Doelstand voor grote grazers in Oostvaardersplassen nog niet bereikt

Eind oktober zijn de grote grazers in de Oostvaardersplassen geteld. Deze tellingen vanuit een helikopter vinden jaarlijks in het najaar plaats. De afgelopen 9 jaar zijn er helikoptertellingen uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in de trend van de aantalsontwikkelingen van de populaties grote grazers in de Oostvaardersplassen. Op basis van deze telling kan de jaarlijkse opgave voor het populatiebeheer vastgesteld worden. Er zijn 1525 edelherten, 490 konikpaarden en 280 Heckrunderen geteld. Doel is om de populatie tussen de 1100 en 1500 dieren te houden. 

Tijdens 3 telmomenten is zowel boven het moeras als boven het grazige deel van het natuurgebied gevlogen. Steeds op een minimale hoogte van 150 meter. Tegelijk met de helikoptertelling is er een grondtelling uitgevoerd in de voor edelherten toegankelijke bosgebieden. 

Foutmarge
Het getelde aantal edelherten is hoger dan wat berekend zou kunnen worden door uit te gaan van de tellingsresultaten van oktober 2018, verminderd met het aantal afgeschoten dieren en vermeerderd met een schatting van de natuurlijke aanwas. Dat heeft meerdere oorzaken. De omstandigheden waren vorig jaar voor de edelhertentelling niet zo gunstig. Door de controle met behulp van de foto’s is de nieuwe telling nauwkeuriger. Daarnaast heeft de aanwas van herten invloed. Met ongeveer 800 hindes in het gebied, bedraagt de aanwas tussen de 400 en 600 dieren. Samen met de foutmarge in de telmethode, verklaart dit het verschil van circa 1000 dieren. De komende jaren wordt misschien overgestapt naar een andere telmethode als die tot betere resultaten kan leiden. 

Doelstand
In juli 2018 heeft provincie Flevoland het Beleidskader Beheer Oostvaardersplassen vastgesteld. Een van de maatregelen is het verminderen van het aantal grote grazers in het natuurgebied met het doel om de populatie tussen de 1100 en 1500 dieren te houden. De opdracht is om het aantal edelherten terug te brengen tot een doelstand van 490 edelherten. Door natuurlijke aanwas betekent dit dat er jaarlijks afschot plaats zal vinden. Voor de konikpaarden is de opdracht geweest om in 2019 het totale aantal paarden terug te brengen tot 450 dieren. Er zijn het afgelopen jaar ongeveer 210 paarden uitgeplaatst naar andere natuurgebieden. Het aantal Heckrunderen hoeft niet te worden verminderd. In het momenteel in ontwikkeling zijnde managementplan wordt uitgewerkt hoe het populatiebeheer van de paarden en runderen in de toekomst zal worden uitgevoerd. 

Afschot wordt hervat
In november wordt het afschot van edelherten weer hervat. Het getelde aantal van 1525 edelherten betekent dat er de komende winter 1035 edelherten moeten worden geschoten om het streefaantal van 490 dieren te bereiken. Staatsbosbeheer gaat ervan uit dat de gewenste doelstand van 490 herten niet voor 1 januari 2020 bereikt zal worden. Het afschot mag plaatsvinden tot 15 maart 2020.

bron: Staatsbosbeheer, 31/10/19

Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.