aantoonbaar bijdragen aan biodiversiteitsherstel: onder andere via certificering en keurmerken;
 • de Rabobank gaat boeren die bijdragen aan herstel belonen met een rentekorting op leningen;
 • het Wereld Natuurfonds, Stichting Veldleeuwerik en de Rabobank ontwikkelen een Biodiversiteitsmonitor voor de akkerbouw, naar het voorbeeld van de Biodiversiteitsmonitor die al in de melkveehouderij is ontwikkeld. Boeren die bijdragen aan biodiversiteitsherstel kunnen zo door verschillende partijen worden beloond;
 • In 2019 starten 25 beheereenheden van Natuurmonumenten met de uitvoering van een landbouwscan, waarin ze samen met boeren actief op zoek gaan naar initiatieven en kansen om de doelstellingen uit het Deltaplan in de praktijk te brengen;
 • Boeren kunnen bijdragen aan het beheer en onderhoud van openbaar groen en daarbij regionale kringlopen meer sluitend maken. LTO Nederland en BoerenNatuur zullen vanaf 2019 boeren hierin actief stimuleren en ondersteunen en roepen wegbeheerders op om daarover met ondernemers afspraken te maken.

Initiatiefnemers
Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een initiatief van het Netherlands Ecological Research Network (NERN) in samenwerking met BoerenNatuur, Commonland, Duurzame Zuivelketen, Federatie Particulier Grondbezit, IUCN NL, LandschappenNL, LTO Nederland, Milieudefensie, Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederaties, Agrifirm, Rabobank, Stichting Natuur en Milieu, Unilever, Soorten NL, Vogelbescherming Nederland, Wereld Natuurfonds en Werkgroep Grauwe Kiekendief. Om succesvol te kunnen zijn, zijn meer partijen nodig dan degenen die tot nu toe aan tafel zaten. Ministeries, provincies, waterschappen en gemeenten kunnen voor nieuw beleid zorgen. Maar ook bedrijven, belangenorganisaties en particulieren kunnen hun steentje bijdragen.

Zie voor meer informatie het volledige actieplan Deltaplan Biodiversiteitsherstel op de site samenvoorbiodiversiteit.nl.

bron: Rabobank, 19/12/18

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.